ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ПРИЙНЯТО
наказом Держспоживстандарту України
від 26 грудня 2005 р. N 375 


НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(NACE, Rev. 1.1-2002)

ДК 009:2005

Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державного комітету України з питань
 технічного регулювання та споживчої політики
 від 26 лютого 2007 року N 40,
від 2 лютого 2009 року N 56

Чинний від 01.04.2006 р.

1. ВСТУП

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики". Розроблення КВЕД здійснено на базі міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу - Nomenclature of Activities European Community (NACE, Rev.l, mod.7).

Метою розроблення другої редакції КВЕД є приведення її у відповідність до нової редакції базової міжнародної статистичної класифікації видів діяльності NACE (Rev.1.1-2002 р.) та перегляд певних позицій національного рівня класифікації.

На міжнародному рівні перегрупування класифікаційних позицій здійснено у восьми розділах класифікації, а саме:

розгрупування позицій класифікації у 29, 40, 72, 74 та 90 розділах;

перекодування всіх класів групи 51.6 у групу 51.8 з подальшим утворенням 2-х нових класів на базі класу 51.64;

згрупування позицій у 27 та 55 розділах.

Зміни до КВЕД на міжнародному рівні, головним чином, стосуються методологічного супроводження класифікації: надано коментарі щодо віднесення видів діяльності до певних секцій, підсекцій, розділів та основних принципів утворення включених до них класифікаційних позицій, уточнено пояснення до позицій. У семи розділах класифікації (27, 29, 40, 51, 55, 72, 74) здійснено перегрупування позицій. Розгрупування позицій 90 розділу на міжнародному рівні співпало з вже існуючими позиціями на національному рівні КВЕД. Також утворено два нових розділи - 96 та 97 з метою задоволення потреб соціальної статистики щодо класифікації недиференційованої діяльності домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання. Розділи 96 та 97 не призначені для застосування у статистиці підприємств та статистичних реєстрах.

Під час розроблення другої редакції КВЕД було переглянуто доцільність та методологічну обґрунтованість утворення національного рівня КВЕД. В основу перегляду національного рівня класифікації, крім методологічних аспектів, було покладено аналіз даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) щодо кількості об'єктів за видами економічної діяльності, а також практичний досвід впровадження КВЕД.

Крім того, до другої редакції КВЕД включено європейську регламентну частину класифікації видів діяльності - терміни та визначення, які використовуються в контексті класифікації, правила визначення та зміни основного виду економічної діяльності тощо. Регламентна частина класифікації забезпечує застосування єдиної термінології, типів статистичних одиниць, правил та порядку визначення основного виду діяльності, що є передумовою зіставності та узгодженості національної статистики зі статистикою країн світового співтовариства та сприяє процесу інтеграції України до Європейського Союзу.

За методологічними засадами, принципами побудови та призначенням КВЕД є статистичною класифікацією, створеною як інструментарій для систематизації та групування економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації.

У разі використання статистичних класифікацій з метою адміністративного управління, треба враховувати це їхнє первісне та переважне призначення, оскільки тип використовуваних одиниць, порядок визначення та зміни основного виду економічної діяльності, принципи побудови цих класифікацій тісно пов'язані з метою статистичної діяльності.

Код виду діяльності є одним з основних показників стратифікації статистичної сукупності для організації суцільних та вибіркових статистичних спостережень і основним його призначенням є забезпечення:

- статистичного обліку підприємств і організацій за видами економічної діяльності у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- проведення статистичних обстежень економічної діяльності та аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу товарів та послуг відповідно до системи національних рахунків);

- зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною шляхом застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць та принципів визначення та зміни видів економічної діяльності підприємств та організацій.

Об'єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності статистичних одиниць (юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців тощо), які на вищих рівнях класифікації групуються у галузі.

У Господарському кодексі України та статистичних класифікаціях термін "галузь" визначається як діяльність сукупності виробничих (статистичних) одиниць, що беруть участь у переважно однакових або подібних видах економічної діяльності.

Користуючись терміном "галузь", треба враховувати, що подібність видів діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей може розглядатись як в більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати як галузі економіки у загальному контексті сільське господарство та промисловість. В той же час, зважаючи на ознаку подібності здійснюваних видів діяльності, металургійне виробництво, вугільна промисловість чи виробництво харчових продуктів мають підстави також розглядатись, як окремі галузі економіки.

У КВЕД найбільш узагальнені групування видів діяльності на рівні секцій (у сфері промисловості - на рівні підсекцій) дозволяє виділити основні галузі економіки. Однак, деякі галузі можуть бути виділені і на менш агрегованих рівнях класифікації. Наприклад, секція I "Діяльність транспорту та зв'язку" об'єднує дві галузі - транспорт та зв'язок, які можна виокремити тільки на рівні розділів, а у розділі 92 "Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг" діяльність у сфері культури від сфери спорту можна виокремити на рівні груп.

КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні позначення секцій та підсекцій використовуються як рубрикатор та не використовуються при кодуванні. Подальша деталізація секцій та підсекцій КВЕД - розділ, група, клас, підклас - позначається цифровими кодами.

Загальне кодове позначення об'єктів КВЕД має таку структуру:

Y YY 

XX.XX.X 

  

Де 

- секція (літери латинської абетки від A до Q) 

  

YY 

- підсекція (є тільки у секціях "C" та "D") 

  

XX 

- розділ 

  

XX.X 

- група 

  

XX.XX 

- клас 

  

XX.XX.X 

- підклас 


Структура КВЕД на рівні Y YY XX (розділ) відповідає міжнародній класифікації ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.3.1), прийнятій Статистичною комісією Організації Об'єднаних Націй.

Структура КВЕД на рівні Y YY XX.XX (клас) відповідає класифікації Європейського Союзу NACE (Rev.1.1-2002 р.).

Національний рівень КВЕД Y YY XX.XX.X (підклас) утворено шляхом деталізації класів NACE.

Код КВЕД містить крапки після другого та четвертого знаків, які відокремлюють відповідні рівні класифікації - світовий, європейський та національний.

Структура Класифікації видів економічної діяльності за класифікаційними рівнями

Секція 

Кількість 

Підсекцій 

Розділів
(XX) 

Груп
(XX.X) 

Класів
(XX.XX) 

Підкласів
(XX.XX.X) 

  

2 

14 

15 

  

13 

16 

20 

14 

23 

103 

242 

278 

  

  

17 

26 

  

19 

79 

104 

  

  

14 

21 

30 

  

12 

12 

  

23 

39 

45 

  

10 

17 

  

  

10 

  

12 

30 

33 

  

  

17 

16 

62 

224 

514 

620 


Для забезпечення можливості порівняння національних статистичних даних з міжнародними статистичними даними у КВЕД наведені коди ISIC.

Класифікаційні позиції складаються з коду, назви та пояснень (коментарів). Для правильного відзначення коду виду діяльності першою процедурою має бути пошук розділу класифікації, назва якого відповідає сфері діяльності суб'єкта, що класифікують. При цьому слід врахувати, що назви класифікаційних позицій можуть не завжди у повній мірі охоплювати всі віднесені до цих позицій напрями діяльності, і у цьому випадку, щоб розкрити наповнення такої позиції, треба звернутись до пояснень. Необхідно спочатку ознайомитись з поясненнями до розділу, оскільки ці пояснення, зазвичай, не повторюються для всіх груп та класів, що входять до цього розділу. Крім основного наповнення позиції, у поясненнях можуть зазначатись також нетипові випадки, тобто, коли на перший погляд віднесення діяльності до даної позиції не є достатньо очевидним або, навпаки, діяльність не повинна відноситись до даної позиції (з відсиланням до потрібної позиції). Поряд з цим, певні позиції класифікації можуть мати і цілком самодостатню назву, тобто таку, яка не потребує додаткових пояснень.

Ведення КВЕД здійснюється Держкомстатом України та Науково-технічним комплексом статистичних досліджень Держкомстату України.

Підставою для змін є відповідні зміни у базовій міжнародній статистичній класифікації NACE або обґрунтована потреба у внесенні змін на національному рівні КВЕД у зв'язку із структурними змінами в економіці України.

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТНІ СТАТИСТИЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ

Метою розроблення статистичних класифікацій є групування, систематизація та перетворення інформації у стандартний формат, який дає змогу визначити подібність понять, подій, об'єктів, людей тощо. Розроблення класифікацій передбачає створення вичерпного та структурованого набору взаємовиключних та детально описаних категорій. Ці категорії часто представлені у вигляді ієрархії, яка відображається наданням відповідних числових або літерних кодів.

Мета гармонізації статистики полягає у тому, щоб дозволити комбінувати або порівнювати дані, які були зібрані для різних сукупностей, протягом різних періодів та (або) різними методами збору даних та (або) за різними статистичними одиницями. Це можливо здійснити за допомогою однакових або узгоджених стандартів та класифікацій для різних наборів даних.

Міжнародні стандартні статистичні класифікації розробляються та приймаються міжнародними організаціями, наприклад, Статистичною комісією Організації Об'єднаних Націй (ООН) або іншою компетентною міжурядовою організацією - Міжнародною організацією праці (МОП), Всесвітньою митною організацією (ВМО) чи іншими міжнародними організаціями залежно від предметної сфери.

Міжнародні стандартні статистичні класифікації створюються як моделі (базові класифікації) для розроблення відповідних національних, багатонаціональних, регіональних статистичних класифікацій і саме тому називаються стандартними.

Таким чином, з міжнародної системи стандартних статистичних класифікацій органічно походять європейська і національні системи статистичних класифікацій.

При розробленні системи класифікацій Європейського Союзу за основу було прийнято структуру та опис Міжнародної стандартної галузевої класифікації видів економічної діяльності ISIC (Rev.3.1 - 1989, ООН). Незмінними в європейській класифікації видів діяльності (NACE, Rev.1) залишились вищі рівні класифікації ISIC - секції (літерні), та розділи (двозначний цифровий код), у секції C та D введено підсекції, а третій та четвертий рівень був суттєво деталізований відповідно до потреб європейських країн. Далі було розроблено класифікацію продукції (Classifikation of Products according to their Activities - CPA), яка описує види діяльності, класифіковані у NACE.

Так само, при створенні національних статистичних класифікацій видів економічної діяльності та продукції, модельні (базові) європейські класифікації брались за основу у незмінному вигляді, а деталізація (дезагрегація), що враховує національні особливості, здійснювалася на подальших рівнях класифікації. Таким чином, у міжнародній статистичній практиці забезпечується можливість зіставлення статистичних даних. Щоб підкреслити різницю в системах кодування, світова, європейська та національні системи у коді класифікації видів діяльності відділені крапками - між другим і третім знаками, четвертим та п'ятим відповідно.

Саме такий підхід забезпечує єдину інтерпретацію національних класифікацій з міжнародними, стандартизацію термінів, визначень, пояснень.

Центральні статистичні класифікації утворюють взаємоузгоджену трирівневу систему (світовий, європейській та національний рівні), яка базується на поняттях "діяльність-продукція", узгоджується з номенклатурами зовнішньої торгівлі та зі списками промислових товарів, щодо яких проводяться обстеження у європейській статистиці.

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КВЕД

Основним призначенням КВЕД є визначення та кодування основного та другорядних видів економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб (статистичних одиниць), яке здійснюється органами державної статистики, та їх відображення у ЄДРПОУ.

Основний вид діяльності є визначальною ознакою у формуванні сукупностей статистичних одиниць для проведення статистичних спостережень. Основний вид діяльності може бути змінений органами державної статистики на підставі даних державних статистичних спостережень.

Тобто, класифікація видів економічної діяльності є статистичним інструментом для впорядкування економічної інформації. В той же час, класифікація є механізмом спільної мови, що має використання у багатьох інших, не статистичних сферах: соціальне та податкове регулювання, система тарифів, торгові угоди тощо. Важливо, щоб користувачі в інших сферах були свідомі відносно того, що для використання в інших цілях класифікація може бути не завжди адаптованою повною мірою. Отже, класифікація може не відповідати всім можливим потребам. У зв'язку з цим можуть виникати спори стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що наданий органами державної статистики код виду діяльності не створює само по собі прав чи обов'язків для підприємств та організацій, не тягне жодних правових наслідків як такий. Код виду діяльності не обов'язково є достатнім критерієм для виконання умов, передбачених нормативними актами. При застосуванні нормативних актів чи контрактів, код виду діяльності є припущенням, а не доказом. Наприклад, згідно з Законом України "Про охорону здоров'я", аптеки відносяться до закладів охорони здоров'я, а за визначенням виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, аптеки здійснюють торгівлю фармацевтичними товарами. Це означає, що форми звітності та показники, за якими здійснюються статистичні спостереження за діяльністю аптек, визначаються статистиками торгівлі. В той же час, на аптеки розповсюджуються встановлені законом податкові пільги закладів охорони здоров'я.

Тобто, використання КВЕД для статистичних потреб передбачає необхідність дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між позиціями, структурних зв'язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності, методу "зверху-вниз" (top down) щодо основного виду діяльності, визначень статистичних одиниць тощо.

Будь-яке інше використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних чи нормативних) може здійснюватися за власними правилами, під відповідальність користувачів та з належними поясненнями.

3.1 Терміни та визначення

У цьому підрозділі наведені основні терміни та визначення, які використовуються у контексті класифікації видів економічної діяльності. В інших контекстах ці терміни можуть мати інше значення.

Продукція є результатом виробничого процесу. Це загальний термін, який використовується як для позначення товарів, так і послуг.

Товар - це продукція, яка включається до обміну, тобто є предметом купівлі та продажу. Це може бути продукція серійного виробництва, унікальні витвори або матеріальні засоби для надання послуг (дискета програмного забезпечення). Це поняття використовується у митних номенклатурах.

Процес промислового виробництва - це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовується для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи товарів виробничого призначення); оброблення уживаних товарів на сировину; надання промислових послуг.

Виробниче устатковання - це машини та обладнання, які підлягають установленню та призначені для виробництва продукції. Наприклад, металорізальні верстати, пральні машини для пралень.

Перероблення - це технологічний процес, здійснення якого змінює форму, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або, в окремих випадках, готової продукції з метою отримання нової продукції.

Оброблення - це технологічний процес, який здійснюється з метою збереження певних видів продукції, надання їм деяких властивостей або для упередження шкідливого впливу, який може виявлятися у результаті їх використання. Наприклад, оброблення сільськогосподарських культур, деревини, металів або оброблення відходів.

Побутова техніка - це машини та обладнання, призначені для використання у домашніх господарствах. Наприклад, побутові пральні машини.

Напівфабрикати - це продукція, яка вже зазнала певних видів перероблення, але ще не є готовою до вжитку. Вони можуть бути продані іншим виробникам для подальшого перероблення. Наприклад, литі заготовки, які продаються для кінцевого перероблення будь-де ще.

Готова промислова продукція - це продукція, процес перероблення якої завершено.

Валова додана вартість - це вартість валової виробленої продукції за відрахуванням вартості витрат на сировину та матеріали, а також інших витрат проміжного споживання.

Проміжне споживання - це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), які були використані статистичними одиницями для виробничих потреб.

Вертикальна інтеграція видів економічної діяльності виникає у тому випадку, коли різні стадії виробництва здійснюються однією і тією ж одиницею послідовно, тобто продукція, яка випускається на одній стадії, служить фактором виробництва на наступній. Наприклад, заготівля деревини, поєднана з її виробництвом та виготовленням виробів з деревини; видобування глини, поєднане з виробництвом цегли; виробництво синтетичного волокна, поєднане з ткацьким виробництвом. Зазвичай, класифікація такої одиниці з вертикальною інтеграцією повинна здійснюватись за видом економічної діяльності з найбільшим внеском у додану вартість товарів та послуг. Проте, на практиці, у зв'язку з відсутністю даних про валову додану вартість визначальною для класифікації є кінцева продукція.

Абзац вилучено

(згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного
 регулювання та споживчої політики від 02.02.2009 р. N 56)

Горизонтальна інтеграція видів економічної діяльності. Класифікація одиниці за кінцевою продукцією застосовується також для одиниць, в межах яких здійснюються декілька видів діяльності з використанням одних і тих самих виробничих чинників (навіть з одним і тим самим проміжним споживанням), але які не можна поділити на окремі статистичні одиниці. Наприклад, випікання хлібу та виготовлення свіжих кондитерських виробів.

Субпідрядники - це одиниці, які виробляють товари чи послуги повністю на засадах субпідряду (за винагороду або на договірній основі), і класифікуються так само, як і одиниці, які випускають аналогічні товари або послуги самостійно. Розрізняють два основних типи робіт:

а) роботи, які виконуються за документацією замовника. У цьому випадку підрядник подає субпідряднику всю технічну документацію, необхідну для виробництва замовленої продукції. Ця ситуація зустрічається, головним чином, у металообробному секторі (кування, механічне оброблення, штампування, а також литво);

б) роботи, які виконуються на замовлення. Субпідрядник піддає певному обробленню об'єкт, який поставляє підрядник. Це може бути будь-який об'єкт: від сировини і до деталей машин, що зазнали механічного оброблення. Робота, що виконується, може полягати в обробленні металів (наприклад, хромуванні).

Замовники - це одиниці, які продають від власного імені товари або послуги, але замовляють їх виготовлення третім особам. Ці одиниці класифікують у секції G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку", за винятком випадків, коли вони є власниками давальницької сировини, розробки чи торгової марки та беруть на себе ризик, пов'язаний із виробництвом. У цьому випадку замовників класифікують так, немов би вони самі виробляють цю продукцію (а саме, у промисловості чи в сфері послуг).

Установлення та монтаж устатковання на місці його використання.

Одиниці, які займаються установленням, монтажем та розміщенням устатковання, необхідного для функціонування або такого, що входить до складу конструкцій будинків та будівель цивільного будівництва і є їх невід'ємною частиною, відносяться до сфери будівництва (секція F "Будівництво"). Сюди включають, наприклад, установлення та монтаж вентиляційного обладнання, ліфтів та ескалаторів, електроустатковання, систем електро-, газо- та водопостачання, віконних та дверних блоків тощо.

Установлення та монтаж промислового устатковання класифікують у відповідних позиціях секції D "Переробна промисловість".

Установлення та монтаж включають також пускові та налагоджувальні роботи, тобто всі роботи, необхідні для нормального функціонування устатковання, включаючи навчання осіб, які здійснюють експлуатацію та технічне обслуговування цього устатковання.

Установлення устатковання, яке здійснюється як послуга, що супроводжує його продаж в торговельній мережі, є допоміжним видом економічної діяльності і відноситься, зазвичай, до роздрібної торгівлі (розділ 52 "Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку"). Наприклад, доставка та установлення покупцю придбаного ним електроустатковання. Така діяльність не має окремого класифікаційного коду і її класифікують разом з основним видом діяльності у роздрібній торгівлі.

Ремонт та технічне обслуговування. Одиниці, які здійснюють ремонт та технічне обслуговування промислового устатковання, класифікують разом з одиницями, які виробляють це устатковання, за винятком таких випадків:

- одиниць, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів (відносяться до групи 50.2 чи 50.4);

- одиниць, які ремонтують предмети особистого вжитку та побутові вироби (відносяться до групи 52.7);

- одиниць, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування обчислювальної техніки та офісного обладнання (відносяться до групи 72.5).

Надання послуг з ведення домашнього господарства. До розділу 95 включені тільки ті види економічної діяльності, які здійснюються приватними домашніми господарствами за участю найманих робітників. Результат цієї діяльності розглядається у системі національних рахунків як продукція. У зв'язку з цим, а також з урахуванням потреби у проведенні певних обстежень, цей клас включений до КВЕД. Самі робітники домашніх господарств не підлягають класифікації у даному розділі.

Розділи 96 та 97 створені для потреб соціальної статистики з метою виділення виробництва домашніми господарствами товарів та послуг для власного вжитку. Ці розділи не призначені для використання у статистиці підприємств та ведення реєстрів.

Статистичні одиниці. Економічна діяльність властива економічним одиницям, певні характеристики яких, що фіксуються статистиками, дозволяють за допомогою умовно прийнятих правил структурувати та класифікувати такі одиниці. Для побудови повної статистичної картини виробничої діяльності організаційний рівень, на якому можна збирати інформацію, змінюється залежно від типу даних. Наприклад, дані щодо прибутків компанії можна отримати тільки централізовано за одним із її місцезнаходжень, хоч діяльність компанії може здійснюватись у різних місцях. У той же час, дані щодо обсягу продаж можна отримувати для кожної окремої структурної одиниці (місцезнаходження). Тому, щоб мати можливість правильно спостерігати та аналізувати дані, необхідно визначити сукупність статистичних одиниць. Саме із статистичних одиниць формуються базові елементи для класифікації та збору даних. Типологія статистичних одиниць визначена європейським регламентом1):

____________
1)
Постанова Ради ЕЕС N 696/93 від 15 березня 1993 про статистичні одиниці спостереження та аналізу виробничої системи Європейської Спільноти (Official Journal of the European Communities N L 76, 30.03.1993, с. 1)

• підприємство;

• інституційна одиниця;

• група підприємств;

• місцева одиниця;

• одиниця за видом економічної діяльності (ОВЕД);

• одиниця гомогенного виробництва (ОГВ);

• місцева одиниця за видом економічної діяльності (місцева ОВЕД);

• місцева одиниця гомогенного виробництва (місцева ОГВ).

В Україні основними статистичними одиницями є підприємство (юридична особа, яка завжди складається з однієї або більше одиниць за видом економічної діяльності, з однієї або більше місцевих одиниць) та місцева одиниця (підприємство або його частина, розташована у географічно визначеному місці і залежна тільки від одного підприємства), які ідентифікуються у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Розглядаючи виробництво в тому вигляді, як воно організовано, виділяють одиницю за видом економічної діяльності (ОВЕЦ), яка об'єднує однорідну діяльність підприємства на рівні підкласу КВЕД і не ідентифікується у ЄДРПОУ окремо. Ця одиниця використовується, зокрема, у статистичних спостереженнях з короткострокової статистики підприємств.

(абзац у редакції наказу Державного комітету України з питань
 технічного регулювання та споживчої політики від 02.02.2009 р. N 56)

Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів та послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічна діяльність характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва та випуском продукції.

Основний вид економічної діяльності - вид діяльності статистичної одиниці, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або визначений інший критерій). При цьому, вибір показника для визначення основного виду діяльності, як правило, не впливає на результат. Якщо на рівні підкласу понад 50 % валової доданої вартості виробляється даним видом діяльності, то класифікація одиниці визначається цим видом діяльності. У всіх інших випадках слід дотримуватись визначених правил класифікації за методом "зверху-вниз" (top down).

Другорядний вид економічної діяльності - будь-який інший (крім основного) вид економічної діяльності статистичної одиниці з виробництва товарів або надання послуг.

Допоміжні види економічної діяльності - види діяльності, які здійснюються переважно у сфері обслуговування виробництва та призначаються для використання тільки цією одиницею (управління підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).

Діяльність вважається допоміжною, якщо вона відповідає таким умовам:

а) вона спрямована на обслуговування тільки тієї виробничої одиниці, до якої вона належить;

б) її результати - послуги або вироблені проміжні товари - не входять до складу кінцевої продукції даної одиниці;

в) вона пов'язана з поточними витратами самої одиниці (не призводить до утворення основного капіталу);

г) вона існує в інших подібних за типом виробничих одиницях.

Статистичну одиницю, яка здійснює тільки допоміжну діяльність (наприклад, управління підприємством) класифікують як таку, що здійснює цю допоміжну діяльність або за основною діяльністю материнської одиниці.

Не відносяться до допоміжних такі види економічної діяльності:

а) виробництво товарів або послуг, які сприяють накопиченню основного капіталу: наприклад, будівельні роботи, які виконуються за власний рахунок, слід відносити до секції F "Будівництво" (якщо про них є дані);

б) виробництво продукції, значна частина якої продається на комерційній основі, навіть якщо частина її споживається у процесі основної діяльності одиниці;

в) виробництво товарів, які у подальшому стають складовою частиною продукції, яка випускається в результаті основного або другорядних видів економічної діяльності (наприклад, виготовлення одним із підрозділів підприємства ящиків для пакування своєї продукції);

г) виробництво енергії, яке здійснюється електростанцією, що входить до складу підприємства, навіть якщо вся вироблена енергія споживається головною одиницею;

д) закупівля товарів для їх перепродажу без переробки;

е) дослідження та розробки, якщо ці види діяльності не є наданням послуг, що споживаються у виробничому процесі.

Ці види діяльності головної одиниці є другорядними, але для їх обліку можуть бути утворені відповідні статистичні одиниці.

При включенні до статистичних реєстрів (реєстрів респондентів статистичних спостережень) кожну статистичну одиницю класифікують за видами діяльності, які здійснюються в її рамках.

Статистичні одиниці класифікують до найдетальнішого рівня КВЕД (підкласу). Кожну одиницю класифікують за основним видом економічної діяльності, який визначається за найбільшою часткою валової доданої вартості.

На практиці не завжди можливо отримати дані щодо валової доданої вартості за кожним видом діяльності. У цьому випадку основний вид економічної діяльності визначається на базі інших показників:

- обсягу реалізованої (виробленої) продукції:

• обсяг виробленої продукції статистичної одиниці у вигляді товарів або послуг, які відносяться до кожного виду економічної діяльності;

• обсяг реалізованої продукції, який припадає на окремі види економічної діяльності. Це, зазвичай, приймається як цілком достатнє наближення до обсягу виробленої продукції статистичних одиниць;

- кількість зайнятих за видами економічної діяльності;

- показників, які характеризують ресурси виробництва:

обсяг заробітної плати за видами економічної діяльності;

• якщо вид економічної діяльності є капіталомістким, то заробітна плата становить відносно малу частку загальної доданої вартості. За таких умов для визначення основного виду діяльності можна використовувати розмір основних засобів.

На практиці, зазвичай, для визначення основного виду діяльності у промисловості використовують показник кількості зайнятих за видами економічної діяльності, в інших галузях - обсяг реалізованої (виробленої) продукції.

3.2 Правила визначення основного виду економічної діяльності методом "зверху-вниз" (top down)

Для визначення основного фактичного виду діяльності одиниці необхідно:

1. Скласти перелік видів економічної діяльності одиниці з кодами на рівні підкласу та даними щодо валової доданої вартості (або іншого показника) за останні 12 місяців.

2. Визначити секцію КВЕД, відносна частка якої за обраним показником є найбільшою.

3. В межах цієї секції визначити розділ КВЕД, відносна частка якого за обраним показником є найбільшою.

4. В межах цього розділу визначити групу КВЕД, відносна частка якої за обраним показником є найбільшою.

5. В межах цієї групи визначити клас, відносна частка якого за обраним показником є найбільшою. Цей клас і визначає основний вид економічної діяльності.

Приклад.
Етап 1: статистична одиниця здійснює такі види економічної діяльності

Секція 

Розділ 

Клас 

Найменування класу 

Частка доданої вартості 

28 

28.71 

Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей 

7 % 

  

29 

29.31 

Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства 

8 % 

  

  

29.41 

Виробництво електромеханічних та пневматичних інструментів 

3 % 

  

  

29.53 

Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

21 % 

  

  

29.55 

Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

8 % 

  

34 

34.30 

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів 

5 % 

51 

51.14 

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 

7 % 

  

  

51.88 

Оптова торгівля сільськогосподарською технікою 

28 % 

74 

74.20 

Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії 

13 % 


Етап 2: визначення основної секції

Секція D 

Переробна промисловість 

52 % 

Секція G 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

35 % 

Секція K 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

13 % 


Етап 3: визначення основного розділу

Розділ 28 

Виробництво готових металевих виробів 

7 % 

Розділ 29 

Виробництво машин та устатковання 

40 % 

Розділ 34 

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 

5 % 


Етап 4: визначення основної групи

Група 29.3 

Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства 

8 % 

Група 29.4 

Виробництво верстатів 

3 % 

Група 29.5 

Виробництво інших машин та устатковання спеціального призначення 

29 % 


Етап 5: визначення основного класу

Клас 29.53 

Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

21 % 

Клас 29.55 

Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

8 % 


Отже, основний вид економічної діяльності відповідає класу 29.53 "Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів", не зважаючи на те, що класом з найбільшою відносною часткою доданої вартості є клас 51.88 "Оптова торгівля сільськогосподарською технікою".

Класифікація цієї одиниці безпосередньо у класі з найбільшою відносною часткою доданої вартості (28 %) призвело б до нелогічного наслідку, а саме до виключення цього підприємства зі сфери переробної промисловості, сумарна частка якої становить 52 %.

3.3 Правила зміни основного виду економічної діяльності

Основний вид діяльності статистичної одиниці може змінюватись іноді раптово, іноді поступово, протягом тривалого періоду. Протягом одного року можуть відбуватися зміни основного виду діяльності або через сезонні чинники, або внаслідок рішення, прийнятого дирекцією підприємства і спрямованого на зміну структури свого виробництва. В обох випадках відбувається відчутне порушення співвідношення між різними видами діяльності.

Порядок зміни основного виду діяльності залежить від розміру підприємства.

Великі та середні підприємства, на яких обстеження проводяться щорічно, зазвичай, займаються одночасно багатьма видами діяльності, питома вага яких може постійно коливатись, залежно від економічних умов. Тому, при визначенні основного виду діяльності такого підприємства можна з року в рік одержувати різні результати. Однак, внесення таких змін основного виду діяльності до реєстру може значно ускладнити його використання у статистичних цілях.

У таких випадках відповідно до правил класифікації видів діяльності та Рекомендацій Євростату по реєстрах, пропонується застосовувати правило стабільності.

Загальним правилом є зміна основного виду діяльності на великому та середньому підприємстві тільки в тому випадку, якщо новий вид діяльності був підтверджений двічі або тричі при проведенні щорічних обстежень.

Це правило застосовується в більшості випадків, але може мати ряд винятків. Наприклад:

а) відбулась якась суттєва демографічна подія - реорганізація підприємства:

• злиття двох і більше підприємств в одне;

• поділ підприємств на декілька;

• виділ - відокремлення від діючого підприємства структурного підрозділу (одного або декількох);

• приєднання структурних підрозділів інших підприємств тощо.

б) відбулись істотні зміни складі основних засобів підприємства:

• придбані або взяті в оренду основні засоби іншого підприємства;

• продані або передані в оренду основні засоби свого підприємства;

• взяті в оренду сільськогосподарські угіддя;

• передані іншому підприємству свої сільськогосподарські угіддя тощо.

У вищезазначених випадках основний вид діяльності підприємства може бути змінено після отримання відповідної інформації, але не частіше одного разу на рік в єдиний технологічно визначений термін.

Малі та мікропідприємства, звичайно, класифікують тільки за основним видом діяльності, другорядні види діяльності враховуються в статистичному реєстрі тільки за умови суттєвої частки в обсягах виробництва.

Новоствореним підприємствам основний вид діяльності може змінюватися за результатами першого річного обстеження (після повного року роботи) за фактичним видом діяльності замість заявленого при включенні до реєстру.

Малим підприємствам, які обстежуватимуться на вибірковій основі, основний вид діяльності у більшості випадків змінюється за результатами річних обстежень, до яких вони були включені.

За загальним правилом класифікацію статистичних одиниць за основним видом діяльності не змінюють більше одного разу на рік і відбувається це за результатами даних річного обстеження. У результаті більш частих змін можуть виникати невідповідності між короткостроковими (щомісячними чи щоквартальними) і річними статистичними даними.

4 Класифікація видів економічної діяльності

Код КВЕД 

Назва 

Код ISIC 

 

Розділ
Група
Клас 

Підклас 

 

Секція A 

  

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

Ця секція включає вирощування рослинних і тваринних природних ресурсів. Вона включає діяльність з рослинництва, тваринництва, лісівництва, лісозаготівлі, заготівлі лісових дикорослих продуктів і продукції розведення, мисливства чи відлову тварин у природному середовищі.

Ця секція не включає діяльність з вирощування, вилову (секція B) та переробки риби та рибопродуктів (секція D). 

 

01 

 

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги

В розділі визначаються два основні види діяльності:
- одержування продукції рослинництва (01.1 "Рослинництво");
- одержування продукції тваринництва (01.2 "Тваринництво"), а також
- рослинництво у поєднанні з тваринництвом (01.3 "Змішане сільське господарство");
- надання допоміжних послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту (01.4).

У групі 01.1 "Рослинництво" розрізняють:
- основні культури, що вирощуються, зазвичай, за річним циклом: зернові, овочі або квіти тощо (01.11 та 01.12);
- культури тривалого циклу вирощування: багаторічні насадження типу садів, виноградників, плантацій тощо (01.13).

У групі 01.2 "Тваринництво" види діяльності згруповані залежно від типу тварин, а не від виду продукції (м'ясо, молоко, шкіра тощо), при цьому не виділяються окремо утримання та випас тварин.

У групі 01.3 "Змішане сільське господарство" визначення основного виду діяльності має таку особливість: до цієї групи відносяться господарства, у товарній продукції яких частка рослинництва чи тваринництва не перебільшує 66 %. І тільки у разі, якщо частка рослинництва чи тваринництва перевищує 66 %, господарство буде класифіковане у групі 01.1 чи 01.2 відповідно. Такий підхід дає можливість уникнути частої зміни спеціалізації господарства.

У групі 01.4 класифікують надання послуг (виконання робіт), таких, як підготовка ґрунту, сівба, збирання врожаю тощо, які звичайно є складниками діяльності господарства, можуть виконуватися окремими сільськогосподарськими одиницями, що працюють на користь третіх осіб, і в такому разі є допоміжними послугами в сфері рослинництва (01.41) чи тваринництва (01.42).

Діяльність з перероблення сільськогосподарської продукції не відноситься до сільськогосподарської діяльності, а відноситься до відповідних розділів переробної промисловості: 15 "Харчова промисловість", 16 "Тютюнова промисловість". Наприклад, виноградарство і виробництво вина з цього винограду, вирощування олив і виробництво олії з них.

Цей розділ не включає:
- підготовку ґрунту (земляні роботи, дренаж, облаштування рисових полів тощо) (див. секцію F "Будівництво ")
- реалізацію сільськогосподарської продукції закупівельними організаціями та кооперативами (див. секцію G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку ") 

01 

 

01.1 

 

Рослинництво

Ця група включає також:
- рослинництво на закритому ґрунті 

011 

 

01.11 

01.11.0 

Вирощування зернових та технічних культур

Цей підклас включає:
- вирощування зернових культур на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння
- вирощування бобових культур, які підлягатимуть сушінню, лущінню на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння
- вирощування картоплі для продовольчого споживання, технічних цілей, на насіння
- вирощування фабричного цукрового буряку
- вирощування тютюну і махорки, первинне оброблення листя (збирання, сушіння, сортування тощо), вирощування розсади
- вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу, сої, соняшнику, кользи, рапсу, рижію тощо) для продовольчого споживання, технічних цілей, а також на насіння
- вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас, сіно, сінаж і силос
- вирощування кормових коренеплодів (буряку, брукви, турнепсу тощо)
- вирощування баштанних кормових культур
- вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на зелений корм, випас, сіно, сінаж, силос
- одержування насіння цукрового буряку та насіння кормових культур (включаючи трави)
- вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур
- вирощування ефіроолійних культур
- вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав'янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур
- вирощування садивного матеріалу ефіроолійних та лікарських культур
- вирощування коренеплодів і бульбоплодів з високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо)
- вирощування шишок хмелю, цикорію
- вирощування інших культур, не віднесених до класів 01.12 і 01.13

Цей підклас не включає:
- виробництво соняшникової олії (див. 15.4) 
- вирощування цукрової кукурудзи (див. 01.12)
- вирощування квітів (див. 01.12)
- вирощування насіння овочевих культур та квітів (див. 01.12)
- вирощування декоративних рослин (див. 01.12)
- вирощування бобових, які не підлягатимуть лущінню, та овочів для продовольчого споживання (див. 01.12)
- вирощування рослин (в тому числі дернини) для посадки та декоративного оформлення (див. 01.12)
- вирощування маслин, горіхів, мигдалю (див. 01.13)
- вирощування культур для виробництва напоїв, таких як чай (див. 01.13)
- вирощування культур для виробництва прянощів (див. 01.13)
- збирання лісових продуктів та інших дикорослих сировинних матеріалів (див. 02.01.2)
- збирання матеріалів для плетіння (див. 02.01.2)
- виробництво соняшникової олії з соняшника, вирощеного іншим господарством (див. 15.4)
- виробництво готових кормів для тварин (див. 15.7) 

0111 

 

01.12 

01.12.0 

Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

Цей підклас включає:
- вирощування овочевих та баштанних культур для продовольчого споживання: помідорів, огірків, капусти, столової моркви та буряку, кабачків, баклажанів, динь, кавунів, бобових, які не підлягатимуть лущінню, салатів, цибулі, цукрової кукурудзи та інших
- вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо
- вирощування овочевої розсади, насіння овочевих культур
- вирощування міцелію та грибів, збирання лісових грибів
- вирощування квітів, насіння, розсади, квіткових цибулин, бульб тощо
- вирощування рослин (в тому числі дернини) для посадки та декоративного оформлення
- вирощування садивного матеріалу (саджанців, паростків, живців, вусиків тощо) декоративних і квіткових культур
- вирощування садивного матеріалу плодово-ягідних і горіхоплідних культур та винограду
- вирощування інших культур, віднесених до цього підкласу

Цей підклас не включає:
- вирощування картоплі (див. 01.11)
- вирощування фабричного цукрового буряку (див. 01.11)
- вирощування насіння та плодів олійних культур (див. 01.11)
- вирощування коренеплодів і бульбоплодів з високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо) (див. 01.11)
- вирощування прядивних культур (див. 01.11)
- вирощування культур для виробництва прянощів (див. 01.13)
- вирощування маслин (див. 01.13)
- вирощування лісосадивних матеріалів (див. 02.01.1)
- вирощування різдвяних ялинок (див. 02.01.1) 

0112 

 

01.13 

01.13.0 

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

Цей підклас включає:
- вирощування фруктів: яблук, слив тощо
- вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо
- вирощування винограду
- вирощування цитрусових: апельсинів, лимонів тощо
- вирощування субтропічних культур: хурми, гранатів тощо
- вирощування маслин
- скасовано 
- вирощування горіхів (горіхів волоських, мигдалю, фісташок, фундука тощо)
- збирання лісових горіхів
- вирощування культур для виробництва напоїв, таких як чай
- вирощування культур для виробництва прянощів (листя, квітів, насіння, плодів)
- вирощування садивного матеріалу рослин для виробництва прянощів
- збирання дикорослих фруктів та ягід
- скасовано 

Цей підклас не включає:
- вирощування насіння та плодів олійних культур (див. 01.11)
- вирощування шишок хмелю (див. 01.11)
- вирощування плодово-овочевих культур: помідорів, динь, огірків тощо (див. 01.12)
- вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо (див. 01.12)
- виробництво оливкової олії (див. 15.42)
- виробництво чаю та кави (див. 15.86)
- виробництво вин з винограду (див. 15.93) 

0113 

 

01.2 

  

Тваринництво 

012 

 

01.21 

01.21.0 

Розведення великої рогатої худоби

Цей підклас включає:
- відтворювання поголів'я великої рогатої худоби
- вирощування великої рогатої худоби
- одержування сирого молока корів, буйволиць, ячих
- одержування сперми бугаїв

Цей підклас не включає:
- утримання тварин та послуги з догляду за ними (див. 01.42)
- одержування сирих шкур великої рогатої худоби (див. 15.11)
- перероблення молока та виробництво молочних продуктів (див. 15.51) 

0121x 

 

01.22 

01.22.0 

Розведення овець, кіз, коней

Цей підклас включає:
- відтворювання поголів'я овець, кіз, коней, мулів, віслюків
- вирощування овець, кіз, коней, мулів, віслюків
- одержування сирого овечого і козячого молока
- одержування сирого кобилячого молока
- одержування овечої вовни
- одержування козячої вовни та козячого пуху
- одержування волос тварин
- одержування сперми баранів, козлів, жеребців

Цей підклас не включає:
- стриження овець за винагороду або на договірній основі (див. 01.42)
- одержування вовни шляхом згону зі шкур (див. 15.11)
- одержування сирих шкур овець, кіз, коней (див. 15.11)
- діяльність конюшень для утримання скакових та бігових коней (див. 92.62)
- діяльність кінноспортивних манежів та шкіл верхової їзди (див. 92.62) 

0121x 

 

01.23 

01.23.0 

Розведення свиней

Цей підклас включає:
- відтворювання поголів'я свиней
- вирощування свиней
- одержування сперми кнурів 

0122x 

 

01.24 

01.24.0 

Розведення птиці

Цей підклас включає:
- відтворювання поголів'я свійської птиці (курей, гусей, індиків, цесарок, перепілок, страусів тощо)
- вирощування свійської птиці
- одержування яєць

Цей підклас не включає:
- розведення іншої птиці (див. 01.25)
- забій свійської птиці, одержування пера та пуху (див. 15.12) 

0122x 

 

01.25 

01.25.0 

Розведення інших тварин

Цей підклас включає:
розведення тварин на фермах:
- розведення кролів, одержування продукції кролівництва (шкурки)
- розведення бджіл, одержування меду, воску тощо
- розведення домашніх тварин (собак, кішок тощо)
- розведення декоративних птахів (голубів, папуг тощо)
- розведення хутрових звірів, одержування хутрової сировини
- розведення водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо)
- розведення водяних рептилій, п'явок, жаб тощо
- розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда
- вирощування каліфорнійського червоного черв'яка та інших вермікультур
- одержування біогумусу
- розведення інших тварин (верблюдів, оленів, лабораторних тварин тощо)
- одержування іншої продукції тварин

Цей підклас включає також:
- одержування сирої шкури свиней

Цей підклас не включає:
- утримання тварин та послуги з догляду за худобою і птицею (див. 01.42)
- одержування шкур, які отримані в результаті мисливства та ловлі тварин (див. 01.50)
- діяльність товарних бірж (див. 67.11)
- дресирування собак-охоронців (див. 74.60)
- діяльність з організації виставок (див. 74.87)
- діяльність товариств захисту тварин (див. 91.33)
- дресирування домашніх тварин (див. 92.72) 

013 

 

01.3 

  

Змішане сільське господарство

Ця група включає:
- рослинництво у поєднанні з тваринництвом, при цьому рівень спеціалізації в одній області не перевищує 66 % обсягу товарної продукції

Ця група не включає:
- змішані рослинницькі та змішані тваринницькі господарства (якщо частка товарної продукції перебільшує 66 % обсягу товарної продукції - див. їх основний вид діяльності) 

013 

 

01.30 

01.30.0 

Змішане сільське господарство 

0130 

 

01.4 

  

Надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту 

014 

 

01.41 

01.41.0 

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

Цей підклас включає:
- надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній основі: передпосівну підготовку полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; обприскування сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку; надання послуг зі збирання урожаю та підготування продукції до первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покривання воском, полірування, пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом включно з фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування
- надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом
- облаштування, догляд і переоблаштування ландшафту, включаючи закладення та утримання парків і садів, кладовищ тощо, приватних і комунальних житлових будинків, адміністративних будинків, шкіл, лікарень, церков тощо, зелених насаджень уздовж автошляхів, залізниць, берегів, портів та інших шляхів сполучення, зелених насаджень біля промислових та торгівельних споруд, а також садів на дахах, фасадної зелені, зимових садів тощо, зелених насаджень спортивних майданчиків, ігрових майданчиків, галявин для сонячних ванн, майданчиків для гри в гольф тощо
- насадження та облаштування ландшафту коло водойм, ставків, басейнів, водостоків, розбризкувальних установок
- насадження та облаштування ландшафту для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення
- облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього середовища (відновлення природного стану, рекультивація, меліорація земель, створення зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо)
- експлуатацію зрошувальних і осушувальних систем
- насадження і догляд за декоративними деревами, включаючи підрізання дерев і живоплоту, пересадження великих дерев

Цей підклас не включає:
- вирубування дерев (лісу) з метою зробити землі придатними для сільськогосподарського виробництва (див. 02.01.1)
- підготування рослинних волокон до прядіння (див. 17.1)
- розчищення земельних ділянок з метою зробити їх придатними для сільськогосподарського виробництва (див. 45.11)
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною (див. 51.11)
- консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо) (див. 74.14)
- проектування садів, парків та спортивних споруд (див. 74.20.1)
- діяльність з організації сільськогосподарських ярмарок та виставок (див. 74.87) 

0140x 

 

01.42 

01.42.0 

Надання послуг у тваринництві

Цей підклас включає:
- надання послуг у тваринництві за винагороду або на договірній основі: утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою і птицею; послуги з обстеження стану стада, перегону та випасу худоби, очищення та дезінфікування тваринницьких приміщень тощо; послуги зі стимулювання розведення худоби і птиці та зростання їх продуктивності; штучне запліднення тварин; стриження овець

Цей підклас не включає:
- надання послуг по відгодівлі худоби (див. 01.2)
- послуги з сприяння мисливству в комерційних цілях (див. 01.50)
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, торгівельну діяльність кооперативних організацій (див. 51.11)
- консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо) (див. 74.14)
- ветеринарні послуги (див. 85.20) 

0140x 

 

01.5 

  

Мисливство 

  

 

01.50 

01.50.0 

Мисливство

Цей підклас включає:
- мисливство і ловлю тварин для продовольчих цілей, одержування шкури і хутра, використання в дослідницькій роботі або в зоопарках
- ловлю дичини для утримання її в домашніх умовах
- розведення дичини
- полювання на моржів, тюленів тощо
- послуги з розведення та селекції дичини
- послуги з сприяння мисливству в комерційних цілях
- одержування шкур, які отримані в результаті мисливства та ловлі тварин

Цей підклас не включає:
- одержування хутра, шкіри плазунів та шкурок птахів внаслідок розведення тварин на фермах (див. 01.25)
- розведення тварин на фермах (див. 01.25)
- ловлю китів (див. 05.01)
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- ветеринарні послуги (див. 85.20)
- мисливство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.62) 

0150 

 

02 

  

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

Лісове господарство включає лісівництво, лісозаготівлі, одержування та первинне оброблення технічної або паливної деревини, збирання дикорослих лісових продуктів.

Подальше оброблення деревини, яке починається з розпиляння і лущення, переважно, за межами лісових майданчиків, відноситься до розділу 20 "Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів"; виробництво деревного вугілля - до розділу 24 "Хімічне виробництво". 

02 

 

02.0 

  

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

020 

 

02.01 

  

Лісівництво, лісове господарство 

0200x 

 

02.01.1 

Лісівництво та лісозаготівлі

Цей підклас включає:
- вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік
- вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини
- вирощування лісосадивних матеріалів
- вирощування різдвяних ялинок
- лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини такої як колоди, стовпи, жердини, одержування паливної деревини
- вирубування (дерев) лісу з метою зробити землі придатними для сільськогосподарського виробництва
- вирощування рослинних матеріалів для плетіння

Цей підклас не включає:
- оброблення лісоматеріалів (див. 20)
- отримання стружки, тріски (див. 20.10) 

 

 

02.01.2 

Одержування продукції лісового господарства

Цей підклас включає:
- збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо)
- збирання соків (березового, кленового тощо)
- збирання живиці, природних смол
- збирання матеріалів для декоративного використання
- збирання матеріалів для плетіння (верби, очерету, бамбуку тощо)
- збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень
- збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, дикорослих луб'яних рослин

Цей підклас не включає:
- вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав'янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур (див. 01.11)
- збирання лісових грибів (див. 01.12)
- збирання дикорослих фруктів та ягід (див. 01.13)
- збирання лісових горіхів (див. 01.13)
- виготовлення декоративних та плетених виробів (див. 20.52) 

 

 

02.02 

02.02.0 

Надання послуг у лісовому господарстві

Цей підклас включає:
- послуги з лісівництва (таксація, оцінка промислового використання лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення тощо)
- захист лісу від пожеж
- боротьбу з шкідниками та хворобами лісу
- послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу) 

0200x 

 

Секція B 

  

Рибальство, рибництво

Ця секція включає: діяльність у сфері рибальства, яка пов'язана з використанням рибних запасів у морському середовищі та прісних водах з метою вилову риби чи збирання ракоподібних, молюсків та інших морських продуктів (перлів, губок тощо).

Ця секція включає також рибництво - діяльність з розведення риби, водних тварин і рослин. Вона включає види діяльності, які звичайно входять до складу процесу самостійного виробництва (наприклад, щеплення перлинних устриць).

Ця секція не включає:
- будування та ремонт суден (див. 35.11)
- рибальство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.72)
- діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів (див. 15.20 "Перероблення та консервування риби та рибної продукції"). Проте, перероблення на борту рибальських суден також відноситься до секції B. 

 

05 

  

Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги 

05 

 

05.0 

  

Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги 

050 

 

05.01 

05.01.0 

Рибальство; надання послуг у рибальстві

Цей підклас включає:
- ловлю риби у внутрішніх водоймах, морях та океанах
- ловлю в морях та прісних водах ракоподібних та молюсків
- ловлю водяних тварин (черепах, морських їжаків тощо)
- ловлю китів

Цей підклас включає також:
- діяльність суден та набережних рибозаводів, які займаються одночасно ловлею риби, її переробленням і консервуванням 
- одержування свіжої та охолодженої риби в кусках з кістками або цілої
- збирання морепродуктів: натуральних перлів, коралів, губок та морських водоростей
- послуги, пов'язані з рибальством

Цей підклас не включає:
- полювання на моржів, тюленів тощо (див. 01.50)
- діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів (див. 15.20)
- рибальство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.72) 

050x 

 

05.02 

05.02.0 

Рибництво; надання послуг у рибництві

Цей підклас включає:
- вирощування рибопосадкового матеріалу (молоді устриць, мідій, креветок, ракоподібних, мальків риб тощо)
- вирощування червоних та інших морських водоростей, які придатні для споживання
- морське і прісноводне рибництво
- розведення устриць
- надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників та рибних ферм, обстеження стану водоймищ

Цей підклас не включає:
- розведення жаб (див. 01.25)
- рибальство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.72) 

050x 

 

Секція C 

 

Добувна промисловість

Ця секція включає добування корисних копалин у вигляді твердих порід (вугілля, руда та мінерали), в рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися підземним та відкритим способами розроблення родовищ або шляхом експлуатації свердловин.

Ця секція включає також додаткові процеси, які здійснюються з метою підготовки сировини до реалізації: подрібнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерація вугілля і руд, зневоднення та знесолення нафти, зрідження природного газу.

Добування корисних копалин класифікують за основними видами корисних копалин.

Підсекція CA включає добування енергоносіїв (кам'яного вугілля, бурого вугілля і торфу, вуглеводнів, уранової руди) 

Підсекція CB включає добування неенергетичних мінералів (металевих руд, різних мінералів та продукції кар'єрів).

Деякі технічні операції цієї секції, зокрема щодо добування вуглеводнів, можуть виконуватися на користь третіх осіб спеціалізованими організаціями як промислові послуги.

Ця секція не включає:
- перероблення видобутих речовин (див. секцію D)
- розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин (див. 15.98)
- подрібнення та інші види оброблення деяких мінеральних неметалевих речовин, що не пов'язані з підземним або відкритим добуванням корисних копалин (див. 26.81, 26.82)
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- збирання, очищення та розподілення води (див. 41)
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 

 

Підсекція CA 

  

Добування паливно-енергетичних корисних копалин 

  

 

10 

  

Добування вугілля, лігніту і торфу 

10 

 

10.1 

  

Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля 

101 

 

10.10 

 

Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля

Цей клас включає також:
- добування кам'яного вугілля з відвалів

Цей клас не включає:
- виробництво коксопродуктів (див. 23.10) 

1010 

 

10.10.1 

Добування та збагачення кам'яного вугілля

Цей підклас включає:
- підземне та відкрите добування різних видів кам'яного вугілля: антрациту, вугілля для коксування
- збагачення кам'яного вугілля
- промивання, калібрування, сортування, подрібнення кам'яного вугілля 

 

 

10.10.3 

Агломерація кам'яного вугілля

Цей підклас включає:
- виробництво вугільних брикетів, окатишів 

  

 

10.2 

  

Добування, збагачення та агломерація лігніту 

102 

 

10.20 

  

Добування, збагачення та агломерація лігніту 

1020 

 

10.20.1 

Добування та збагачення лігніту

Цей підклас включає:
- відкрите або підземне добування та збагачення бурого вугілля
- промивання, дегідратацію, подрібнювання бурого вугілля 

 

 

10.20.2 

Агломерація лігніту

Цей підклас включає також:
- виробництво брикетів з бурого вугілля 

 

 

10.3 

  

Добування та агломерація торфу 

103 

 

10.30 

10.30.0 

Добування та агломерація торфу

Цей підклас включає:
- добування, висушування торфу
- виробництво торф'яних брикетів

Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з торфу (див. 26.82) 

1030 

 

11 

 

Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги

Цей розділ включає діяльність з експлуатації нафтових і газових родовищ.

Ця діяльність включає буріння та оснащення свердловин; введення в дію сепараторів, деемульгаторів, обладнання для очищення труб та мережі збирання сирої нафти та всі інші види діяльності з добування та підготовки нафти чи газу до транспортування. В цей розділ включено добування сирої нафти, добування нафти зі сланцевих родовищ і з бітумінозних пісків, а також добування газу та рідких вуглеводнів.

Надання послуг з обслуговування процесу добування нафтових та газових свердловин на договірній основі чи за винагороду віднесені до класу 11.20.

Цей розділ не включає:
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 

11 

 

11.1 

  

Добування сирої нафти та природного газу 

111 

 

11.10 
 
 
 
 

  

Добування сирої нафти та природного газу 

1110 

 

11.10.1 

Добування нафти

Цей підклас включає:
- добування сирої нафти та конденсатів, попутного нафтового газу
- екстрагування газового конденсату
- підготовку нафти до транспортування (зневоднення, знесолення тощо)

Цей підклас не включає:
- обслуговування процесу добування нафти за винагороду або на договірній основі (див. 11.20)
- виробництво нафтопродуктів (див. 23.20)
- виробництво скраплених нафтових газів у процесі перероблення нафти (див. 23.20)
- транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами (див. 60.30.1)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 

  

11.10.2

Добування природного газу
 
Цей підклас включає:
- добування сирого газоподібного вуглеводню (природного газу)
- видалення сірчистих сполучень з газу |
- зневоднення та сепарацію фракцій рідких вуглеводнів
- скраплювання і регазифікацію природного газу для транспортування
 
Цей підклас не включає:
- обслуговування процесу добування газу за винагороду або на договірній основі (див. 11.20)
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- транспортування газу трубопроводами (див. 60.30.2)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 

 

 

11.10.4 

Добування бітумінозних сланців та пісковику

Цей підклас включає також:
- виробництво сирої нафти та нафтопродуктів з бітумінозних сланців та пісковику 

 

 

11.2 

 

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу 

112

 

11.20

11.20.0 

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу

Цей підклас включає:
- надання послуг з обслуговування процесу добування нафти і газу за винагороду або на договірній основі: спрямоване та повторне буріння свердловин, експлуатаційне буріння свердловин, монтаж на місці бурових установок, ремонт та демонтаж, цементування обсадних труб нафтових та газових свердловин, викачування, забивання та консервування свердловин тощо

Цей підклас не включає:
- розвідувальне буріння (див. 45.12)
- експлуатацію нафтопроводів та газопроводів (див. 60.30.1, 60.30.2)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 

1120

 

12

 

Добування уранової та торієвої руд

12 

 

12.0 

  

Добування уранової та торієвої руд 

120 

 

12.00 

12.00.0 

Добування уранової та торієвої руд

Цей підклас включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану)

Цей підклас не включає:
- виробництво паливних тепловидільних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів (див. 23.30) 

1200 

 

Підсекція CB 

  

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 

  

 

13 

 

Добування металевих руд

Цей розділ включає:
- підземне або відкрите добування металевих руд та самородних металів
- підготовку руд: подрібнення та промивання, магнітне або гравітаційне збагачення, флотацію, просіювання, сортування, сушіння, кальцинування та випалювання руд

Цей розділ не включає:
- добування уранової і торієвої руд (див. 12)
- випалення піриту (залізного і магнітного колчедану) (див. 24.13)
- виробництво оксиду алюмінію (див. 27.42) 

13 

 

13.1 

  

Добування залізних руд 

131 

 

13.10 

13.10.0 

Добування залізних руд

Цей підклас включає:
- підземне та відкрите добування залізних руд
- збагачення та агломерацію залізних руд

Цей підклас не включає:
- добування та збагачення залізного та магнітного колчедану (див. 14.30)
- випалення піриту (залізного і магнітного колчедану) (див. 24.13) 

1310 

 

13.2 

  

Добування руд кольорових металів 

132 

 

13.20 

13.20.0 

Добування руд кольорових металів

Цей підклас включає:
- добування та збагачення руд, цінних, переважно, вмістом у них кольорових металів, крім уранової та торієвої руд:
алюмінієвої руди (бокситів), міді, свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ніобію, ванадію тощо дорогоцінних металів: золота, срібла, платини

Цей підклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. 12)
- виробництво оксиду алюмінію, мідного та нікелевого штейну (див. 27.42, 27.44, 27.45) 

1320 

 

14 

 

Інші галузі добувної промисловості

Цей розділ включає добування каменю, іншої мінеральної сировини в кар'єрах, експлуатацію соляних озер.

Цей розділ включає також первинне оброблення в кар'єрах (дроблення, розмелювання, очищення, сушіння, сортування та змішування).

Добування солі включає очищення солі з метою зробити її придатною для споживання.

Продукція, яку описано в цьому розділі, як сировина використовується для різних галузей промисловості та в будівництві (пісок, камінь, глина, гіпс тощо).

Цей розділ не включає перероблення мінеральних корисних копалин. 

14 

 

14.1 

  

Добування каменю 

141x 

 

14.11 

14.11.0 

Добування декоративного та будівельного каменю

Цей підклас включає:
- добування відкритим способом та первинне оброблення каменю: мармуру, граніту, пісковику, вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю

Цей підклас не включає:
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (див. 14.30)
- різання, фасонування та кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами (див. 26.70) 

1411x 

 

14.12 

14.12.0 

Добування вапняку, гіпсу та крейди

Цей підклас включає:
- добування та подрібнення вапняку та гіпсового каменю, ангідриту, крейди та доломіту (які використовують для виробництва вапна та цементу)

Цей підклас не включає:
- добування та первинне оброблення вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю (див. 14.11)
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості і виробництва добрив (див. 14.30) 

1412x 

 

14.13 

14.13.0 

Добування глинистого сланцю 

1429x 

 

14.2 

  

Добування піску та глини 

141x 

 

14.21 

14.21.0 

Добування піску та гравію

Цей підклас включає:
- добування гравію та піску для промисловості та будівництва
- подрібнення та сортування гравію та піску

Цей підклас не включає:
- добування бітумінозного пісковику (див. 11.10.4)
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (див. 14.30) 

1410 

 

14.22 

14.22.0 

Добування глини та каоліну

Цей підклас включає:
- добування глини, вогнетривкої глини, каоліну і глин каолінових для промисловості та будівництва
- збагачення каоліну і глин каолінових

Цей підклас не включає:
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (див. 14.30) 

1410x 

 

14.3 

  

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив 

142x
1421 

 

14.30 

14.30.0 

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив

Цей підклас включає:
- добування природних фосфатів і природних калійних солей
- добування природної сірки
- добування та збагачення залізного та магнітного колчедану
- добування природних сульфатів і природних карбонатів барію (бариту і вітериту), природних боратів, природних сульфатів магнію (кізериту)
- добування мінеральних барвників та плавикового шпату
- добування гуано

Цей підклас не включає:
- добування та виробництво солі (див. 14.40)
- випалювання піриту (залізного колчедану) (див. 24.13)
- виробництво добрив та азотних сполук (див. 24.15) 

1421 

 

14.4 

  

Добування та виробництво солі 

142x
1422 

 

14.40 

14.40.0 

Добування та виробництво солі

Цей підклас включає:
- добування солі, включаючи розчинення і викачування
- добування солі шляхом випарювання морської води та інших соляних вод
- виробництво розсолу та інших соляних розчинів
- подрібнення, очищення та рафінування солі

Цей підклас не включає:
- опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту (див. 41) 

 

14.5 

  

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань 

142 

 

14.50 

14.50.0 

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань

Цей підклас включає:
- добування підземним та відкритим способом мінералів та матеріалів, не віднесених до інших групувань: абразивних матеріалів, азбесту, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо; дорогоцінного каміння, кварцу, слюди тощо; природного асфальту та бітуму 

1429 

 

Секція D 

  

Переробна промисловість 

 

 

 

Перероблення - технологічний процес, здійснення якого змінює форму, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або готової продукції з метою отримання нової продукції.

Нова продукція є результатом перероблення сировини, виробленої сільським, лісовим чи рибним господарством, галузями добувної промисловості, а також продукції інших видів переробної діяльності (напівфабрикатів). Нова продукція може бути як готовою для використання та споживання, так і напівфабрикатом, призначеним для іншого виробництва. Наприклад, продукція глиноземного заводу є базовим матеріалом, що використовується в первинному виробництві алюмінію; первинний алюміній є основною сировиною для заводу, що виготовляє алюмінієвий дріт; а алюмінієвий дріт є основною сировиною для виготовлення промислових виробів з цього дроту.

До переробної промисловості відноситься не тільки діяльність підприємств, що випускають серійну продукцію, а й діяльність індивідуальних виробників, що виготовляють продукцію вручну або вдома.

Ця секція включає також підприємства, які виготовляють продукцію (одяг, взуття, меблі тощо) за індивідуальним замовленням населення.

Підприємства безпосередньо переробляють матеріали або можуть передавати їх перероблення на субпідряд іншим підприємствам. Діяльність підприємств обох типів відноситься до переробної промисловості.

Монтаж (складання) та установлення машин і устатковання на підприємствах класифікують в тих позиціях секції D, до яких відноситься виробництво цих машин і устатковання. Винятком є установлення або монтаж будівельних елементів та устатковання, необхідних для експлуатації будівлі як такої, що класифікують у секції F "Будівництво". Крім того, складання, установлення машин і устатковання, яке здійснюється як послуга, що супроводить його продаж, є допоміжним видом діяльності, який класифікують разом з відповідною основною діяльністю (секція G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку").

Ремонт та технічне обслуговування машин і устатковання, зазвичай, відносяться до того самого виду діяльності, що й їх виробництво за винятком:
- підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів (відносяться до групи 50.2 чи 50.4);
- підприємств, які ремонтують предмети особистого вжитку та побутові вироби (відносяться до групи 52.7);
- підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування систем центрального опалення (відносяться до класу 45.33);
- підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування обчислювальної техніки та офісного обладнання (відносяться до групи 72.5).

Суттєва зміна, відновлення та реконструкція продукції, зазвичай, вважаються переробною діяльністю.

Виготовлення спеціалізованих компонентів і деталей, приладдя та кріплення для машин й устатковання, відноситься, зазвичай, до того самого класу, що й виробництво машин і устатковання, для яких призначені деталі та приладдя.

Виготовлення неспеціалізованих компонентів і деталей машин і устатковання, таких як двигуни, поршні, генератори, електричні з'єднання, клапани, зубчасті колеса, підшипники, відноситься до відповідного класу промислової діяльності, незалежно від машин і устатковання, до яких ці елементи можуть бути прилаштовані.

Межі між переробною промисловістю та іншими видами діяльності класифікації можуть бути недостатньо явними.

Переробна промисловість є виробництвом нового виду продукції. Проте визначення того, що є новим видом продукції може бути досить суб'єктивним. Так, до переробної галузі відносяться такі види діяльності:
- пастеризація та розлив молока у пляшки
- перероблення свіжої риби (розкриття устриць, нарізання рибного філе)
- типографська діяльність та допоміжні види діяльності
- виробництво бетону, готового до застосування для різних користувачів (за винятком його виробництва будівельними організаціями для власних потреб безпосередньо на будівельному майданчику)
- оброблення деревини (послуги з просочування лісоматеріалів та хімічного оброблення різними способами з метою їх зберігання)
- оброблення електролітичне, шикування, гаряче оброблення та полірування металів
- виготовлення дорожніх знаків і рекламних щитів
- реконструкція або переобладнання машин та устатковання
- ремонт і відновлення суден
- наварювання протекторів шин

З іншого боку, не класифікують як переробні такі види діяльності:
- лісозаготівля віднесена до секції A "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство"
- збагачення та агломерація корисних копалин та інших мінеральних речовин, віднесені до секції C "Добувна промисловість"
- встановлення та монтаж конструкцій, будівельних елементів та устатковання, що виконуються на будівельному об'єкті, віднесені до секції F "Будівництво"
- діяльність з подрібнення та перерозподілу на менші партії, включаючи фасування, перефасування та розлив у пляшки напоїв чи продукції хімічної промисловості; комплектацію та модернізацію комп'ютерів на замовлення, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; розрублення на частини закуплених у забійній вазі м'ясних туш, включаючи відруби, з яких видалені всі кістки у торгівельній мережі, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; закупівля, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства; сортування відходів; змішування фарб на замовлення; розрізання металу на замовлення, віднесені до секції G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку". 

 

 

Підсекція DA 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

Харчова промисловість переробляє продукти рослинництва, тваринництва або рибальства в харчові продукти та напої для споживання людьми чи тваринами, включаючи також виробництво різних проміжних продуктів, що не є безпосередньо харчовими. Результатом цієї діяльності часто є супутні продукти вищої або меншої цінності (наприклад, шкури як продукт боєнь або макуха, як продукт олійного виробництва).

Виробництво харчових продуктів групується за напрямками: виробництво м'ясної, рибної продукції, перероблення фруктів та овочів, виробництво жирів, молочної продукції, перероблення зерна, виробництво кормів для тварин, напоїв та інших харчових продуктів, виробів з тютюну.

Виробництво може здійснюватися самостійно, а також на користь третіх осіб, зокрема, приватний забій худоби.

Переробними вважаються підприємства, які торгують власною продукцією у власному магазині (наприклад, хлібопекарні, кондитерські, ковбасні лавки тощо).

Проте, якщо перероблення є мінімальним (м'ясні, рибні лавки тощо), то підприємство відноситься до секції G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку".

Перероблення відходів боєнь для виробництва корму для тварин віднесене до групи 15.7.

Перероблення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну у вторинну сировину віднесене до класу 37.20.

Знищення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну віднесене до розділу 90. 

-

 

15 

  

Виробництво харчових продуктів, напоїв 

15 

 

15.1 

  

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 

151x 

 

15.11 

15.11.0 

Виробництво м'яса

Цей підклас включає:
- забій худоби
- виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса в тушах
- виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса у відрубах
- одержування харчових субпродуктів
- одержування та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів
- одержування та первинне оброблення сирих шкур (крім свинячих), отриманих з боєнь
- одержування вовни шляхом згону зі шкур
- перероблення відходів, отриманих з боєнь, виробництво кісткового борошна
- одержування ендокринно-ферментної і спеціальної сировини
- одержування щетини свиней

Цей підклас не включає:
- одержування та первинне оброблення сирої шкури свиней (див. 01.25)
- виробництво м'яса свійської птиці і кролів (див. 15.12)
- отримання жиру свійської птиці (див. 15.12)
- виробництво м'ясних продуктів, ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів (див. 15.13)
- дублення шкур та оздоблення шкіри (див. 19.10)
- фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі (див. 51.32)
- фасування м'яса за винагороду або на договірній основі (див. 74.82) 

1511x 

 

15.12 

15.12.0 

Виробництво м'яса свійської птиці та кролів

Цей підклас включає:
- забій свійської птиці
- підготовку м'яса свійської птиці
- виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса свійської птиці
- отримання жиру свійської птиці
- забій та підготовку м'яса кролів та аналогічних тварин
- одержування пір'я та пуху свійської птиці 
- забій та підготовку м'яса дичини та дикої птиці
- забій та підготовку м'яса морських ссавців (китів)

Цей підклас не включає:
- фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі (див. 51.32)
- фасування м'яса за винагороду або на договірній основі (див. 74.82) 

1511x 

 

15.13 

15.13.0 

Виробництво м'ясних продуктів

Цей підклас включає:
- виробництво сушених, солених, копчених м'ясних продуктів
- виробництво ковбасних виробів: ковбас напівкопчених, твердокопчених, сирокопчених, сиров'ялених; ковбас варених, кров'яних, ліверних, паштетних, сосисок, сардельок; паштетів, м'яса у желе, рулетів, окороків тощо
- виробництво екстрактів і соків з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних
- виробництво м'ясо-рослинних та сало-бобових консервів 
- виробництво м'ясного борошна та м'ясних субпродуктів, не придатних для харчування людей
- виробництво готових м'ясних страв, консервів та напівфабрикатів 

1511x 

 

15.2 

  

Виробництво рибних продуктів 

152 

 

15.20 

15.20.0 

Виробництво рибних продуктів

Цей підклас включає:
- перероблення і консервування риби, ракоподібних та молюсків: заморожування, сушіння, копчення, соління, вимочування в розсолі, консервування тощо
- виробництво охолодженого рибного філе
- виробництво продуктів з риби, ракоподібних, молюсків: вареної риби, рибного філе, ікри, штучної ікри тощо
- виробництво рибного борошна для годування тварин
- виробництво готових страв з риби та напівфабрикатів

Цей підклас включає також:
- діяльність суден (плавучих рибозаводів), які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів

Цей підклас не включає:
- діяльність суден та набережних рибзаводів, які займаються одночасно ловлею риби, її переробленням і консервуванням (див. 05.01)
- одержування свіжої та охолодженої риби в кусках з кістками або цілої (див. 05.01)
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців (див. 15.41)
- виробництво рибних супів (див. 15.89) 

1512 

 

15.3 

  

Перероблення та консервування овочів та фруктів 

1513 

 

15.31 

15.31.0 

Перероблення та консервування картоплі

Цей підклас включає:
- виробництво виробів з мороженої картоплі
- виробництво сухого картопляного пюре
- виробництво закусочних продуктів з картоплі
- виробництво картопляних чіпсів
- виробництво борошна з картоплі
- промислове очищення (механічне) картоплі

Цей підклас не включає:
- виробництво продуктів з картоплі для немовлят та малюків (див. 15.88) 

1513x 

 

15.32 

15.32.0 

Виробництво фруктових та овочевих соків

Цей підклас включає також:
- виробництво соків натуральних, купажованих та концентрованих
- виробництво нектарів

Цей підклас не включає:
- виробництво фруктових та овочевих соків для немовлят та малюків (див. 15.88)
- виробництво фруктових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв (див. 15.89)
- виробництво рослинних соків та екстрактів (див. 15.89)
- виробництво фруктових напоїв (див. 15.98) 

1513x 

 

15.33 

15.33.0 

Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань

Цей підклас включає:
- консервування фруктів, горіхів та овочів, в т. ч. грибів: заморожування, квашення та соління, сушіння, сублімацію, консервування в герметичній тарі тощо
- виробництво харчових продуктів з фруктів або овочів
- розроблення нових рецептів харчових продуктів з овочів та фруктів
- виготовлення варення, джему, повидла, желе, мармеладу, конфітюрів тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво м'ясо-рослинних та сало-бобових консервів (див. 15.13) 
- виробництво борошна із бобових культур (див. 15.61)
- виробництво глазурованих фруктів (див. 15.84)
- виробництво консервів для малюків (див. 15.88) 

1513x 

 

15.4 

 

Виробництво олії та тваринних жирів

Клас 15.41 включає виробництво неочищеної олії та жирів, що не були змінені хімічними методами.

Клас 15.42 включає виробництво олії та жирів рафінованих та їх фракцій, частково або повністю гідрогенізованих, етерифікованих, реетерифікованих чи елаїдинізованих. 

1514 

 

15.41 

15.41.0 

Виробництво нерафінованих олії та жирів

Цей підклас включає:
- виробництво нерафінованої олії з соняшнику, ріпаку, льону та інших рослинних культур
- виробництво нехарчових тваринних жирів та масел
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців
- одержування макухи з олійних культур
- виробництво борошна та шроту з олійного насіння, горіхів чи кісточкових олійних культур (мигдалю)

Примітка.

Бавовняний пух (лінт), макуха та інші відходи під час виробництва олії є вторинною продукцією цього ж підкласу.

Цей підклас не включає:
- одержування та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів (див. 15.11)
- виробництво рафінованої (очищеної) олії (див. 15.42)
- виробництво масла (з коров'ячого молока), топленого масла (молочний жир) (див. 15.51) 
- виробництво олії з кукурудзи (див. 15.62)
- виробництво ефірних олій (див. 24.63) 

1514x 

 

15.42 

15.42.0 

Виробництво рафінованих олії та жирів

Цей підклас включає:
- виробництво рафінованої олії з соняшнику, ріпаку, сої, льону та інших рослинних культур
- виробництво оливкової олії 
- оброблення олії та жирів (гідрогенізацію, етерифікацію тощо), але без подальшого перероблення

Цей підклас не включає:
- виробництво нехарчових тваринних жирів та масел (див. 15.41)
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців (див. 15.41) 

1514x 

 

15.43 

15.43.0 

Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів

Цей підклас включає:
- виробництво маргарину та аналогічних пастоподібних продуктів, змішаних кулінарних жирів
- виробництво сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає не більше 25 %

Цей підклас не включає:
- виробництво масла з коров'ячого молока, топленого масла (молочного жиру) (див. 15.51)
- виробництво майонезу (див. 15.87)
- виробництво спредів та сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає не менше 25 % (див. 15.89) 

1514x 

 

15.5 

  

Виробництво молочних продуктів та морозива 

152 

 

15.51 

15.51.0 

Перероблення молока та виробництво сиру

Цей підклас включає:
- виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, а також підданого іншій високотемпературній обробці
- виробництво вершків пастеризованих, стерилізованих, гомогенізованих
- виробництво молочних консервів: згущеного молока, вершків тощо
- виробництво вершкового масла тільки з коров'ячого молока
- виробництво топленого масла (молочного жиру)
- виробництво твердих та м'яких сирів
- виробництво кефіру, йогуртів, ряжанки, сметани, кисломолочного сиру, сухих молока та вершків, казеїну, лактози, молочної сироватки та інших молочних продуктів
- виробництво безалкогольних напоїв з молока

Цей підклас не включає:
- одержування сирого коров'ячого молока та молока інших тварин (див. 01.21, 01.22)
- закупівлю, очищення, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам (див. 51.33)
- виробництво маргарину та аналогічних пастоподібних продуктів, сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає не більше ніж 25 % (див. 15.43)
- виробництво вершкового, молочного та плодово-ягідного морозива, пломбіру, заморожених десертів (див. 15.52)
- виробництво сухих молочних сумішей та молочних консервів для немовлят і малюків (див. 15.88)
- виробництво спредів та сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає не менше ніж 25 % (див. 15.89) 

1520x 

 

15.52 

15.52.0 

Виробництво морозива

Цей підклас включає:
- виробництво вершкового, молочного та плодово-ягідного морозива, пломбіру, заморожених десертів
- виробництво харчового льоду

Цей підклас не включає:
- послуги кафе-морозиво (див. 55.30.2) 

1520x 

 

15.6 

  

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів 

153 

 

15.61 

15.61.0 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

Цей підклас включає:
- перероблення зерна: виробництво борошна, круп та гранул із зернових культур
- оброблення рису: виробництво обрушеного, шліфованого, полірованого, глазурованого, пропареного рису; виробництво рисового борошна
- виробництво борошна з бобових культур, включаючи сушені, коренеплодів та бульбоплодів, споживних горіхів
- виробництво лущеного, полірованого (цілого чи колотого) гороху
- виробництво продуктів з зерна для сніданків (геркулесу, корнфлексів тощо)
- виробництво борошнистих сумішей для випікання хліба, тістечок, тортів, млинців
- отримання висівок та інших відходів від перероблення зернових культур

Цей підклас не включає:
- виробництво сушеного, лущеного, неполірованого гороху (див. 01.11) 
- виробництво борошна з картоплі (див. 15.31)
- вологий помел кукурудзи (див. 15.62) 

1531x 

 

15.62 

15.62.0 

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів

Цей підклас включає:
- виробництво крохмалю з картоплі, рису, кукурудзи та інших видів сировини
- вологий помел кукурудзи
- виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози, глютену (клейковини), карамельного кульору, фруктози та сиропу з фруктози
- виробництво штучного меду
- виробництво кукурудзяної олії

Цей підклас не включає:
- виробництво лактози (див. 15.51) 

1532 

 

15.7 

  

Виробництво готових кормів для тварин 

1533 

 

15.71 

15.71.0 

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

Цей підклас включає:
- виробництво готових кормів, включаючи кормові добавки, підготування незбалансованих (однорідних) кормів

Цей підклас не включає:
- виробництво рибного борошна для годування тварин (див. 15.20)
- одержування макухи з олійних культур (див. 15.41)
- виробництво кормових дріжджів (див. 15.89) 

1533x 

 

15.72 

15.72.0 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

Цей підклас включає:
- виробництво готових кормів для домашніх тварин, включаючи спеціальні консерви 

1533x 

 

15.8 

  

Виробництво інших харчових продуктів 

154 

 

15.81 

15.81.0 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів
- виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання: свіжих пирогів, тістечок, тортів тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво сухарів, печива, соломки, інших "сухих" хлібопродуктів та пирогів, тістечок тривалого зберігання (див. 15.82)
- виробництво макаронних виробів, локшини та інших подібних виробів, у тому числі з начинкою (див. 15.85)
- послуги ресторанів, кафе тощо з виготовлення хліба та хлібобулочних виробів (див. 55.30) 

1541x 

 

15.82 

15.82.0 

Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання

Цей підклас включає:
- виробництво сухарів, печива, соломки, вафель, пряників, бубликів, сушки та інших "сухих" хлібобулочних виробів
- виробництво борошняних кондитерських виробів тривалого зберігання: тортів, тістечок тощо
- виробництво різних закусочних продуктів солодких або солоних

Цей підклас не включає:
- виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання (див. 15.81) 

1541x 

 

15.83 

15.83.0 

Виробництво цукру

Цей підклас включає:
- виробництво (включаючи рафінацію) цукру з цукрового буряку та тростини
- отримання жому, меляси та інших відходів цукроваріння
- виробництво сахарози

Цей підклас не включає:
- виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози тощо (див. 15.62) 

1542 

 

15.84 

15.84.0 

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів

Цей підклас включає:
- виробництво какао у вигляді порошку, масла, жиру, пасти
- виробництво шоколаду та шоколадних кондитерських виробів
- виробництво драже та таблеток
- виробництво цукристих кондитерських виробів
- виробництво жувальної гумки
- виробництво халви, глазурованих фруктів та горіхів

Цей підклас не включає:
- виробництво сахарози (див. 15.83) 

1543 

 

15.85 

15.85.0 

Виробництво макаронних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво макаронних виробів, локшини та інших подібних виробів, у тому числі з начинкою (пельменів, вареників тощо) 

1544 

 

15.86 

15.86.0 

Виробництво чаю та кави

Цей підклас включає:
- перероблення чайних листків, виробництво гранул, таблеток, плиток
- розфасування чаю в паковання масою не більше 3 кг для роздрібного продажу, включаючи аналогічні продукти, виготовлені з шипшини, іншої рослинної сировини (м'яти, вербени, ромашки тощо)
- приготування суміші чаю чи мате
- виробництво кави в зернах чи меленої, розчинної, екстрактів та концентратів з кави
- вилучення кофеїну з кави, смаження зерен кави
- виробництво замінників кави
- виробництво інших напоїв з кави

Цей підклас не включає:
- виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей (див. 24.42) 

1549x 

 

15.87 

15.87.0 

Виробництво прянощів та приправ

Цей підклас включає:
- виробництво і фасування оброблених прянощів, спецій
- виробництво соусів (у тому числі майонезу), оцту, приправ, гірчиці (включаючи порошок) тощо

Цей підклас не включає:
- вирощування культур для виробництва прянощів (див. 01.13)
- добування та виробництво солі (див. 14.40) 

1549x 

 

15.88 

15.88.0 

Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів

Цей підклас включає:
- виробництво продуктів харчування для немовлят та малюків за спеціальними формулами і технологіями, включаючи фруктові, овочеві, молочні, м'ясні консерви та сухі молочні суміші
- виробництво продуктів, які використовуються для спеціальних дієт: продуктів за спеціальними формулами для низькокалорійного харчування; лікувальних дієтичних продуктів (включаючи харчові продукти без глютену зі зниженим вмістом солі і цукру або без солі і цукру); продуктів харчування для осіб, які мають велике фізичне навантаження, особливо для спортсменів; продуктів харчування для осіб, які страждають від порушення метаболізму вуглеводнів (діабетиків) 

1549x 

 

15.89 

15.89.0 

Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань

Цей підклас включає:
- виробництво заготовок для супів та бульйонів (порошкоподібних, кубиків тощо)
- виробництво дріжджів (включаючи кормові), яєчного порошку
- виробництво екстрактів хмелю, солоду тощо
- виробництво екстрактів рослинних та згущувачів харчових тощо
- виробництво фруктових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв
- виробництво спредів та сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає не менше 25 %

Цей підклас не включає:
- виробництво маргарину та аналогічних пастоподібних продуктів, сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає не більше 25 % (див. 15.43) 

1549 

 

15.9 

  

Виробництво напоїв 

155 

 

15.91 

15.91.0 

Виробництво дистильованих алкогольних напоїв

Цей підклас включає:
- виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до уживання: горілки, лікерів, коньяку, бренді, джину тощо
- виробництво етилового спирту не денатурованого з вмістом спирту менше 80 об. % 

Цей підклас не включає:
- виробництво недистильованих алкогольних напоїв (див. 15.92, 15.93, 15.94)
- розлив у пляшки без додаткового перероблення купованих алкогольних напоїв (див. 51.34) 

1551x 

 

15.92 

15.92.0 

Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів

Цей підклас включає:
- виробництво етилового спирту неденатурованого та денатурованого зі зброджуваних продуктів з вмістом спирту більше 80 об. % 

1551x 

 

15.93 

15.93.0 

Виробництво виноградних вин

Цей підклас включає:
- виробництво виноградних вин: столових вин та високоякісних вин певних районів
- виробництво ігристих вин
- виробництво виноградного сусла

Цей підклас включає також:
- виробництво безалкогольних або слабоалкогольних вин

Цей підклас не включає:
- вирощування винограду (див. 01.13) 
- розливу пляшки та пакування без перероблення (витримки) вина (див. 51.34)
- розлив у пляшки та пакування за винагороду, або на договірній основі (див. 74.82) 

1552 

 

15.94 

15.94.0 

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин

Цей підклас включає:
- виробництво сидру, грушівки, медового напою, інших фруктових вин та змішаних напоїв, що містять алкоголь

Цей підклас не включає:
- виробництво виноградних вин (див. 15.93) 

1552x 

 

15.95 

15.95.0 

Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів

Цей підклас включає:
- виробництво вермутів та інших вин цього типу 

1552x 

 

15.96 

15.96.0 

Виробництво пива

Цей підклас включає також:
- виробництво безалкогольного або слабоалкогольного пива

Цей підклас не включає:
- виробництво солодового екстракту (див. 15.89)
- виробництво солоду (див. 15.97) 

1553x 

 

15.97 

15.97.0 

Виробництво солоду

Цей підклас включає:
- виробництво солоду та інших солодових продуктів з ячменю та інших видів зерна

Цей підклас не включає:
- виробництво замінників кави з солоду (див. 15.86)
- виробництво екстракту солоду (див. 15.89) 

1553x 

 

15.98 

15.98.0 

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

Цей підклас включає:
- виробництво та розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин
- виробництво безалкогольних напоїв: лимонаду, оранжу, коли тощо
- виробництво фруктових напоїв
- виробництво квасу

Цей підклас не включає:
- виробництво фруктових та овочевих соків (див. 15.32)
- виробництво цукрових ароматизованих (фруктових та інших) сиропів (див. 15.89) 

1554x 

 

16 

  

Виробництво тютюнових виробів 

16 

 

16.0 

  

Виробництво тютюнових виробів 

160 

 

16.00 

16.00.0 

Виробництво тютюнових виробів

Цей підклас включає:
- ферментацію тютюну
- виробництво сигарет, сигар, сигаретного і люлькового тютюну, жувального та нюхального тютюну
- виробництво гомогенізованого і відновленого тютюну

Цей підклас не включає:
- вирощування та первинне оброблення тютюну та махорки (див. 01.11) 

1600 

 

Підсекція DB 

  

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 

  

 

17 

 

Текстильне виробництво

Цей розділ включає підготовку та прядіння текстильних волокон, ткацьке виробництво, виробництво нетканих матеріалів, кінцеве оздоблення текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами, виготовлення готових виробів з текстилю (наприклад, постільної, столової білизни, ковдр, килимів, мотузок тощо), за винятком готового одягу.

Цей розділ включає також виробництво трикотажного полотна, панчішно-шкарпеткових виробів та виробів з трикотажу типу светрів, джемперів, пуловерів, жилетів.

Цей розділ не включає: первинне оброблення (замочування) натуральних волокон, яке відноситься до розділу 01 "Сільське господарство, мисливство; допоміжні послуги", а виготовлення хімічного (синтетичного та штучного) волокна є хімічною операцією, яка має бути віднесена до класу 24.70 "Виробництво штучних та синтетичних волокон" (якщо не було здійснено кардочесання, гребенечесання чи інших підготовчих операцій до прядіння). Виробництво одягу відноситься до розділу 18. 

17 

 

17.1 

  

Прядіння текстильних волокон 

171x 

 

17.11 

17.11.0 

Прядіння бавовняних волокон

Цей підклас включає:
- операції з підготовки бавовняних волокон: кардочесання, гребенечесання
- виробництво бавовняної пряжі та пряжі з бавовни, змішаної з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та іншого виробництва

Цей підклас не включає:
- виробництво швацьких ниток (див. 17.16) 

1711x 

 

17.12 

17.12.0 

Кардне прядіння вовняних волокон

Цей підклас включає:
- операції з підготовки вовняних волокон: знежирення і карбонізацію вовни, кардочесання
- виробництво пряжі вовняної кардочесаної та пряжі з вовни кардочесаної, змішаної з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв 

1711x 

 

17.13 

17.13.0 

Камвольне прядіння вовняних волокон

Цей підклас включає:
- гребінне чесання вовняних волокон
- виробництво пряжі вовняної гребенечесаної та пряжі з вовни гребенечесаної, змішаної з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв
- підготування і прядіння напівкамвольної вовни (кардочесаної, але не повністю гребенечесаної) 

1711x 

 

17.14 

17.14.0 

Прядіння лляних волокон

Цей підклас включає:
- тіпання льону
- виробництво пряжі лляної та пряжі з лляного волокна, змішаного з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв 

1711x 

 

17.15 

17.15.0 

Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон

Цей підклас включає:
- кокономотання, промивання та скручування шовкових ниток
- кардочесання, гребенечесання та інші підготовчі операції до прядіння шовку, відходів шовку, хімічних волокон
- виробництво шовкової пряжі та пряжі з шовку, змішаного з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв
- виробництво пряжі з хімічних волокон
- текстурування, скручування, складання в декілька шарів синтетичних або штучних комплексних ниток 

1711x 

 

17.16 

17.16.0 

Виробництво швацьких ниток

Цей підклас включає:
- виробництво ниток з різних текстильних матеріалів, включаючи змішані

Цей підклас не включає:
- виробництво пряжі для виробництва трикотажного полотна (див. 17.11 - 17.15, 17.17) 

1711x 

 

17.17 

17.17.0 

Підготовка та прядіння інших текстильних волокон

Цей підклас включає:
- операції з підготовки та прядіння інших текстильних волокон, таких як джутове волокно та інші луб'яні волокна

Цей підклас включає також:
- виробництво паперової пряжі

Цей підклас не включає:
- виробництво хімічних (штучних та синтетичних) волокон та джгутів (див. 24.70)
- виробництво філаментних високоміцних ниток з хімічних (штучних та синтетичних) волокон (див. 24.70)
- виробництво скловолокна (див. 26.14)
- виробництво неметалевої мінеральної пряжі з азбесту (див. 26.82) 

1711x 

 

17.2 

  

Ткацьке виробництво 

1711x 

 

17.21 

17.21.0 

Виробництво бавовняних тканин

Цей підклас включає:
- виробництво тканин з бавовни або тканин з бавовни, змішаної з хімічною пряжею

Цей підклас включає також:
- виробництво ворсових тканин (бархату, плюшу тощо), махрових тканин, марлі тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво вузьких тканин (див. 17.54)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60) 

1711x 

 

17.22 

17.22.0 

Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння

Цей підклас включає:
- виробництво тканин з вовни кардочесаної або тканин з вовни кардочесаної, змішаної з хімічною пряжею

Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60) 

1711x 

 

17.23 

17.23.0 

Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння

Цей підклас включає:
- виробництво тканин з вовни гребенечесаної або тканин з вовни гребенечесаної, змішаної з хімічною пряжею

Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60} 

1711x 

 

17.24 

17.24.0 

Виробництво шовкових тканин

Цей підклас включає:
- виробництво тканин з шовку чи відходів шовку або тканин з шовку, змішаного з хімічною пряжею

Цей підклас не включає:
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53) 

1711x 

 

17.25 

17.25.0 

Виробництво інших текстильних тканин

Цей підклас включає:
- виробництво інших тканин з пряжі, яка виготовлена з волокон льону, рами, коноплі, джуту та інших луб'яних волокон
- виробництво тканин з хімічних волокон

Цей підклас включає також:
- виробництво тканин із скловолокна

Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво тканин з азбестової пряжі (див. 26.82) 

1711x 

 

17.3 

  

Оздоблення тканин та текстильних виробів 

1712 

 

17.30 

17.30.0 

Оздоблення тканин та текстильних виробів

Цей підклас включає:
- вибілювання, фарбування, набивання (включаючи термонабивання) тканин та текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами
- апретування, сушіння, оброблення паром, декатирування, протиусадкове оздоблення (санфоризацію), мерсеризацію тканин та текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами

Цей підклас включає також:
- кінцеве оздоблення шкіряного одягу
- знебарвлення джинсів
- плісирування та інші подібні операції з текстилем

Цей підклас не включає:
- оздоблення текстилю та текстильних виробів власного виробництва (див. 17.1, 17.2, 17.5)
- термінові послуги з нанесення зображень на текстильні вироби (див. 52.74) 

1712 

 

17.4 

  

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

1721 

 

17.40 

17.40.0 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

Цей підклас включає:
- виробництво готових виробів з будь-якого текстильного матеріалу, в тому числі трикотажного полотна: ковдр, в тому числі дорожніх пледів; постільної, столової, туалетної та кухонної білизни; ватних та пухових стьобаних ковдр, подушок, в тому числі диванних подушок, пуфів, спальних мішків тощо 
- виробництво готових виробів господарсько-побутового та іншого призначення: гардин, портьєр, штор, постільних покривал, чохлів для меблів тощо; брезентів, тентів, спорядження для кемпінгів, вітрил, маркіз (сонцезахисних жалюзі), чохлів для автомобілів тощо; прапорів, стягів, вимпелів; ганчірок для видалення пилу, мішків та пакетів; пакувальних та аналогічних виробів, рятувальних жилетів, парашутів тощо
- ремонт брезенту, навісів, тентів

Цей підклас включає також:
- виробництво текстильних частин електроковдр

Цей підклас не включає:
- виробництво текстильних виробів технічного призначення (див. 17.54) 

1721 

 

17.5 

  

Виробництво інших текстильних виробів 

172 

 

17.51 

17.51.0 

Виробництво килимів та килимових виробів

Цей підклас включає:
- виробництво килимів та килимових виробів: вузликових, тафтингових та інших

Цей підклас не включає:
- виробництво циновок з матеріалів для плетіння (див. 20.52)
- виробництво покриттів для підлоги з корка, гуми та пластмас, навіть на текстильній основі (див. 20.52, 25.13, 25.23)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63) 

1722 

 

17.52 

17.52.0 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток

Цей підклас включає:
- виробництво канатно-мотузкових виробів, шпагату, тросів, стрічок та аналогічних виробів з текстильних рослинних волокон, з просочуванням та без просочування, з армуванням та без армування металізованими нитками, з покриттям та без покриття, захищених або не захищених оболонкою з гуми або пластмас
- виробництво сіток з шпагату, канатів та мотузки
- виробництво виробів з мотузки та сіткового полотна: рибальських сіток, запобіжних сіток на суднах, захисних засобів, які використовуються при розвантажувальних роботах, стропів, мотузок або тросів з металевими кільцями тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво сіток для волосся (див. 18.24)
- виробництво канатів і мотузкових драбин (див. 36.40) 

1723 

 

17.53 

17.53.0 

Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них

Цей підклас включає:
- виробництво нетканих матеріалів без покриття та з покриттям, виробів з них

Цей підклас не включає:
- виробництво паперу туалетного та побутового (див. 21.22) 

1721x 

 

17.54 

17.54.0 

Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань

Цей підклас включає виробництво решти текстильних виробів, не віднесених до інших групувань, зокрема, таких:
- виробництво тюлі, мережива, тканин вузьких, матеріалів оздоблювальних (тасьми, китиці, помпонів тощо)
- виробництво вишивок
- виробництво фетру, повсті та виробів з них, в т. ч. валянків
- виробництво вати з текстильної сировини та виробів з неї: гігієнічних серветок і тампонів
- виробництво ниток та корду гумових
- виробництво ниток та пряжі металізованих та тканин з них
- виробництво ниток позументних, стрічки декорованої; пряжі синельної, пряжі фасонної петлястої
- виробництво тканин кордних для шин
- виробництво тканин з просочуванням чи покриттям
- виробництво матеріалів та виробів текстильних для технічних цілей: ґнотів, шлангів, привідних пасів тощо
- виробництво виробів текстильних стьобаних

Цей підклас не включає:
- виробництво постільної білизни або аналогічних виробів, простьобаних або з внутрішнім набиванням (див. 17.40)
- виробництво покриттів для підлоги з тканої повсті (див. 17.51)
- виробництво виробів з мережива (див. 18.24)
- виробництво целюлозної вати та виробів з неї (див. 21.12)
- виробництво вати та виробів з неї, просочених чи покритих фармацевтичними речовинами, або перетворених у форми чи пакування для роздрібної торгівлі, для медичних, хімічних, стоматологічних або ветеринарних цілей (див. 24.42)
- виробництво тканин з металевого дроту (див. 28.73) 

1729 

 

17.6 

  

Виробництво трикотажного полотна 

1730x 

 

17.60 

17.60.0 

Виробництво трикотажного полотна

Цей підклас включає:
- виробництво та оброблення трикотажного полотна: ворсового (бархату, плюшу тощо) та махрового полотна; ажурних полотен, імітації тюлі та мережива, виконаних на трикотажних та в'язальних машинах; іншого трикотажного полотна

Цей підклас не включає:
- виробництво тюлі, мережива та тканин сітчастих інших (див. 17.54)
- виробництво штучного хутра (див. 18.30) 

1730x 

 

17.7 

  

Виробництво трикотажних виробів 

173x  

 

17.71 

17.71.0 

Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів

Цей підклас включає:
- виробництво панчішно-шкарпеткових виробів машинного чи ручного в'язання, включаючи шкарпетки, панчохи та колготки

Цей підклас не включає:
- виробництво панчішно-шкарпеткових виробів для маленьких дітей зростом не більше 86 см (див. 18.24) 

1730 

 

17.72 

17.72.0 

Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво трикотажних светрів, пуловерів, кардиганів, джемперів, жилетів та аналогічних виробів машинного чи ручного в'язання 

1730x 

 

18 

 

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра

Цей розділ включає:
- виробництво (серійне та індивідуальне) всіх видів одягу зі шкіри, тканин, трикотажного полотна тощо (верхнього і спіднього одягу для чоловіків, жінок, дітей; робочого одягу, одягу для відпочинку тощо) та аксесуарів. В розділі не вирізняється одяг для дорослих і для дітей, а також сучасний та традиційний одяг
- виробництво хутра та виробів з нього

Цей розділ не включає:
- оздоблення предметів одягу, що здійснюється третіми особами (див. 17.30)
- виробництво трикотажних виробів машинного чи ручного в'язання (див. 17.7) 

18 

 

18.1 

  

Виробництво одягу зі шкіри 

181x
1810 

 

18.10 

18.10.0 

Виробництво одягу зі шкіри

Цей підклас включає:
- виробництво одягу з натуральної шкіри або її замінників

Цей підклас не включає:
- виробництво шкіряних рукавичок та ременів (див. 18.24)
- виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних уборів (див. 36.40)
- ремонт одягу з натуральної шкіри та її замінників (див. 52.71.2) 

1810x 

 

18.2 

  

Виробництво одягу з текстилю 

181x 

 

18.21 

18.21.0 

Виробництво робочого одягу

Цей підклас не включає:
- виробництво взуття (див. 19.30)
- виробництво одягу з гуми та пластмас, не шитого, а клеєного (див. 25.13, 25.24)
- виробництво захисних головних уборів (див. 25.24, 28.75)
- виробництво одягу з азбесту (див. 26.82)
- ремонт одягу (див. 52.74) 

1810x 

 

18.22 

18.22.0 

Виробництво верхнього одягу

Цей підклас включає:
- виробництво верхнього одягу з тканин, трикотажного полотна, нетканих матеріалів тощо: пальт, плащів, костюмів, комплектів, піджаків, жакетів, суконь, брюк, спідниць тощо

Цей підклас включає також:
- пошиття одягу на замовлення

Цей підклас не включає:
- виробництво робочого одягу (див. 18.21)
- виробництво одягу та доповнень до нього для маленьких дітей зростом не більше 86 см (див. 18.24)
- виробництво спортивних костюмів та інших видів одягу (див. 18.24)
- виробництво одягу з хутра (див. 18.30)
- виробництво одягу з гуми та пластмас, не шитого, а клеєного (див. 25.13, 25.24)
- ремонт одягу (див. 52.74) 

1810x 

 

18.23 

18.23.0 

Виробництво спіднього одягу

Цей підклас включає:
- виробництво спіднього одягу з текстильних тканин, трикотажу, мережива тощо: сорочок, плавок, кальсонів, майок, трусів, фуфайок, тенісок, піжам, нічних сорочок, халатів, блузок, бюстгальтерів, корсетів (поясів) тощо

Цей підклас не включає:
- ремонт одягу (див. 52.74) 

1810x 

 

18.24 

18.24.0 

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

Цей підклас включає:
- виробництво одягу для немовлят та спортивного одягу
- виробництво капелюхів та інших головних уборів з фетру, трикотажу, тканин, штучних квітів тощо
- виробництво інших аксесуарів одягу: рукавичок, ременів (поясів), шалей, шийних хусток, краваток, сіток для волосся тощо
- виробництво одягу для церковнослужителів, відомчого обмундирування, спеціальної форми для занять деякими видами спорту тощо
- виробництво спеціального одягу з різних матеріалів, просочених чи покритих гумою, пластмасами та іншими речовинами
- виробництво виробів з мережива

Цей підклас включає також:
- виробництво хутряних та шкіряних головних уборів
- виробництво верху взуття з текстильних матеріалів

Цей підклас не включає:
- виробництво робочого одягу (див. 18.21)
- виробництво захисних головних уборів (див. 25.24, 28.75)
- виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних уборів (див. 36.40)
- ремонт одягу (див. 52.74) 

1810x 

 

18.3 

  

Виробництво хутра та виробів з хутра 

182 

 

18.30 

18.30.0 

Виробництво хутра та виробів з хутра

Цей підклас включає:
- вичинення та фарбування хутряних шкурок: міздріння, жирування, дублення, вибілювання, стриження, щипання та фарбування хутра
- виробництво виробів з хутра: наборів хутряних шкурок, вичинених, суцільних чи в кусках, пластинах, смугах тощо; одягу з хутра та його аксесуарів; хутряних виробів (килимків, ненабивних пуфів, кусків для полірування тощо)

Цей підклас включає також:
- виробництво штучного хутра та виробів з нього

Цей підклас не включає:
- одержування шкур і хутра (див. 01.2, 01.50)
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- виробництво ворсових тканин та ворсового трикотажного полотна (див. 17.2, 17.60)
- виробництво хутряних головних уборів (див. 18.24)
- виробництво одягу оздобленого хутром (див. 18.10, 18.22, 18.24)
- виробництво взуття, оздобленого хутром (див. 19.30) 

1820 

 

Підсекція DC 

 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

Ця підсекція включає виробництво шкіри (дублення, оздоблення) та взуття, дорожніх, галантерейних виробів як з натуральної шкіри, так і з будь-яких інших подібних матеріалів. Первинне оброблення шкури відноситься до групи 15.1. 

 

 

19 

  

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

19 

 

19.1 

  

Виробництво шкіри 

191x
1911 

 

19.10 

19.10.0 

Виробництво шкіри

Цей підклас включає:
- підготовлення шкури до дублення
- дублення шкури з природною лицьовою поверхнею
- оздоблення шкіри
- виробництво замші, пергаменту, лакованої, металізованої та інших видів шкіри
- виробництво взуттєвих, лимарно-сідельних, одягово-галантерейних та технічних шкір
- виробництво композиційної шкіри

Цей підклас не включає:
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- виробництво одягу зі шкіри (див. 18.10)
- дублення та вичинення хутряних шкурок (див. 18.30)
- виробництво штучної шкіри без застосування натуральної шкіри (див. 17.2, 24.16, 25.13, 25.24) 

1911x 

 

19.2 

  

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів 

1912 

 

19.20 

19.20.0 

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів

Цей підклас включає:
- виробництво валіз, дорожніх сумок і аналогічних виробів зі шкіри, композиційної шкіри та інших матеріалів (пластмас, текстильних матеріалів, фібри чи картону тощо)
- виробництво неметалевих ремінців для годинників
- виробництво лимарно-сідельних виробів
- виробництво різноманітних виробів зі шкіри чи композиційної шкіри, включаючи вироби шкіряні для технічних цілей: прокладок, привідних пасів тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво одягу зі шкіри (див. 18.10)
- виробництво шкіряних рукавичок та головних уборів (див. 18.24)
- виробництво взуття (див. 19.30)
- виробництво металевих браслетів та ремінців для наручних годинників (див. 33.50) 

1912 

 

19.3 

  

Виробництво взуття 

192 

 

19.30 

19.30.0 

Виробництво взуття

Цей підклас включає:
- виробництво взуття будь-якого призначення (включаючи домашнє) з будь-якого матеріалу та виготовленого за будь-якими технологіями: формуванням та виливанням під тиском, формуванням в'язкої маси, ротаційним відливанням, високочастотним зварюванням, склеюванням тощо 
- виробництво гетр, краг та аналогічних виробів
- виробництво деталей взуття: верху та деталей верху, підошви, каблуків, устілок тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво верху взуття з текстильних матеріалів (див. 18.24)
- виробництво взуття з азбесту (див. 26.82)
- виробництво ортопедичного взуття (див. 33.10)
- ремонт взуття всіх видів (див. 52.71.1) 

1920 

 

Підсекція DD 

  

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 

  

 

20 

 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

Цей розділ включає механічне оброблення деревини: розпилювання, стругання та інші види оброблення на верстатах чи за допомогою інструментів, просочування та хімічне оброблення консервантами чи іншими хімікатами, виготовлення дерев'яних будівельних конструкцій, столярних виробів, шпону, фанери, плит та панелей.

Цей розділ не включає виробництво меблів (див. 36.1), встановлення столярних виробів та конструкцій невласного виробництва (див. 45.42). 

20 

 

20.1 

  

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 

201 

 

20.10 

20.10.0 

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

Цей підклас включає:
- лісопильне та стругальне виробництво, інші види механічного оброблення деревини
- виробництво дерев'яних залізничних шпал
- виробництво дерев'яних покриттів для підлоги та паркету, незібраних
- виробництво борошна та вовни з деревини
- отримання стружки, тріски та тирси
- сушіння деревини
- просочування та хімічне оброблення деревини консервантами чи іншими хімікатами

Цей підклас не включає:
- лісозаготівлі, виробництво ділової деревини (див. 02.01.1)
- виробництво гонту, дранки з деревини (див. 20.30) 

2010 

 

20.2 

  

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 

202x 

 

20.20 

20.20.0 

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону

Цей підклас включає:
- виробництво шпону, клеєної фанери, деревоволокнистих і деревостружкових плит, інших панелей та плит 

2021 

 

20.3 

  

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів 

202x 

 

20.30 

20.30.0 

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво дерев'яних виробів, призначених, головним чином, для використання в будівництві: балок, стропил, ферм для покрівель, вікон, дверей, віконниць і рам для них, драбин, перил, гонту і дранки, паркетних планок, блоків для покриття підлоги і т. п. зібраних в панелі 
- виробництво дерев'яних збірних будинків або деталей для них
- установлення конструкцій та столярних будівельних виробів власного виробництва

Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних покриттів для підлоги та паркету, незібраних (див. 20.10) 

2022 

 

20.4 

  

Виробництво дерев'яної тари 

202x
2023 

 

20.40 

20.40.0 

Виробництво дерев'яної тари

Цей підклас включає:
- виробництво дерев'яних пакувальних ящиків, коробок, барабанів і аналогічної дерев'яної тари
- виробництво дерев'яних піддонів, стелажів та інших дерев'яних вантажних платформ
- виробництво дерев'яних діжок, чанів, бочок та інших бондарних виробів
- виробництво дерев'яних кабельних барабанів тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних валіз (див. 19.20)
- виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння (див. 20.52) 

2023 

 

20.5 

  

Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння 

202
2029 

 

20.51 

20.51.0 

Виробництво інших виробів з деревини

Цей підклас включає:
- виробництво різноманітних виробів з деревини: ручок і держаків для інструменту, мітел, щіток; колодок для взуття, форм для розтягування взуття; предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів; статуеток та декоративних виробів, мозаїки та інкрустованих виробів; шкатулок, футлярів для зберігання ювелірних виробів та біжутерії, ножових та подібних виробів; уточок, котушок, шпульок для ниток та інших аналогічних виробів виточених з деревини; сірникової соломки; інших виробів з деревини

Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних валіз (див. 19.20)
- виробництво дерев'яного взуття та дерев'яних деталей для взуття (див. 19.30)
- виробництво світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво корпусів для годинників (див. 33.50)
- виробництво меблів (див. 36.1)
- виробництво дерев'яних іграшок (див. 36.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
- виробництво мітел та щіток (див. 36.62)
- виробництво сірників (див. 36.63)
- виробництво тростин і ручок для парасольок (див. 36.63) 

2029x 

 

20.52 

20.52.0 

Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння

Цей підклас включає:
- оброблення натурального корка
- виробництво різних виробів з натурального корка і пресованої коркової крихти
- виробництво плетениці та виробів з матеріалів для плетіння: матів, циновок, ширм тощо
- виробництво корзин і інших плетених виробів

Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів з текстильних матеріалів (див. 17.51)
- виробництво меблів (див. 36.1) 

2029x 

 

Підсекція DE 

  

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 

  

 

21 

 

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

Цей розділ включає виробництво паперової маси, паперу, картону та паперових виробів. Виробництво цих виробів об'єднане у цьому розділі тому, що воно є низкою операцій, зв'язаних по вертикалі. Деякі з них виконуються на одному й тому самому підприємстві.

У цьому розділі вирізняються три основні види діяльності:
- виробництво паперової маси (у т. ч. з макулатури), яке полягає в очищенні целюлозного волокна від домішок, що містяться в деревині чи в макулатурі;
- виробництво паперу, яке полягає у з'єднанні целюлозних волокон в рулонах чи аркушах;
- вироби з паперу та картону, які виготовляються за допомогою різноманітних технологій розрізання та фасонування, що включають, зокрема, операції з покривання та прокатки.

Паперові вироби можуть бути друковані (шпалери, подарунковий папір тощо), якщо надрукована інформація не є головною метою. 

21 

 

21.1 

  

Виробництво паперової маси, паперу та картону 

210x
2101 

 

21.11 

21.11.0 

Виробництво паперової маси

Цей підклас включає:
- виробництво деревної маси, у тому числі хімічної деревної маси, термомеханічної та хіміко-термомеханічної маси, включаючи вибілену
- виробництво целюлози або напівцелюлози невибіленої або вибіленої з деревини або інших волокнистих рослинних матеріалів
- виробництво вибіленої, напіввибіленої та невибіленої паперової маси
- виробництво паперової маси механічним, хімічним (з розчиненням або без розчинення) або напівхімічним методами
- виробництво паперової маси з макулатури з облагороджуванням або без нього та видалення чорнила зі старого паперу 

2101x 

 

21.12 

21.12.0 

Виробництво паперу та картону

Цей підклас включає:
- виробництво паперу та картону, призначених для подальшого промислового оброблення

Цей підклас також включає:
- виробництво паперу та картону з покриттям і просочуванням
- виробництво крепованого паперу та паперу для гофрування
- виробництво газетного, письмового та типографського паперу
- виробництво медичного алігніну та паперового полотна з целюлозного волокна
- виробництво целюлозної вати та виробів з неї

Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з паперу та картону (див. 21.2)
- виробництво гофрованого картону та паперу (див. 21.21) 

2101x 

 

21.2 

  

Виробництво виробів з паперу та картону 

210x 

 

21.21 

21.21.0 

Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари

Цей підклас включає:
- виробництво гофрованого паперу та картону
- виробництво тари з гофрованого паперу та картону
- виробництво складної картонної тари
- виробництво паперових мішків, пакетів та іншої паперової і картонної тари
- виробництво ящиків для картотек, лотків для листів та аналогічних виробів з картону

Цей підклас не включає:
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків (див. 21.23)
- виготовлення виробів з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць (див. 21.25) 

2102 

 

21.22 

21.22.0 

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення

Цей підклас включає:
- виробництво виробів господарсько-побутового призначення та для особистої гігієни з паперу і медичного алігніну: косметичних серветок, носових хустинок, рушників і серветок для сервірування столу, туалетного паперу, гігієнічних серветок і тампонів, пелюшок та підгузників, стаканчиків, тарілок і підносів 

2109x 

 

21.23 

21.23.0 

Виробництво паперових канцелярських виробів

Цей підклас включає:
- виробництво готового для використання друкарського та письмового паперу: для принтерів, факсів
- виробництво самокопіювального паперу
- виробництво ротаторного і копіювального паперу
- виробництво гумованого і клейкого паперу
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків
- виробництво коробок, пакетів і аналогічних виробів для зберігання кореспонденції
- виробництво поштових наборів

Цей підклас не включає:
- видавництво та друкування ілюстрованих поштових карток, поздоровних листівок (див. 22)
- друкування нотаткових книжок, зошитів, бланків, розкладів, плакатів (див. 22.22) 

2109x 

 

21.24 

21.24.0 

Виробництво шпалер

Цей підклас включає:
- виробництво паперових шпалер та аналогічних виробів, включаючи паперові шпалери з вініловим покриттям
- виробництво шпалер на текстильній основі тощо 

2109x 

 

21.25 

21.25.0 

Виробництво інших виробів з паперу та картону

Цей підклас включає:
- виробництво паперових етикеток
- виробництво фільтрувального паперу та картону
- виробництво паперових і картонних бобін, котушок, шпульок тощо
- виробництво перфорованого паперу для жакардових машин
- виготовлення виробів з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць
- виробництво інших виробів з паперу та картону

Цей підклас не включає:
- виробництво паперу та картону, не розрізаних за форматом (див. 21.12)
- виробництво гральних карт (див. 36.50)
- виробництво ігор та іграшок з паперу і картону (див. 36.50) 

2109x 

 

22 

 

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

Цей розділ включає діяльність видавництв щодо видання газет, журналів та інших періодичних видань, книг, карт, атласів, афіш, плакатів, марок тощо.

Видавництва є власниками авторських прав на продукцію, що готується до видання. Продукція може видаватись як в одному, так і в декількох форматах: друкованій формі, на звукових касетах, компакт-дисках або шляхом оперативної електронної публікації (мережа Інтернет).

Цей розділ включає поліграфічну діяльність, яка полягає у друкуванні газет, періодичних видань, книг, бланків та іншої друкованої продукції. До розділу включені також допоміжні види діяльності як невід'ємна частина поліграфічного процесу, результатом якого є друкарська форма, оздоблена книга, записи на магнітних носіях тощо.

У поліграфії використовуються різноманітні способи перенесення інформації та зображення з пластини, екрану чи комп'ютерної бази даних на відповідний носій з паперу, пластика, металу, тканини, дерева, магнітний носій тощо (літографія, фотомеханічний спосіб виготовлення кліше, трафаретний друк, друк з пружних форм). Нові технології використовують комп'ютерні програми для безпосереднього управління процесом друку та нові види устатковання (цифровий та безконтактний друк).

Видавнича та поліграфічна діяльність може здійснюватись як одним підприємством (наприклад, видання та друк газет), так і окремими.

Цей розділ не включає:
- видання програмного забезпечення (див. 72.21)
- видання будь-якої інформації у мережі Інтернет, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім мережі Інтернет (див. 72.40) 

22 

 

22.1 

  

Видавнича діяльність 

221 

 

22.11 

22.11.0 

Видання книг

Цей підклас включає:
- видання книг, брошур, буклетів та аналогічних видань, в т. ч. словників та енциклопедій
- видання карт та атласів

Цей підклас не включає:
- видання музичних партитур (див. 22.14) 

2211x 

 

22.12 

22.12.0 

Видання газет

Цей підклас включає:
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень 

2212x 

 

22.13 

22.13.0 

Видання журналів та періодичних публікацій

Цей підклас включає:
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень 

2212x 

 

22.14 

22.14.0 

Видання звукозаписів

Цей підклас включає:
- випуск музичних та інших звукозаписів на грамплатівках, компакт-дисках, дисках системи DVD і магнітних стрічках
- видання музичних партитур 

2213 

 

22.15 

22.15.0 

Інші види видавничої діяльності

Цей підклас включає:
- видання фотографій, естампів, ілюстрованих поштових листівок, календарів, художніх репродукцій та інших друкованих матеріалів, репродукованих механічним або фотомеханічним способом, таких як поштові картки, поздоровні листівки тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків (див. 21.23)
- друкування нотаткових книжок, зошитів, бланків, розкладів, плакатів (див. 22.22) 

2219 

 

22.2 

  

Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги 

222 

 

22.21 

22.21.0 

Друкування газет

Цей підклас включає:
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень 

2221x 

 

22.22 

22.22.0 

Інша поліграфічна діяльність

Цей підклас включає:
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень
- друкування книг, брошур, музичних партитур, географічних карт, атласів, афіш, плакатів, рекламних каталогів, проспектів та інших рекламних видань, поштових, акцизних, митних та гербових марок, документів на право власності, журналів обліку, регістрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, зошитів, календарів, ілюстрованих поштових листівок і конвертів, ділових форм, бланків та іншої комерційної друкованої продукції (наприклад, пластикових етикеток, пластикових пакетів, скляних пластинок, голограм, металевих виробів), особистих бланків і інших друкованих матеріалів, нотаткових книжок, виготовлених на машинах високого, офсетного та глибокого друку, машинах для друку з пружних форм, для трафаретного друку та інших друкарських машинах, репродукувальних пристроях, електронних принтерах, гофрувальних приладах, фотокопіювальних та термокопіювальних машинах

Цей підклас не включає:
- виробництво паперових етикеток (див. 21.25)
- видавничу діяльність (див. 22.1) 

2221x 

 

22.23 

22.23.0 

Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність

Цей підклас включає:
- оздоблення надрукованих листів, наприклад, книг, брошур, журналів, каталогів і т. п.: фальцювання, підбір зошитів, зшивання дротом в накидку, склеювання, підбір і комплектація блоків з зошитів, підрізування, тиснення золотом
- оздоблення друкарських листів паперу та картону, наприклад бланків, етикеток, візитних карток, календарів, рекламної літератури, проспектів шляхом фальцювання, блінтового і конгревного тиснення, просвердлювання, проколювання, перфорації, скріплення, склеювання, ламінування 

 

 

22.24 

22.24.0 

Виготовлення друкованих форм

Цей підклас включає:
- набір та виготовлення текстового оригіналу і ілюстрованого матеріалу на плівці, фотопапері та звичайному папері
- підготовку даних для електронної публікації (за умови, що публікація має не тільки електронний вигляд)
- електронну верстку
- репродукційні процеси: виготовлення друкарських форм для високого друку (наприклад, гумових, пластмасових друкарських форм, поліамідних, цинкових та фотополімерних друкарських форм, штампів для тиснення рельєфного відображення), офсетних репродукційних і друкарських форм, друкарських форм і циліндрів глибокого друку 

2222x 

 

22.25 

22.25.0 

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності

Цей підклас включає:
- виробництво продукції для репродукційних процесів: проекційних плівок, макетів видань, виконання розмітки для монтажу фотоформ і т. п.
- підготовку цифрових даних, наприклад, актуалізацію даних, їх відбір, формування на машинних носіях
- інші види поліграфічної діяльності, як от гравірування та тиснення матриць, брайлівський друк, проколювання та перфорування, гофрування, лакування, ламінування плівкою, складання та вкладання, фальцювання
- іншу діяльність з обробки графічної інформації 

2222 

 

22.3 

  

Тиражування записаних носіїв інформації 

223 

 

22.31 

22.31.0 

Тиражування звукозаписів

Цей підклас включає:
- тиражування на грамплатівки, компакт-диски, диски системи DVD та магнітні стрічки музичних і інших звукозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії) 

2230x 

 

22.32 

22.32.0 

Тиражування відеозаписів

Цей підклас включає:
- тиражування на компакт-диски, диски системи DVD та відеокасети фільмів та інших відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії)

Цей підклас не включає:
- розповсюдження фільмів (див. 92.12) 

2230x 

 

22.33 

22.33.0 

Тиражування програмного забезпечення

Цей підклас включає:
- тиражування на диски та магнітні стрічки програм і даних з оригінальної матриці 

2230x 

 

Підсекція DF 

  

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 

  

 

23 

 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

Цей розділ включає перероблення вугілля та сирої нафти в придатну для використання продукцію, а також виробництво ядерних матеріалів. Основним процесом перероблення нафти є поділ сирої нафти на складники шляхом крекінгу та перегонки.

Цей розділ включає виробництво коксу, пропану, бутану, гасу, мазуту, ядерного палива тощо, а також вторинне перероблення (на замовлення) ядерного палива та опромінених відходів.

Цей розділ включає отримання газу тільки нижчого ступеня чистоти (менше 95 % щодо етану, етилену та бутану, менше 90 % щодо пропану (пропілену), бутену (бутілену) та бутадієну).

Цей розділ не включає:
- добування природного газу (метану, етану, бутану чи пропану) (див. 11.10.2)
- отримання промислових газів (див. 24.11)
- виробництво газу вищого ступеня чистоти (див. 24.14)
- виробництво газоподібного палива (крім нафтового газу), наприклад, вугільного газу, водяного газу, генераторного газу, газу газових заводів (див. 40.21)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива (див. 90.02) 

23 

 

23.1 

  

Виробництво коксу 

231 

 

23.10 

23.10.0 

Виробництво коксу

Цей підклас включає:
- виробництво коксу
- скасовано 
- виробництво кам'яновугільної та лігнітової смол

Цей підклас не включає:
- збагачення та агломерацію кам'яного вугілля (див. 10.10)
- збагачення та агломерацію бурого вугілля (див. 10.20)
- виробництво пеку та пекового коксу (див. 24.14)
- виробництво газу коксових печей, що використовують для газопостачання (див. 40.21) 

2310 

 

23.2 

  

Виробництво продуктів нафтоперероблення 

232 

 

23.20 

23.20.0 

Виробництво продуктів нафтоперероблення

Цей підклас включає:
- виробництво моторного палива: бензину, гасу тощо
- виробництво палива: легкого, середнього та важкого (дизельного) дистилятного палива, газів, одержаних в процесі нафтоперероблення (таких як етан, пропан, бутан) тощо
- виробництво мастильних масел (олив) та консистентних мастил з нафти (включаючи залишки її перегонки) та з відпрацьованого масла 
- виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів
- виробництво інших нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, парафіну тощо 

2320 

 

23.3 

  

Виробництво ядерних матеріалів 

233 

 

23.30 

23.30.0 

Виробництво ядерних матеріалів

Цей підклас включає:
- виробництво збагаченого урану
- виробництво паливних тепловидільних елементів для ядерних реакторів
- виробництво радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб
- перероблення ядерних відходів

Цей підклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. 12.00)
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану) (див. 12.00)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення тощо (див. 90.02)
- оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень тощо (див. 90.02)

Примітка.
Вид радіоактивних відходів (переважно медичного походження), які розпадаються під час тимчасового захоронення, можуть оброблятися поза рамками нормативної системи контролю. 

2330 

 

Підсекція DG 

 

Хімічне виробництво

Ця підсекція включає перероблення органічної та неорганічної сировини хімічним способом. В підсекції передбачений поділ на виробництво основної хімічної продукції (група 24.1), виробництво проміжної та кінцевої продукції шляхом перероблення основної хімічної продукції, яка належить до решти груп класифікації (24.2 - 24.7). 

 

 

24 

  

Хімічне виробництво 

24 

 

24.1 

  

Виробництво основної хімічної продукції 

241 

 

24.11 

24.11.0 

Виробництво промислових газів

Цей підклас включає:
- виробництво промислових та неорганічних медичних газів скраплених та стиснених, які поділяються на прості промислові гази, складні промислові гази та повітря.

Примітка.
До простих промислових газів відносяться тільки інертні гази (аргон, гелій, кріптон, ксенон, неон), водень, азот та кисень.
До складних промислових газів відносяться діоксид вуглецю та інші неорганічні кисневі сполуки неметалів, у тому числі ангідрид вуглецевий, а також гази медичні (протоксид і пероксид азоту тощо).

Цей підклас не включає:
- добування природного газу (див. 11.10.2)
- виробництво горючих газів, таких як етан, бутан та пропан, на нафтопереробних підприємствах (див. 23.20)
- розподілення стисненого повітря по трубопроводах (див. 40.30) 

2411x 

 

24.12 

24.12.0 

Виробництво барвників та пігментів

Цей підклас включає:
- виробництво оксидів і пероксидів металів (мінеральних пігментів)
- виробництво барвників з будь-якої сировини в основній формі або у вигляді концентрату - виробництво продуктів, що використовуються як флуоресцентні речовини та люмінофори 
- виробництво рослинних та хімічних (органічних та неорганічних) дубильних речовин

Цей підклас не включає:
- виробництво готових барвників та пігментів (див. 24.30)
- виробництво оксиду алюмінію (див. 27.42) 

2411 

 

24.13 

24.13.0 

Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції

Цей підклас включає:
- виробництво хімічних елементів, крім металів, промислових газів та радіоактивних елементів, одержаних під час виробництва ядерного палива
- виробництво неорганічних кислот, крім азотної кислоти
- виробництво лугів та інших неорганічних сполук, крім аміаку
- виробництво обпаленого залізного колчедану
- виробництво інших неорганічних речовин

Цей підклас не включає:
- виробництво азотної кислоти та сульфоазотної кислоти (див. 24.15)
- виробництво аміаку (див. 24.15)
- виробництво хлориду амонію (див. 24.15)
- виробництво нітритів та нітратів калію (див. 24.15)
- виробництво триамонійфосфатів, карбонату амонію (див. 24.15) 

2411x 

 

24.14 

24.14.0 

Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції

Цей підклас включає:
- виробництво ациклічних та циклічних, насичених та ненасичених вуглеводнів вищого ступеня чистоти
- виробництво циклічних та ациклічних спиртів, включаючи синтетичний етиловий спирт
- виробництво моно- і полікарбонових кислот, включаючи оцтову кислоту
- виробництво інших кисневих сполук, включаючи альдегіди, кетони, хінони
- виробництво азотних органічних сполук, включаючи аміни
- виробництво інших органічних сполук, у тому числі продуктів, одержаних шляхом перегонки деревини
- виробництво деревного вугілля
- виробництво пеку та пекового коксу
- виробництво синтетичних ароматичних речовин
- перегонку кам'яновугільної смоли

Цей підклас не включає:
- виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів (див. 15.92)
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах (див. 24.17)
- виробництво хімічних сполук, що використовуються у фармацевтичній промисловості (див. 24.41)
- виробництво неочищеного гліцерину (див. 24.51)
- виробництво ефірних олій (див. 24.63) 

2411x 

 

24.15 

24.15.0 

Виробництво добрив та азотних сполук

Цей підклас включає:
- виробництво добрив: чистих або змішаних азотних, фосфорних та калійних добрив; мочевини, неочищених природних фосфатів та неочищених природних калійних солей
- виробництво азотовмісних продуктів: азотної та сульфоазотної кислот, аміаку, хлориду амонію, нітритів та нітратів калію, триамонійфосфатів та карбонату амонію
- виробництво добрив шляхом змішування або хімічним обробленням рослинних чи тваринних продуктів (виробництво компосту)

Цей підклас не включає:
- добування гуано (див. 14.30)
- виробництво агрохімічної продукції (див. 24.20)
- оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення та отримання похідного продукту (компосту) (див. 90.02) 

2412 

 

24.16 

24.16.0 

Виробництво пластмас у первинних формах

Цей підклас включає:
- виробництво пластмас у первинних формах: полімерів (включаючи поліетилен, поліпропілен, полістирол, полівінілхлорид, полівінілацетат), поліакрилатів тощо; поліамідів; фенольних та епоксидних смол і поліуретанів; алкідних та інших складних поліефірних смол та простих поліефірів; кремнійорганічних полімерів (силіконів); іонообмінних смол на базі полімерів (полімерних іонітів)

Цей підклас включає також:
- перероблення целюлози

Цей підклас не включає:
- оброблення відходів пластмас (див. 37.20) 

2413x 

 

24.17 

24.17.0 

Виробництво синтетичного каучуку

Цей підклас включає:
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах: синтетичного каучуку; латексів та фактису (пластифікатора для гумових сумішей)
- виробництво сумішей синтетичного і натурального каучуків та каучуко-подібних смол, наприклад, балати 

2413 

 

24.2 

  

Виробництво агрохімічної продукції 

242x
2421 

 

24.20 

24.20.0 

Виробництво агрохімічної продукції

Цей підклас включає:
- виробництво інсектицидів, акарицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, засобів проти проростання, регуляторів росту рослин, дезинфікуючих засобів та інших агрохімічних речовин і продуктів, не віднесених до інших групувань

Цей підклас не включає:
- виробництво добрив та азотних сполук (див. 24.15) 

2421 

 

24.3 

  

Виробництво лаків та фарб 

242x
2422 

 

24.30 

24.30.0 

Виробництво лаків та фарб

Цей підклас включає:
- виробництво фарб, емалей, лаків
- виробництво готових пігментів, глушників та фарб
- виробництво склоподібної емалі, глазурі, ангобів та аналогічних продуктів
- виробництво мастик
- виробництво ґрунтовок та інших невогнетривких шпаклівок та засобів для оброблення поверхні
- виробництво складних органічних розчинників та розріджувачів
- виробництво готових розчинників лаків та фарб
- виробництво художніх та друкарських фарб

Цей підклас не включає:
- виробництво барвників та пігментів (див. 24.12)
- виробництво чорнил та туші (див. 24.66) 

2422 

 

24.4 

  

Фармацевтичне виробництво 

242x
2423 

 

24.41 

24.41.0 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

Цей підклас включає:
- розробку та виробництво медично-активних речовин, включаючи субстанції, для виготовлення готових лікарських засобів
- перероблення крові

Цей підклас включає також:
- виробництво хімічно чистих цукрів
- перероблення залоз та виробництво екстрактів із залоз 

2423x 

 

24.42 

24.42.0 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

Цей підклас включає:
- виробництво медикаментів: імунних сироваток та інших елементів крові, вакцин; різноманітних ліків, включаючи гомеопатичні препарати
- виробництво хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього застосування та гормональних протизаплідних препаратів
- виробництво стоматологічного цементу та цементу для відновлення кісткових тканин

Цей підклас включає також:
- виробництво вати, марлі, бинтів та інших перев'язувальних матеріалів з лікарським просочуванням, кетгуту для накладання хірургічних швів тощо
- виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей
- виробництво лікарських препаратів для ветеринарії 

2423x 

 

24.5 

  

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів 

242x
2424 

 

24.51 

24.51.0 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

Цей підклас включає:
- виробництво гліцерину, органічних поверхнево-активних речовин, мила
- виробництво пральних засобів в твердій і рідкій формі та синтетичних мийних засобів (детергентів); засобів для миття посуду; засобів для пом'якшення тканин
- виробництво засобів для ароматизації і дезодорації повітря в приміщеннях, штучного воску та воскових виробів, полірувальних та інших засобів догляду за деревом, полірувальних засобів для кузовів, скла та металу, паст та порошків для чищення тощо 

2424x 

 

24.52 

24.52.0 

Виробництво парфумерних та косметичних засобів

Цей підклас включає:
- виробництво парфумерних та косметичних засобів: парфумів та туалетної води, косметичних засобів та засобів для макіяжу, засобів для захисту шкіри від сонячних опіків та засобів для загару, засобів для манікюру та педикюру, шампунів, лаків для волосся, засобів для завивки та випрямлення волосся, зубних порошків і паст, засобів гігієни порожнини рота, в тому числі фіксуючих засобів для зубних протезів, засобів для гоління, дезодорантів та солей для ванн, депіляторів, інших засобів

Цей підклас не включає:
- виробництво ефірних олій (див. 24.63) 

2424x 

 

24.6 

  

Виробництво іншої хімічної продукції 

242x
2429 

 

24.61 

24.61.0 

Виробництво вибухових речовин

Цей підклас включає:
- виробництво вибухових речовин
- виробництво піротехнічних виробів 

2429x 

 

24.62 

24.62.0 

Виробництво клею та желатину

Цей підклас включає:
- виробництво желатину та його похідних, клею та інших засобів для склеювання, в тому числі на гумовій основі 

2429x 

 

24.63 

24.63.0 

Виробництво ефірних олій

Цей підклас включає:
- виробництво есенцій натуральних ароматичних продуктів
- виробництво смолистих речовин
- виробництво дистильованих ароматичних вод
- виробництво сумішей духмяних речовин для виготовлення парфумів та харчових продуктів

Цей підклас не включає:
- виробництво синтетичних ароматичних речовин (див. 24.14)
- виробництво парфумерних та косметичних засобів (див. 24.52) 

2429x 

 

24.64 

24.64.0 

Виробництво фотоматеріалів

Цей підклас включає:
- виробництво фотопластинок, фотоплівок, фотопаперу тощо
- виробництво фотохімікатів

Цей підклас включає також:
- виробництво кінематографічних плівок, підготовлених для запису, незаписаних 

2429x 

 

24.65 

24.65.0 

Виробництво електронних носіїв даних

Цей підклас включає:
- виробництво незаписаних носіїв для аудіо- та відеозапису
- виробництво незаписаних дисків та магнітних стрічок для комп'ютерів

Цей підклас не включає:
- виробництво кінематографічних плівок, підготовлених для запису, незаписаних (див. 24.64) 

2429x 

 

24.66 

24.66.0 

Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей

Цей підклас включає:
- виробництво різноманітної хімічної продукції: пептонів та їх похідних, інших білкових сполук та їх похідних, не віднесених до інших групувань, хімічно модифікованих олій та жирів, матеріалів, що використовують для оброблення текстилю та шкіри, флюсів, порошків та паст для зварювання та паяння, речовин, які використовуються для травлення металів, готових складників для цементу, активованого вугілля, присадок до мастильних масел (олив), готових прискорювачів вулканізації каучуку, каталізаторів та інших хімічних продуктів промислового призначення, антидетонаторів, антифризів, робочих рідин для гідравлічних передач, діагностичних речовин та лабораторних реактивів 

Цей підклас включає також:
- виробництво чорнил та туші, в т. ч. в балончиках 

2429x 

 

24.7 

  

Виробництво штучних та синтетичних волокон 

243 

 

24.70 

24.70.0 

Виробництво штучних та синтетичних волокон

Цей підклас включає:
- виробництво джгутів із штучних та синтетичних волокон
- виробництво штучних та синтетичних штапельних волокон, які не пройшли процеси кардочесання, гребенечесання чи інших процесів підготування до прядіння
- виробництво філаментних високоміцних ниток

Цей підклас не включає:
- прядіння синтетичних та штучних волокон (див. 17.15)
- виробництво швацьких ниток з штучних та синтетичних волокон (див. 17.16) 

2430 

 

Підсекція DH 

  

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

25 

 

25 

  

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

25 

 

25.1 

  

Виробництво гумових виробів 

251 

 

25.11 

25.11.0 

Виробництво гумових шин, покришок та камер

Цей підклас включає:
- виробництво гумових шин для транспортних засобів, обладнання та іншого призначення: пневматичних шин, безкамерних і камерних шин
- виробництво гумових камер для шин
- виробництво знімних покришок та ободових стрічок для шин, заготовок для відновлення протекторів тощо

Цей підклас не включає:
- відновлення протектора гумових шин та покришок (див. 25.12)
- виробництво гумових матеріалів для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або заміну шин, покришок та камер (див. 50.20) 

2511x 

 

25.12 

25.12.0 

Відновлення протектора гумових шин та покришок

Цей підклас не включає:
- виробництво гумових матеріалів для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або заміну шин, покришок та камер (див. 50.20) 

2511x 

 

25.13 

25.13.0 

Виробництво інших гумових виробів

Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з натуральної і синтетичної гуми, вулканізованої або невулканізованої: гумових плит, листів, смуг, брусів та профілів, труб, шлангів та рукавів, конвеєрних стрічок та привідних пасів, санітарно-гігієнічних виробів (презервативів, сосок, рукавичок, грілок тощо), предметів одягу, покриттів для підлоги, прогумованих текстильних виробів, пряжі та тканин, гумових ниток, канатів, кілець, фітингів та прокладок, надувних матраців, покриття для роликів тощо 

Цей підклас включає також:
- виробництво гумових матеріалів для ремонту

Цей підклас не включає:
- виробництво кордних тканин для шин (див. 17.54)
- виробництво одягу з прогумованих тканин (див. 18.2)
- виробництво гумового взуття (див. 19.30)
- виробництво клею на гумовій основі (див. 24.62)
- виробництво заготовок для відновлення протекторів (див. 25.11)
- виробництво гумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво надувних човнів та плотів (див. 35.12)
- виробництво необтягнутих матраців з пористої гуми (див. 36.15)
- виробництво спортивного інвентарю з гуми (див. 36.40)
- виробництво гумових ігор та іграшок (див. 36.50)
- утилізацію гуми (див. 37.20) 

2519 

 

25.2 

  

Виробництво пластмасових виробів 

252 

 

25.21 

25.21.0 

Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас

Цей підклас включає:
- виробництво напівфабрикатів з пластмас: плит, штаби, блоків, плівки, фольги тощо
- виробництво готових виробів з пластмас: труб, шлангів та рукавів, фітингів для шлангів та рукавів

Цей підклас включає також:
- виробництво штучних оболонок для ковбасного виробництва

Цей підклас не включає:
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво оптичних елементів з пластмас (див. 33.40)
- виробництво необтягнутих матраців з пінопласту (див. 36.15) 

2520x 

 

25.22 

25.22.0 

Виробництво тари з пластмас

Цей підклас включає:
- виробництво виробів з пластмас для пакування товарів: мішків, сумок, футлярів, ящиків, коробок, балонів, пляшок тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожніх виробів (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво виробів з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- послуги з пакування (див. 74.82) 

2520x 

 

25.23 

25.23.0 

Виробництво будівельних виробів з пластмас

Цей підклас включає:
- виробництво будівельних виробів з пластмас: дверних та віконних блоків (дверних полотен та коробок, вікон, віконних коробок), ставень, штор, жалюзі, плінтусів, баків, резервуарів, покриттів для підлоги, стін, стель у вигляді рулонів або в формі плиток, збірних конструкцій тощо; санітарно-технічних виробів: ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, зливних бачків тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63) 

2520x 

 

25.24 

25.24.0 

Виробництво інших виробів з пластмас

Цей підклас включає:
- виробництво пластмасового столового та кухонного посуду, туалетних належностей
- виробництво різних пластмасових виробів: головних уборів, ізоляційної арматури, деталей освітлювальної арматури, канцелярських та шкільних виробів, одягу, фурнітури для меблів, статуеток, конвеєрних стрічок, привідних пасів тощо

Цей підклас включає також:
- виробництво гумових купальних шапочок

Цей підклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожніх виробів (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво взуття з пластмас (див. 19.30)
- виробництво медичних та стоматологічних виробів з пластмас (див. 33.10)
- виробництво оптичних елементів з пластмас (див. 33.40)
- виробництво меблів з пластмас (див. 36.1)
- виробництво необтягнутих матраців з пінопласту (див. 36.15)
- виробництво спортивного інвентарю з пластмас (див. 36.40)
- виробництво ігор та іграшок з пластмас (див. 36.50)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63) 

2520x 

 

Підсекція DI 

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Ця підсекція включає перероблення сировини мінерального походження: виробництво скла в усіх його формах (скло листове, порожнисте, волокно, технічні вироби тощо), керамічних виробів, плитки, цегли, черепиці, виробництво цементу й гіпсу тощо.

Ця підсекція включає також оброблення каменю та інших мінеральних виробів. 

26 

 

26 

  

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

26 

 

26.1 

  

Виробництво скла та виробів зі скла 

261 

 

26.11 

26.11.0 

Виробництво листового скла

Цей підклас включає:
- виробництво листового скла, включаючи армоване, пофарбоване, забарвлене тощо 

2610x 

 

26.12 

26.12.0 

Формування та оброблення листового скла

Цей підклас включає:
- виробництво листового загартованого та багатошарового скла
- виробництво скляних дзеркал
- виробництво склопакетів 

2610x 

 

26.13 

26.13.0 

Виробництво ємностей зі скла

Цей підклас включає:
- виробництво пляшок та інших ємностей зі скла та кришталю
- виробництво стаканів, іншого столового та кухонного посуду зі скла та кришталю

Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок зі скла (див. 36.50) 

2610x 

 

26.14 

26.14.0 

Виробництво скловолокна

Цей підклас включає:
- виробництво скловолокна (в тому числі скловати), нетканих матеріалів з нього

Цей підклас не включає:
- виробництво тканин зі скловолокна (див. 17.25)
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних. (див. 31.30)
- виробництво волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень: для ендоскопії, освітлення, отримання прямого зображення (див. 33.40) 

2610x 

 

26.15 

26.15.0 

Виробництво та оброблення інших скляних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво лабораторних, гігієнічних, фармацевтичних скляних виробів, скла для наручних та інших годинників, оптичного скла і оптичних елементів без оптичного оброблення; деталей для біжутерії; електроізоляторів і скляної ізоляційної арматури; скляних блоків для мостіння; скляних трубок і стрижнів, колб для ламп тощо
- монтаж, ремонт та формування скляних труб, трубок та трубопроводів на промислових підприємствах

Цей підклас не включає:
- виробництво медичних шприців (див. 33.10)
- виробництво оптично оброблених елементів (див. 33.40) 

2610x 

 

26.2 

  

Виробництво керамічних виробів не для будівництва 

269x 

 

26.21 

26.21.0 

Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво столового керамічного посуду, інших господарських та побутових належностей
- виробництво статуеток та інших декоративних керамічних виробів

Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок з кераміки (див. 36.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61) 

2691x 

 

26.22 

26.22.0 

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво керамічних будівельних матеріалів (див. 26.30, 26.40) 

2691x 

 

26.23 

26.23.0 

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач, який здійснюється під час будівництва (див. 45.34) 

2691x 

 

26.24 

26.24.0 

Виробництво інших технічних керамічних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво керамічних виробів лабораторного, хімічного та технічного призначення 

2691x 

 

26.25 

26.25.0 

Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г.

Цей підклас включає:
- виробництво керамічних виробів, які використовуються для пакування та транспортування товарів: горшків, банок, кухлів, глечиків тощо
- виробництво інших керамічних виробів

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво керамічних будівельних матеріалів (див. 26.30, 26.40) 

2691x 

 

26.26 

26.26.0 

Виробництво вогнетривких керамічних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів тощо
- виробництво вогнетривких керамічних виробів: теплоізоляційних з силікатного борошна, цегли та блоків, реторт, тиглів, муфелів, форсунок, труб, трубок тощо

Цей підклас включає також:
- виробництво виробів, які містять магнезит, доломіт та хроміт 

2692 

 

26.3 

  

Виробництво керамічних плиток та плит 

269x 

 

26.30 

26.30.0 

Виробництво керамічних плиток та плит

Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривких керамічних плиток для облицювання камінів та стін, підлоги, мозаїчної плитки тощо
- виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26) 

2693x 

 

26.4 

  

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини 

269x 

 

26.40 

26.40.0 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривкої будівельної керамічної цегли та блоків, покрівельної черепиці, дефлекторів, труб тощо

Цей підклас включає також:
- виробництво плит для підлоги з випаленої глини

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння (див. 26.30) 

2693x 

 

26.5 

  

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 

269x 

 

26.51 

26.51.0 

Виробництво цементу

Цей підклас включає:
- виробництво цементного клінкера та гідравлічних цементів, у тому числі портландцементу, глиноземного, шлакового, суперфосфатного цементу

Цей підклас не включає:
- виробництво стоматологічного цементу (див. 24.42)
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26)
- виробництво виробів з бетону для будівництва (див. 26.61)
- виробництво готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів (див. 26.63, 26.64) 

2694x 

 

26.52 

26.52.0 

Виробництво вапна

Цей підклас включає:
- виробництво гашеного, негашеного, гідравлічного вапна 

2694x 

 

26.53 

26.53.0 

Виробництво гіпсових сумішей

Цей підклас не включає:
- добування гіпсового каменю та ангідриту (див. 14.12)
- виробництво виробів з гіпсу (див. 26.62, 26.66) 

2694x 

 

26.6 

  

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу 

269x
2695 

 

26.61 

26.61.0 

Виробництво виробів з бетону для будівництва

Цей підклас включає:
- виробництво будівельних виробів з бетону, цементу та штучного каменю: плиток, плит, цегли, панелей, щитів, листів, труб, стовпів тощо
- виробництво збірних будівельних конструкцій з цементу, бетону та штучного каменю

Цей підклас не включає:
- виробництво готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів (див. 26.63, 26.64) 

2695x 

 

26.62 

26.62.0 

Виробництво виробів з гіпсу для будівництва

Цей підклас включає:
- виробництво виробів з гіпсу для будівництва: панелей, плит, листів тощо 

2695x 

 

26.63 

26.63.0 

Виробництво готових для використання бетонних сумішей

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26) 

2695x 

 

26.64 

26.64.0 

Виробництво сухих будівельних сумішей

Цей підклас включає:
- виробництво готових до використання будівельних розчинів та невогнетривких бетонів в порошкоподібній формі

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26) 

2695x 

 

26.65 

26.65.0 

Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу

Цей підклас включає:
- виробництво будівельних матеріалів з рослинної сировини (вовни з деревини, соломи, очерету), змішаних з цементом, гіпсом та іншими зв'язувальними мінеральними матеріалами
- виробництво виробів з азбестоцементу, волокнистого цементу з волокнами целюлози або аналогічних матеріалів: гофрованих листів (шиферу), інших листів, панелей, черепиці, труб, трубок, резервуарів, чанів, мийок, раковин, ємностей, меблів, віконних коробок тощо 

2695x 

 

26.66 

26.66.0 

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу

Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з бетону, гіпсу, цементу, штучного каменю: скульптур, меблів, барельєфів, горельєфів, ваз, горщиків для квітів тощо 

2695x 

 

26.7 

  

Оброблення декоративного та будівельного каменю 

269x
2696 

 

26.70 

26.70.0 

Оброблення декоративного та будівельного каменю

Цей підклас включає:
- різання, фасонування, обтісування, кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами, який використовується у будівництві, в якості дорожнього покриття, покрівель, для облаштування кладовищ тощо
- кінцеве оброблення каменю, первинне обробленого в кар'єрах

Цей підклас не включає:
- первинне оброблення каменю в кар'єрах (див. 14.11)
- виробництво жорен та інших абразивних виробів (див. 26.81) 

2696 

 

26.8 

  

Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції 

269x
2699 

 

26.81 

26.81.0 

Виробництво абразивних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво жорен, точильних і шліфувальних каменів та виробів з природних або штучних абразивних матеріалів, у тому числі на м'якій основі 

2699x 

 

26.82 

26.82.0 

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г.

Цей підклас включає:
- виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших групувань: неметалевої мінеральної пряжі та тканин і виробів з них, в т. ч. одягу, головних уборів, взуття; корду, мотузок, паперу, повсті тощо; фрикційних матеріалів на основі мінеральних речовин або целюлози та незмонтованих виробів з них; мінеральних ізоляційних матеріалів: шлаковати, мінеральної вати та аналогічної продукції, розшарованого вермикуліту, спученої глини і подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних та звукопоглинаючих матеріалів; виробів з інших мінеральних матеріалів: обробленої слюди і виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що використовується в електротехніці) тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво скловати (див. 26.14) 

2699 

 

Підсекція DJ 

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

27 

 

27 

 

Металургійне виробництво 

27x 

 

Цей розділ включає діяльність з виплавки та рафінування чорних і кольорових металів з руди, ливарного чавуну чи брухту за допомогою електрометалургійних та інших технологій 

 

Цей розділ включає також виробництво сплавів та суперсплавів металів шляхом сполучення хімічних домішок з чистими металами. Продукція виплавки та рафінування, зазвичай у вигляді зливків, використовується в операціях прокату, протягування та продавлювання для виготовлення листів, штаби, прутку, дроту, або в розплавленому вигляді для виготовлення деталей та інших основних виробів з металу 

 

27.1 

 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

 

 

27.10 

27.10.0 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

271x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво переробного, ливарного, дзеркального чавуну, губчастого заліза, нелегованої, нержавіючої, легованої сталі
- виробництво гранул та порошків з чавуну, заліза або сталі
- виробництво феросплавів
- виробництво напівфабрикатів
- виробництво виробів з нержавіючої сталі
- виробництво гарячекатаних виробів зі швидкорізальної сталі
- виробництво листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з нелегованої та легованої сталі
- виробництво прутків гарячекатаних
- виробництво профілів високосортних, паль шпунтових, профілів зварних та деталей для залізничних колій 

 

Цей підклас не включає:
- виготовлення плоских холоднокатаних сталевих виробів з покриттям та без покриття завширшки не більше 600 мм (див. 27.32)
- лиття виливків з чавуну та сталі (див. 27.51, 27.52) 

 

27.2 

 

Виробництво труб 

271x 

 

27.21 

27.21.0 

Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну 

2710x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво труб і трубок, профілів порожнистих з ливарного чавуну
- виробництво фітингів (муфт, колін, фланців тощо) з ковкого та нековкого чавуну 

 

27.22 

27.22.0 

Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі 

2710x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво безшовних труб з чавуну (крім ливарного) та сталі гарячим або холодним катанням, волочінням, гарячим пресуванням
- виробництво зварних труб гарячим або холодним формуванням і зварюванням, формуванням та холодним волочінням або гарячим формуванням та редукуванням
- виробництво порожнистих профілів з чавуну (крім ливарного) та сталі
- виробництво фітингів для труб з чавуну (крім ливарного) та сталі 

 

27.3 

 

Інші види первинного оброблення сталі 

271x 

 

27.31 

27.31.0 

Холодне волочіння 

2710x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво стрижнів, прутків, кутиків та профілів холодним волочінням, шліфуванням та зачищенням 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво сталевого дроту (див. 27.34) 

 

27.32 

27.32.0 

Холодний прокат штаби 

2710 

 

Цей підклас включає:
- виготовлення виробів плоского прокату зі сталі з покриттям та без покриття, рулонних і не рулонних, завширшки менше 600 мм, шляхом повторного холодного прокату плоских гарячекатаних виробів 

 

27.33 

27.33.0 

Холодне штампування та гнуття 

2710x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво відкритих профілів послідовною деформацією на прокатному стані або гнуттям на профілезгинальному стані плоского сталевого прокату 

 

27.34 

27.34.0 

Виробництво дроту 

2710x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво сталевого дроту холодним волочінням, з покриттям або без покриття 

 

27.4 

 

Виробництво кольорових металів 

2710x 

 

27.41 

27.41.0 

Виробництво дорогоцінних металів 

272 

 

Цей підклас включає:
- виробництво та афінаж необроблених дорогоцінних металів: золота, срібла, платини тощо
- виробництво сплавів з дорогоцінних металів
- виробництво напівфабрикатів з дорогоцінних металів
- нанесення покриття з срібла на недорогоцінні метали
- нанесення покриття з золота на недорогоцінні метали та срібло
- нанесення покриття з платини або металів платинової групи на золото, срібло та недорогоцінні метали 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво годинникових корпусів з дорогоцінних металів (див. 33.50)
- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів (див. 36.22) 

 

27.42 

27.42.0 

Виробництво алюмінію 

2720x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво алюмінію з оксиду алюмінію
- виробництво алюмінію шляхом електролітичної рафінації алюмінієвих відходів та брухту
- виробництво алюмінієвих сплавів
- виробництво алюмінієвої фольги
- виробництво напівфабрикатів з алюмінію і алюмінієвих сплавів 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво оксиду алюмінію (глинозему) 

 

27.43 

27.43.0 

Виробництво свинцю, цинку та олова 

2720x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво свинцю, цинку та олова з руди
- виробництво свинцю, цинку та олова шляхом електролітичної рафінації відходів та брухту свинцю, цинку та олова
- виробництво сплавів свинцю, цинку та олова
- виробництво напівфабрикатів з свинцю, цинку, олова чи сплавів на їх основі 

 

27.44 

27.44.0 

Виробництво міді 

2720x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво міді з мідної руди
- виробництво міді шляхом електролітичної рафінації мідних відходів та брухту
- виробництво сплавів з міді
- виробництво напівфабрикатів з міді чи мідних сплавів
- виробництво дроту, стрижнів і пластин для плавких запобіжників 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво мідного штейну 

 

27.45 

27.45.0 

Виробництво інших кольорових металів 

2720x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво нікелю, хрому, марганцю, кобальту та інших кольорових металів з руд чи оксидів
- виробництво кольорових металів шляхом електролітичної та алюмінотермічної рафінації відходів та брухту цих металів
- виробництво сплавів з нікелю, хрому, марганцю тощо
- виробництво напівфабрикатів з нікелю, хрому, марганцю тощо 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво нікелевого штейну 

 

27.5 

 

Лиття металів 

2720x 

 

Ця група включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків, виготовлених для третіх осіб 

 

Ця група не включає:
- лиття готових литих виробів (за каталогом), таких як труби та деталі до них (див. 27.21, 27.22)
- лиття котлів та радіаторів (див. 28.22, 28.30)
- лиття побутових виробів (див. 28.75) 

 

27.51 

27.51.0 

Лиття чавуну 

273 

 

Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків з чавуну (у т. ч. сірого, ковкого)
- лиття виливків з чавуну з кулястим графітом 

 

Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

 

27.52 

27.52.0 

Лиття сталі 

2731x 

 

Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків зі сталі 

 

Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

 

27.53 

27.53.0 

Лиття легких кольорових металів 

2731x 

 

Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів з алюмінію, магнію, титану, берилію, скандію, ітрію
- виробництво виливків з легких металів 

 

Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

 

27.54 

27.54.0 

Лиття інших кольорових металів 

2732x 

 

Цей підклас включає:
- лиття виливків з важких кольорових і дорогоцінних металів 

 

Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

 

28 

 

Виробництво готових металевих виробів 

28 

 

Цей розділ включає виготовлення виробів з "чистого" металу (деталей, контейнерів, конструкцій), які виконують переважно статичну функцію і не повинні зніматися. До розділів 29 - 36 включені комбінації або з'єднання таких виробів з металу (інколи з іншими матеріалами) в більш складні вузли, які функціонують з рухомими деталями 

 

28.1 

 

Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів 

 

 

28.11 

28.11.0 

Виробництво будівельних металевих конструкцій 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво будівельних збірних металоконструкцій
- виробництво мостів і секцій мостів, башт, ґратчастих щогл з чорних металів
- виробництво інших конструкцій та їх частин з чорних металів та алюмінію
- монтаж та установлення на місці металевих конструкцій 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво секцій для суден (див. 35.11) 

 

28.12 

28.12.0 

Виробництво будівельних металевих виробів 

2811x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих дверних і віконних блоків, дверних полотен, віконних рам, жалюзі, воріт тощо 

 

 

28.2 

 

Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення 

281x 

 

28.21 

28.21.0 

Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів 

2812 

 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих резервуарів, баків, цистерн та подібних ємностей місткістю понад 300 л
- виробництво металевих ємностей для стиснених і скраплених газів тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л: бочок, банок, баків, барабанів, каністр, відер тощо (див. 28.71)
- виробництво транспортних вантажних контейнерів (див. 34.20) 

 

28.22 

28.22.0 

Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення 

2812x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво радіаторів та котлів центрального опалення, вузлів та деталей до них
- установлення, технічне обслуговування та ремонт котлів центрального опалення промислового типу для опалення багатоквартирних житлових будинків, дистанційного опалення 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво електричних радіаторів (див. 29.71)
- установлення, технічне обслуговування та ремонт радіаторів (див. 45.33.1) 

 

28.3 

 

Виробництво парових котлів 

281x 2813 

 

28.30 

28.30.0 

Виробництво парових котлів 

2813 

 

Цей підклас включає:
- виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення, для отримання водяної та іншої пари
- виробництво генераторів водяної та іншої пари
- виробництво частин та допоміжного обладнання для парових котлів: конденсаторів, економайзерів, підігрівачів, парозбірників та акумуляторів пари тощо
- виробництво незмонтованих ядерних реакторів, вузлів та деталей до них 

 

Цей підклас включає також:
- суміжні роботи з прокладання, ремонту та обслуговування трубопровідних систем на промислових об'єктах (хімічних, нафтових тощо), включаючи монтаж вентилів та резервуарів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво приладів для розділення ізотопів (див. 29.56) 

 

28.4 

 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

2891 

 

28.40 

28.40.0 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

2891 

 

Цей підклас включає:
- кування, пресування, об'ємне і листове штампування та профілювання, карбування та фасонування металів для третіх осіб
- порошкову металургію: виробництво виробів з металевого порошку, які одержують в умовах високої температури або під високим тиском 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво тонкоподрібнених металевих порошків (див. 27) 

 

28.5 

 

Оброблення металів 

2892 

 

Ця група включає оброблення та нанесення покриттів на метали, загальні механічні операції, які здійснюються, зазвичай, для третіх осіб 

 

28.51 

28.51.0 

Оброблення та нанесення покриттів на метали 

2892x 

 

Цей підклас включає:
- нанесення покриттів на метали, анодування металів тощо
- термічне оброблення металів
- обрубання, зачищення поверхні, піскоструминне оброблення, оброблення деталей у обертовому барабані (гаптування), очищення поверхні металів тощо
- фарбування, гравірування, нанесення друкованих знаків (візерунків) на метал тощо
- покривання металів неметалами: пластифікація, емалювання, лакування
- зміцнення (гартування, азотування тощо), полірування металів 

 

Цей підклас не включає:
- нанесення покриттів з дорогоцінних металів на метали (див. 27.41)
- термінові послуги з гравірування (див. 52.74) 

 

28.52 

28.52.0 

Загальні механічні операції 

2892x 

 

Цей підклас включає:
- свердління, точіння, фрезерування, вирівнювання, електроерозійне оброблення, стругання, притирання, протягування, рихтування, різання, шліфування, зварювання, скручування, рифлення, витравлювання, закладання, набивання, заточування, з'єднання тощо
- різання та виконання написів на металі лазерним променем
- загальне технічне обслуговування та ремонт машин 

 

Цей підклас не включає:
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкову металургію (див. 28.40)
- оброблення та покривання металів (див. 28.51) 

 

28.6 

 

Виробництво ножових виробів, інструментів та залізних виробів 

289x
2893 

 

28.61 

28.61.0 

Виробництво ножових виробів 

2893x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво столових приборів, таких як ножі, виделки, ложки тощо
- виробництво різноманітних різальних виробів: бритв та лез для гоління, ножиць та машинок для підстригання волосся, манікюрних та педикюрних інструментів тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво ножів та різальних деталей для машин та механічних приладів (див. 28.62)
- виробництво столового, кухонного та іншого посуду (див. 28.75)
- виробництво столових приборів з дорогоцінних металів (див. 36.22) 

 

28.62 

28.62.0 

Виробництво інструментів 

2893x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво ножів та різальних деталей для машин та механічних приладів
- виробництво ручних інструментів, таких як щипці, обценьки, викрутки, лопати, сокири, секатори тощо
- виробництво пилок та різальних полотен для пилок, включаючи дискові та ланцюгові пилки
- виробництво змінних робочих частин для ручних та механізованих інструментів (ручних машин), а також інструментів для машин та верстатів: свердел, пробійників, матриць, фрез тощо
- виробництво ковальських інструментів
- виробництво лещат та затискачів, ключів (для кріплення нарізних з'єднань) та інших ручних інструментів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво ручних інструментів з електроприводом (див. 29.41) 

 

28.63 

28.63.0 

Виробництво замків 

2893x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво замків, запорів, клямок, шпінгалетів, ключів, петель шарнірів та інших залізних виробів для будівель, меблів, транспортних засобів тощо 

 

28.7 

 

Виробництво інших готових металевих виробів 

2899 

 

28.71 

28.71.0 

Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей 

2899x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л: бочок, відер, бідонів, банок, цистерн, каністр, барабанів тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво металевих цистерн та резервуарів місткістю понад 300 л (див. 28.21) 

 

28.72 

28.72.0 

Виробництво паковань з легких металів 

2899x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво консервних банок для харчових продуктів, тубів, коробок, ящиків тощо з легких металів
- виробництво металевих кришок, пробок та інших виробів для закупорювання банок, пляшок тощо 

 

28.73 

28.73.0 

Виробництво виробів з дроту 

2899x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих канатів, тросів, кабелю, плетених стрічок та подібних виробів без електричної ізоляції
- виробництво виробів з металевого дроту: дротяної загорожі, решіток, сіток, тканин тощо
- виробництво електродів та аналогічних виробів для паяння та зварювання
- виробництво цвяхів, шпильок, штирків, кнопок, скріпок, голок швацьких, спиць в'язальних тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво ізольованого проводу та кабелю (див. 31.30) 

 

28.74 

28.74.0 

Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин 

2899 

 

Цей підклас включає:
- виробництво заклепок, шайб та подібних неґвинтових виробів
- виробництво ґвинтонарізних виробів: болтів, ґвинтів, гайок, шурупів тощо
- виробництво пружин: плоских, пластинчастих, листових, ґвинтових, торсіонів, ресор тощо
- виробництво листів для пружин
- виробництво ланцюгів, крім привідних ланцюгів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво шарнірних привідних ланцюгів (див. 29.14)
- виробництво пружин для годинників (див. 33.50) 

 

28.75 

28.75.0 

Виготовлення інших готових металевих виробів 

2899 

 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих виробів господарсько-побутового призначення: каструль, сковорід та іншого побутового неелектричного столового та кухонного посуду, плоского посуду з недорогоцінних металів, дрібного приладдя та належностей для кухні, металевих сіток для миття посуду
- виробництво ванн, мийок, мийниць, умивальників, корит та подібних виробів з недорогоцінних металів
- виробництво металевого канцелярського приладдя
- виробництво сейфів, броньованих дверей тощо
- виробництво холодної зброї: щабель, мечів, шпаг, штиків тощо
- виробництво гребних ґвинтів
- виробництво інших виробів з недорогоцінних металів: захисних шоломів, застібок, пряжок, гачків, інформаційних покажчиків тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво столових приборів з дорогоцінних металів (див. 36.22) 

 

Підсекція DK 

 

Виробництво машин та устатковання 

29 

 

29 

 

Виробництво машин та устатковання 

29 

 

Цей розділ включає виробництво машин та устатковання, які призначені для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, наприклад, підіймально-транспортних, операцій з розмелювання, зважування, пакування тощо, у тому числі елементів механічних передач та приводів, спеціально виготовлених запасних частин до них. В структурі розділу розрізняється виробництво машин та устатковання загального і спеціального призначення.
Розділ включає види діяльності з виробництва:
- двигунів (крім електричних), турбін, насосів, компресорів, елементів механічних передач та приводів;
- печей, пальників, підіймально-транспортного, промислового холодильного та вентиляційного устатковання, інших машин та устатковання загального призначення (для зважування, фасування та пакування товарів, фільтрування та очищення води тощо);
- машин та устатковання спеціального призначення: для сільського та лісового господарства, металургії, добувної промисловості, будівництва, харчової та легкої промисловості тощо;
- верстатів;
- зброї та боєприпасів;
- побутових приладів (електричних і неелектричних). 

 

Цей розділ не включає:
- оброблення металів (див. 28.5)
- виробництво офісної техніки та комп'ютерного обладнання (див. 30)
- виробництво електричних машин та устатковання (див. 31)
- виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку (див. 32)
- виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників тощо (див. 33)
- виробництво транспортних засобів та устатковання (див. 34, 35) 

 

29.1 

 

Виробництво механічного устатковання 

291 

 

29.11 

 

Виробництво двигунів та турбін 

2911 

 

 

29.11.1 

Виробництво двигунів та турбін 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво поршневих двигунів внутрішнього згоряння та їх частин (крім авіаційних, автомобільних та мотоциклетних двигунів): суднових двигунів, двигунів для залізничного та іншого рейкового транспорту, двигунів промислового типу тощо
- виробництво турбін та їх частин: водяної та іншої пари, гідравлічних турбін, їх робочих коліс та керувальних механізмів (напрямного апарату), виробництво газових турбін 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво та ремонт повітряних двигунів (див. 29.12)
- виробництво та ремонт електродвигунів та генераторів змінного та постійного струму (див. 31.10)
- виробництво електроустатковання для запалювання та запуску двигунів внутрішнього згоряння (див. 31.61)
- виробництво двигунів для автомобілів, мотоциклів (див. 34.10), літаків (див. 35.30)
- виробництво та ремонт турбоґвинтових та турбореактивних двигунів (див. 35.30) 

 

 

29.11.3 

Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін 

 

 

 

29.11.4 

Монтаж двигунів та турбін 

 

 

29.12 

 

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем 

2912x 

 

 

29.12.1 

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво повітряних або вакуумних насосів, повітряних та інших газових компресорів
- виробництво гідравлічних насосів, обладнаних або необладнаних вимірювальними приладами
- виробництво вузлів і деталей до насосів, компресорів та гідравлічних систем 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво гідравлічного привідного устатковання, а також пневматичних та повітряних двигунів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво гідродинамічних передач (гідромуфт та гідротрансформаторів) (див. 29.14) 

 

 

29.12.2 

Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем 

 

 

 

29.12.3 

Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем 

 

 

29.13 

29.13.0 

Виробництво кранів і клапанів 

2912x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво промислових трубопровідних кранів і клапанів, включаючи регулювальні, запобіжні та впускні клапани, тощо
- виробництво водопровідних вентилів, кранів і клапанів
- виробництво вентилів, кранів і клапанів для опалювальних систем тощо
- виробництво деталей до вентилів, кранів і клапанів та подібних виробів
- монтаж, технічне обслуговування та ремонт промислових кранів і клапанів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво клапанів з незміцненої ґуми, скла чи кераміки (див. 25.13, 26.15, 26.24)
- виробництво впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння (див. 34.30, 35.30)
- сантехнічні роботи в будинках (див. 45.33) 

 

29.14 

29.14.0 

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів 

2913 

 

Цей підклас включає:
- виробництво кулькових та роликових підшипників
- виробництво елементів механічних передач: передавальних валів та кривошипів, кулачкових валів, колінчастих валів, карданних механізмів тощо, корпусів та вкладників підшипників
- виробництво зубчастих коліс, зубчастих передач, редукторів, мультиплікаторів, фрикційних передач та інших механізмів для змінювання швидкостей
- виробництво махових коліс та шківів, включаючи поліспасти
- виробництво роликових та шарнірних привідних ланцюгів
- виробництво зчеплень і з'єднань для валів
- виробництво муфт
- виробництво гідродинамічних передач (гідромуфт та гідротрансформаторів)
- виробництво деталей до підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт зубчастих передач та елементів механічних передач 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво ланцюгів, крім привідних (див. 28.74)
- виробництво електромагнітних муфт (див. 31.62)
- установлення, технічне обслуговування та ремонт елементів механічних передач для автомобілів та мотоциклів (див. 50.20, 50.40.4) 

 

29.2 

 

Виробництво машин та устатковання загального призначення 

291x 

 

29.21 

29.21.0 

Виробництво печей та пічних пальників 

2914x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електричних та інших промислових та лабораторних печей, включаючи сміттєспалювальні печі
- виробництво пальників, форсунок
- виробництво деталей до печей та пічних пальників
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт печей та пічних пальників 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво автоматичних топок, колосникових решіток, пристроїв для механічного чи автоматичного завантаження печей та видалення золи тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських сушарок (див. 29.53)
- виробництво неелектричних хлібопекарських печей (див. 29.53)
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (див. 29.56)
- виробництво побутових печей (див. 29.71)
- виробництво медичних та лабораторних стерилізаторів (див. 33.10) 

 

29.22 

 

Виробництво підіймально-транспортного устатковання 

2915 

 

 

29.22.1 

Виробництво підіймально-транспортного устатковання 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання з ручним або механічним приводом: талів, лебідок, кабестанів, домкратів, дерик-кранів, мостових та баштових кранів, мостових перевантажувачів, портальних кранів та інших підіймальних кранів, навантажувачів промислового типу, забезпечених або не забезпечених підіймальними та вантажно-розвантажувальними пристроями (самохідними або несамохідними), механічних маніпуляторів та промислових роботів, призначених для підіймальних та вантажно-розвантажувальних робіт
- виробництво конвеєрів, канатних доріг, транспортерів тощо
- виробництво ліфтів, ескалаторів та рухомих доріжок тощо
- виробництво вузлів та деталей до підіймально-транспортного устатковання 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво підйомників безперервної дії та конвеєрів для підземних робіт (див. 29.52)
- виробництво екскаваторів, включаючи одноківшеві, та ківшових навантажувачів (див. 29.52)
- виробництво промислових роботів широкого застосування (див. 29.56)
- виробництво плавучих, залізничних та автомобільних кранів (див. 35.11, 35.20, 34.10)
- установлення та монтаж ліфтів та ескалаторів (див. 45.31) 

 

 

29.22.2 

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устатковання 

 

 

Цей підклас включає також:
- ремонт та технічне обслуговування ліфтів та ескалаторів 

 

29.23 

29.23.0 

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 

2919x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво промислового холодильного та морозильного устатковання, теплових насосів
- виробництво кондиціонерів
- виробництво теплообмінників
- виробництво промислових вентиляторів
- виробництво вузлів та деталей до промислового холодильного та вентиляційного устатковання
- монтаж, технічне обслуговування та ремонт промислового холодильного та вентиляційного устатковання 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських сушарок (див. 29.53)
- виробництво побутових холодильних та морозильних приладів, вентиляторів (див. 29.71)
- установлення вентиляційних, охолоджувальних систем, систем кондиціювання повітря в житлових та службових приміщеннях (див. 45.33)
- ремонт та технічне обслуговування побутового електричного холодильного та вентиляційного устатковання (52.72.2) 

 

29.24 

 

Виробництво інших машин та устатковання загального призначення 

2919x 

 

 

29.24.1 

Виробництво інших машин та устатковання загального призначення 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво устатковання для зважування: побутових ваг та ваг для магазинів, стаціонарних та конвеєрних ваг, гир тощо
- виробництво устатковання для очищення і фільтрації рідин
- виробництво устатковання для розкидання, розсіювання, розбризкування, розпилювання рідин або порошків: розпилювачів, вогнегасників, піскоструминних та пароструминних пристроїв тощо
- виробництво пакувальних та загортальних машин: машин для наповнення та розливання, закупорювання, закочування, закривання, пломбування, наклеювання етикеток тощо
- виробництво машин для миття, сушіння пляшок та газування напоїв
- виробництво дистиляційних установок та ректифікаційних колон для нафтопереробних заводів, хімічної промисловості, виробництва напоїв тощо
- виробництво газогенераторів
- виробництво каландрів та каландрового устатковання промислового типу
- виробництво центрифуг
- виробництво прокладок та ущільнювачів з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом, або таких, які містять два чи більше шарів металу
- виробництво торгових автоматів
- виробництво посудомийних машин промислового типу
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання загального призначення, віднесених до цього підкласу 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських обприскувачів (див. 29.32)
- виробництво прокатних станів та валків до них, устатковання для виробництва листового скла (див. 29.51, 29.56)
- виробництво молочних сепараторів (див. 29.53)
- виробництво побутових вентиляторів (див. 29.71)
- виробництво високочутливих лабораторних ваг (див. 33.20) 

 

 

29.24.3 

Монтаж інших машин та устатковання загального призначення 

 

 

 

29.24.4 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального призначення 

 

 

29.3 

 

Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства 

292x 2921 

 

29.31 

29.31.0 

Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво тракторів для сільського та лісового господарства
- виробництво тракторів, які керуються водієм, що йде поруч
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт тракторів для сільського та лісового господарства 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво тягачів для напівпричепів (див. 34.10)
- виробництво причепів та напівпричепів (див. 34.20) 

 

29.32 

 

Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 

2921x 

 

 

29.32.1 

Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво косарок, включаючи газонокосарки
- виробництво сільськогосподарських самозавантажувальних та саморозвантажувальних причепів та напівпричепів
- виробництво сільськогосподарських машин для підготування ґрунту, садіння рослин, внесення добрив: плугів, розкидачів добрив, сівалок, борін тощо
- виробництво машин для збирання урожаю: комбайнів, молотарок, сортувальних машин тощо
- виробництво доїльних апаратів
- виробництво машин для захисту сільськогосподарських культур, включаючи обприскувачі
- виробництво інших сільськогосподарських машин та устатковання для птахівництва, бджільництва, підготування кормів тощо, для очищення, сортування та маркування яєць, фруктів, насіння, зерна тощо
- виробництво вузлів та деталей до машин для сільського та лісового господарства, віднесених до цього підкласу 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво ручних інструментів для сільського та лісового господарства й садівництва (див. 28.62)
- виробництво навантажувачів (див. 29.22)
- виробництво молочних сепараторів (див. 29.53)
- виробництво причепів та напівпричепів (див. 34.20) 

 

 

29.32.4 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 

 

 

29.4 

 

Виробництво верстатів 

292x 2922 

 

29.41 

29.41.0 

Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електромеханічних та пневматичних ручних інструментів будь-якого призначення, але обов'язково портативних, та деталей до них
- виробництво ручних інструментів з електроприводом 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво змінних робочих частин ручних та механізованих інструментів, а також інструментів для верстатів (див. 28.62) 

 

29.42 

29.42.0 

Виробництво верстатів для оброблення металу 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво верстатів, що працюють за спеціальною технологією
- виробництво оброблювальних центрів, верстатних агрегатів
- виробництво спеціальних верстатів для оброблення металу шляхом видалення його частини, включаючи лазерне, ультразвукове та електроерозійне оброблення: токарних, свердлильних, розточувальних та інших верстатів
- виробництво верстатів для оброблення металу без видалення його частини під час оброблення: ковальсько-пресового обладнання, волочильних верстатів тощо
- виробництво інших верстатів для оброблення металу
- виробництво вузлів та приладдя до верстатів для оброблення металу 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво змінних робочих частин ручних та механізованих інструментів, а також інструментів для верстатів (див. 28.62)
- виробництво машин та устатковання для металургії (див. 29.51)
- виробництво машин та устатковання для добувної промисловості (див. 29.52) 

 

29.43 

 

Виробництво інших верстатів 

 

 

 

29.43.1 

Виробництво інших верстатів 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво верстатів для оброблення деревини, каменю та інших подібних твердих матеріалів; пресів для виготовлення панелей зі стружки та подібних виробів
- виробництво устатковання для зварювання та паяння
- виготовлення пристроїв для кріплення інструментів до верстатів, різенарізних автоматичних головок, ділильних головок та інших спеціальних пристроїв для верстатів
- виготовлення вузлів і пристроїв до верстатів для оброблення дерева та інших матеріалів, зварювального устатковання 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво змінних робочих частин ручних та механізованих інструментів, а також інструментів та оснащення для верстатів (див. 28.62) 

 

 

29.43.2 

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів 

 

 

 

 

Цей підклас включає:
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів, верстатів для оброблення металу, дерева та інших матеріалів, зварювального устатковання, віднесених до підкласів 29.41.0, 29.42.0 та 29.43.1 

 

 

29.5 

 

Виробництво інших машин та устатковання спеціального призначення 

292x 

 

29.51 

 

Виробництво машин та устатковання для металургії 

2923 

 

 

29.51.1 

Виробництво машин та устатковання для металургії 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво машин та устатковання для оброблення рідких металів: конверторів, виливниць, ковшів, розливних та ливарних машин тощо
- виробництво прокатних станів та валків до них
- виробництво вузлів та деталей до машин та устатковання для металургії 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво волочильних верстатів (див. 29.42)
- виробництво опок та ливарних форм (крім виливниць) (див. 29.56) 

 

 

29.51.2 

Монтаж машин та устатковання для металургії 

 

 

 

29.51.3 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для металургії 

 

 

29.52 

 

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

2924 

 

 

29.52.1 

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво підйомників безперервної дії та конвеєрів для підземних робіт
- виробництво бурильних, врубових та прохідницьких машин, іншого устатковання для проходки тунелів
- виробництво машин для оброблення мінералів просіюванням, сортуванням, розділенням тощо
- виробництво формувальних машин для виготовлення піщаних ливарних форм
- виробництво бетонозмішувачів та змішувачів будівельних розчинів
- виробництво землерийних машин: бульдозерів, у тому числі із поворотним відвалом, грейдерів, скреперів, дорожніх котків, планувальників, одноківшевих екскаваторів, ківшових навантажувачів тощо
- виробництво відвалів бульдозерів
- виробництво устатковання для забивання і висмикування паль, розподілювачів будівельного розчину, бітуму, устатковання для оброблення поверхні бетону тощо
- виробництво гусеничних будівельних тракторів
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво підіймально-транспортного устатковання (див. 29.22)
- виробництво верстатів для оброблення каменю, включаючи оброблення поверхні каменю (див. 29.43)
- виробництво морських бурових платформ (див. 35.11) та автобурових платформ (див. 34.10) 

 

 

29.52.3 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

 

 

 

29.52.4 

Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

 

 

29.53 

 

Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

2925 

 

 

29.53.1 

Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

 

 

Цей підклас включає виробництво машин та устатковання для виготовлення харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів:
- для молочної промисловості: сепараторів, гомогенізаторів, опромінювачів, масловиготівників, маслоробок
- для виробництва сиру: гомогенізаторів, сироробних ванн, машин для формування, пресів тощо
- для борошномельної промисловості: млинів, вальців, дозаторів, просіювачів, сит, машин для очищення від висівок, змішувачів, рисолущильних та горохолущильних машин тощо
- для виноробства, виготовлення сидру, фруктових соків: пресів, дробарок, подрібнювачів тощо
- для хлібопекарської промисловості, для виготовлення макаронів, спагеті та подібних макаронних виробів: неелектричних хлібопекарських печей, змішувачів і роз'єднувачів для тіста, машин для формування або дозування тіста тощо
- для виготовлення різних харчових продуктів: кондитерських виробів, какао, шоколаду, цукру; для перероблення м'яса та птиці; оброблення фруктів, горіхів та овочів; оброблення риби, молюсків та інших морепродуктів; для промислового оброблення або виробництва харчових продуктів, включаючи напої
- для виготовлення тваринних жирів та олії
- для перероблення тютюну, виробництва сигарет, сигар, тютюну для люльок, жувального та нюхального тютюну
- для приготування їжі у готелях та ресторанах
- виробництво сільськогосподарських сушарок
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво пакувальних та загортальних машин, устатковання для зважування (див. 29.24)
- виробництво машин для очищення, сортування та маркування яєць, фруктів, насіння, зерна тощо (див. 29.32) 

 

 

29.53.2 

Монтаж машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

 

 

 

29.53.3 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

 

 

29.54 

 

Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

2926 

 

 

29.54.1 

Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних виробів: машин для підготування, виробництва, формування, розтягування, текстурування та різання хімічних текстильних волокон, матеріалів та пряжі; машин для підготування натуральних текстильних волокон: попередньочесальних, тіпальних машин, машин для розкладання бавовни, машин для промивання вовни, карбонізаторів вовни, гребенечесальних та кардочесальних машин, рівничних машин тощо; прядильних машин; машин для підготування пряжі: мотальних, снувальних тощо; ткацьких верстатів, включаючи ручні; в'язальних машин; машин для виробництва сіткових полотен, тюлю, мережив, тасьми, басону тощо
- виробництво допоміжних механізмів та устатковання для текстильної промисловості: ремізних рам, жакардових механізмів, автоматичних вимикачів, механізмів заміни човників, веретен тощо
- виробництво машин та устатковання для оброблення тканин: вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриттів або просочування текстильних тканин; машин та устатковання для намотування, розмотування, складання, різання, крою, плісирування, насікання зубчиків на тканинах тощо
- виробництво машин та устатковання для пралень: прасувальних машин, включаючи прасувальні преси, пральних та сушильних машин, машин для хімічного чищення
- виробництво швейних машин, голівок та голок для швейних машин
- виробництво машин та устатковання для виробництва й оброблення повсті, фетру та інших нетканих матеріалів
- виробництво машин та устатковання для оброблення шкіри: для підготування, дублення шкур і оброблення шкіри; машин та устатковання для виробництва і ремонту взуття та інших виробів зі шкіри або хутра
- виробництво вузлів та деталей до машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво перфорованого паперу для жакардових машин (див. 21.25)
- виробництво прасувальних машин каландрового типу (див. 29.24)
- виробництво брошурувально-палітурного устатковання (див. 29.56)
- виробництво побутових пральних машин та сушарок (див. 29.71) 

 

 

29.54.2 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

 

 

29.55 

 

Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

2929x 

 

 

29.55.1 

Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво машин та устатковання для виробництва паперової маси, паперу та картону, виробів з паперу та картону
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (див. 29.56) 

 

 

29.55.2 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

 

 

29.56 

 

Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 

2929x 

 

 

29.56.1 

Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 

 

 

Цей підклас включає виробництво решти машин та устатковання спеціального призначення, не віднесених до інших групувань, наприклад:
- екструдерів, прес-форм, машин для виробництва та відновлення пневматичних шин та інших машин для виробництва виробів з ґуми або пластмас
- виробництво друкарського та брошурувально-палітурного устатковання
- виробництво опок, ливарних форм, ливарних піддонів, ливарних моделей, форм для будь-яких матеріалів
- машин для збирання ламп розжарювання, електронних ламп та електронно-променевих пристроїв, машин або приладів для розділення ізотопів, для виробництва та гарячого оброблення скла та скляних виробів, скловолокон та склопряжі, машин для виробництва канатів тощо
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону; сушарок відцентрових для білизни
- виробництво промислових роботів широкого застосування тощо
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання спеціального призначення, віднесених до цього підкласу 
- виробництво підпорів пересувних (механізованих) з гідравлічним приводом 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво верстатів для оброблення твердої гуми, твердих пластмас та холодного оброблення скла (див. 29.43)
- виробництво побутових приладів (див. 29.7) 

 

 

29.56.5 

Монтаж машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 

 

 

 

29.56.6 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 

 

 

29.6 

 

Виробництво зброї та боєприпасів 

292x
2927 

 

29.60 

29.60.0 

Виробництво зброї та боєприпасів 

2927 

 

Цей підклас включає:
- виробництво танків та інших бойових машин
- виробництво артилерійських снарядів та балістичних ракет
- виробництво легкої зброї
- виробництво боєприпасів
- виробництво вузлів і деталей до зброї та боєприпасів
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт зброї 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво вогнепальної мисливської та спортивної зброї, вогнепальної зброї для самозахисту та боєприпасів до цих видів зброї
- виробництво вибухових пристроїв, таких як бомби, міни та торпеди 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво детонаторів, зривників, сигнальних та освітлювальних ракет (див. 24.61)
- виробництво холодної зброї: шабель, мечів, шпаг, штиків тощо (див. 28.75)
- виробництво броньованих інкасаторських машин (див. 34.10)
- монтаж, технічне обслуговування зброї та боєприпасів на місцях їх зберігання (у військових частинах) (див. 75.22) 

 

29.7 

 

Виробництво побутових приладів 

293 

 

29.71 

29.71.0 

Виробництво електричних побутових приладів 

2930x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електричних побутових приладів: холодильників та морозильних камер, посудомийних машин, пральних машин та сушарок, пилососів, підлогонатирачів, сміттєподрібнювачів, млинів, м'ясорубок, міксерів, соковижималок, консервовідкривачів, електробритв, електричних зубних щіток, ножегострил, кухонних вентиляторів та витяжних пристроїв тощо
- виробництво побутових електронагрівальних приладів: електричних водонагрівачів, електроковдр, сушарок для волосся, гребінців, щіток, бігуді, електропрасок, обігрівачів приміщень, вентиляторів, електропечей, мікрохвильових печей, кухонних плит, підігрівачів для посуду, тостерів, кавоварок, чайників, сковорід, грилів, радіаторів, нагрівальних резисторів (нагрівачів опору) тощо
- виробництво вузлів та деталей до електричних побутових приладів 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво, технічне обслуговування і ремонт професійних приладів: нагрівального устатковання для уникнення утворення криги на шляхах, для підігріву ґрунту, інфрачервоних радіаторів для зовнішнього використання тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво швейних машин (див. 29.54)
- виготовлення сушарок відцентрових для білизни (див. 29.56)
- ремонт та технічне обслуговування побутових електроприладів (див. 52.72.2) 

 

29.72 

29.72.0 

Виробництво неелектричних побутових приладів 

2930x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво неелектричних побутових приладів для приготування їжі, неелектричних нагрівальних пристроїв: обігрівачів приміщень, кухонних плит, жаровень, печей, водонагрівачів тощо
- виробництво вузлів та деталей до неелектричних побутових приладів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво машин та устатковання для приготування їжі у готелях та ресторанах (див. 29.53)
- ремонт неелектричних побутових приладів (див. 52.74) 

 

Підсекція DL 

 

Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 

 

 

30 

 

Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин 

30 

 

Цей розділ включає виробництво офісного устатковання (машин для опрацювання текстів, фотокопіювальних машин, касових апаратів тощо), електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації (комп'ютерів, периферійних пристроїв), а також їх монтаж та установлення виробниками. 

 

Цей розділ не включає:
- виготовлення електронних компонентів (див. 32.10)
- виготовлення прикладних програм (див. 72.21)
- здавання в оренду офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин, за винятком, коли вони здаються в оренду виробником, тобто йдеться про одну з форм реалізації продукції (див. 71.33)
- технічне обслуговування і ремонт офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерів (див. 72.50) 

 

30.0 

 

Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин 

300 

 

30.01 

 

Виробництво офісного устатковання 

3000x 

 

 

30.01.1 

Виробництво офісного устатковання 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво друкарських машин
- виробництво машин для опрацювання текстів
- виробництво копіювально-розмножувального устатковання (гектографів, ротаторів, листових офсетних копіювальних апаратів), адресувальних машин тощо
- виробництво калькуляторів, касових апаратів, маркувальних машин, квитково-касових машин тощо
- виробництво інших офісних машин та устатковання для сортування, підрахування та пакування монет, банкоматів, машин для укладання у конверти поштової кореспонденції та інших машин для оброблення пошти, машинок для загострення олівців, перфораторів, скобозшивачів тощо
- виробництво вузлів та приладдя до офісного устатковання 

 

Цей підклас не включає:
- технічне обслуговування та ремонт офісного устатковання (див. 72.50) 

 

 

30.01.2 

Монтаж та установлення офісного устатковання 

 

 

Цей підклас включає:
- монтаж та установлення офісного устатковання його виробниками 

 

30.02 

 

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації 

3000x 

 

 

30.02.1 

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво машин для автоматичного оброблення даних, у тому числі мікро-ЕОМ: цифрових, аналогових та аналого-цифрових (гібридних) обчислювальних машин
- виробництво периферійних пристроїв: принтерів, терміналів, магнітних та оптичних зчитувальних пристроїв, машин для запису даних у кодованому вигляді на носії даних
- виробництво вузлів і приладдя до електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво елементів для електронно-обчислювальних машин (див. 32.10)
- виробництво електронних ігор (див. 36.50)
- установлення персональних комп'ютерів, якщо ці послуги супроводжують процес торгівлі (див. 52.48.1)
- ремонт та технічне обслуговування електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерів (див. 72.50) 

 

 

30.02.2 

Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткований для оброблення інформації 

 

 

Цей підклас включає:
- монтаж та установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації виробниками 

 

31 

 

Виробництво електричних машин та устатковання 

31 

 

31.1 

 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

311 

 

31.10 

 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

3110 

 

 

31.10.1 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електродвигунів і генераторів змінного та постійного струму
- виробництво універсальних електродвигунів (змінного/постійного струму)
- виробництво установок електрогенераторних
- виробництво обертових електричних перетворювачів
- виробництво електричних трансформаторів
- виробництво електричних реакторів
- виробництво котушок індуктивності, інверторів, статичних електричних перетворювачів, включаючи напівпровідникові полікристалічні тощо
- виробництво вузлів та деталей до електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво електрогенераторів та стартерів для транспортних засобів (див. 31.61)
- виробництво діодних випрямлячів (див. 32.10) 

 

 

31.10.2 

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

 

 

 

31.10.3 

Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

 

 

31.2 

 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 

312 

 

31.20 

 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 

3120 

 

 

31.20.1 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електроапаратури для комутації або захисту електричних ланцюгів, для їх приєднання або підключення до них: перемикачів, вимикачів, переривачів, роз'єднувачів, плавких запобіжників, блискавковідводів, розрядників, обмежувачів напруги, штепселів, вилок, розподільних коробок, реле, розеток, патронів для ламп тощо
- виробництво розподільних щитів, панелей, пультів керування, стендів, шаф керування тощо
- виробництво вузлів до електророзподільної та контрольної апаратури 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво дроту, стрижнів та пластин для плавких запобіжників (див. 27.4)
- виробництво вугільних та графітових електродів (див. 31.62)
- виробництво щитів, панелей, стійок тощо, які використовуються в телефонному та телеграфному зв'язку (див. 32.20)
- прокладання електропроводів та установлення електроарматури в будинках та на інших будівельних об'єктах (див. 45.31) 

 

 

31.20.2 

Ремонт і технічне обслуговуванння електророзподільної та контрольної апаратури 

 

 

 

31.20.3 

Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури 

 

 

31.3 

 

Виробництво ізольованого проводу та кабелю 

313 

 

31.30 

31.30.0 

Виробництво ізольованого проводу та кабелю 

3130 

 

Цей підклас включає:
- виробництво ізольованого проводу, кабелю, стрічок та інших ізольованих провідників зі з'єднувальними елементами або без них
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних: сигналів електрозв'язку, відеосигналів, керувальних та інформаційних сигналів тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво неізольованого дроту з кольорових металів (див. 27.4)
- виробництво неізольованих металевих канатів, тросів, кабелю, а також ізольованого кабелю, що не можуть бути використані в якості провідників (див. 28.73)
- виробництво комплектів проводів запалювання для двигунів та інших комплектів проводів для транспортних засобів (див. 31.61)
- виробництво волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень: для ендоскопії, освітлення, отримання прямих зображень (див. 33.40) 

 

31.4 

 

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) 

314 

 

31.40 

31.40.0 

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) 

3140 

 

Цей підклас включає:
- виробництво первинних елементів та батарей первинних елементів, вузлів та деталей до них
- виробництво електричних акумуляторів та акумуляторних батарей, вузлів та деталей до них 

 

31.5 

 

Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання 

315 

 

31.50 

31.50.0 

Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання 

3150 

 

Цей підклас включає:
- виробництво ламп розжарення та газорозрядних ламп: ультрафіолетових, інфрачервоних, дугових тощо
- виробництво електричних світильників та освітлювального устатковання: переносних, настільних, настінних, підлогових, стельових, підвісних, нічних світильників, світлових дорожніх знаків, інформаційних табло та покажчиків, імпульсних ламп, електричних гірлянд, прожекторів та освітлювачів тощо
- виробництво неелектричних освітлювальних приладів, в яких використовується будь-яке джерело світла, крім електричного (свічки, олія, гас тощо)
- виробництво вузлів і деталей до електричних ламп та освітлювального устатковання, крім скляних чи пластмасових 

 

31.6 

 

Виробництво іншого електричного устатковання 

319 

 

31.61 

31.61.0 

Виробництво електричного устатковання для двигунів і транспортних засобів 

3190x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електроустатковання для запалювання та запуску двигунів внутрішнього згоряння: магнето, стартерів-генераторів, котушок запалювання, свічок запалювання, стартерів, пускових двигунів, генераторів постійного та змінного струму тощо
- виробництво електричного освітлювального, звукового та світлосигнального (візуальної сигналізації) устатковання для автомобілів, мотоциклів, велосипедів: фар, клаксонів, сирен тощо
- виробництво комплектів проводів запалювання для двигунів та інших комплектів проводів для транспортних засобів
- виробництво склоочисників, склообігрівачів, антиобліднювачів та антизапотівачів скла для автомобілів і мотоциклів
- виробництво вузлів та деталей до електроустатковання для двигунів і транспортних засобів
- монтаж електричного устатковання для двигунів та транспортних засобів, що здійснюється виробником зазначеного устатковання, а також для третіх осіб 

 

31.62 

 

Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 

3190x 

 

 

31.62.1 

Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електричного устатковання для сигналізації, забезпечення безпеки, контролю та регулювання руху транспортних засобів на автошляхах, залізницях, внутрішніх водних шляхах, в морських та річкових портах, аеропортах
- виробництво різних електричних пристроїв звукової або світлової сигналізації: дзвінків, сирен, світлових табло, пристроїв пожежної, охоронної та протизламної сигналізації тощо
- виробництво електромагнітів, включаючи електромагнітні та магнітні затискачі, патронів, гальм, муфт та вантажопідіймальних пристроїв
- виробництво електричних ізоляторів та електроізоляційної арматури (крім скляних, керамічних та пластмасових) для електричних машин та устатковання 
- виробництво вугільних та графітових електродів
- виробництво ізоляційних трубок та їх з'єднувальних частин із недорогоцінних металів з ізоляційним покриттям
- виробництво різних спеціалізованих електричних машин та устатковання: прискорювачів заряджених частинок, генераторів сигналів, міношукачів тощо
- виробництво вузлів та деталей до електроустатковання, віднесеного до цього підкласу 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво скляних колб для ламп (див. 26.15)
- виробництво ручних електричних розпилювачів (див. 29.24)
- виробництво електричних газонокосарок (див. 29.32)
- виробництво електробритв (див. 29.71)
- виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладів, у тому числі холоднокатодних (див. 32.10)
- виробництво ручних електричних медичних інструментів, включаючи стоматологічні (див. 33.10)
- виробництво електричного освітлювального, звукового та світлосигнального (візуальної сигналізації) устатковання для автомобілів, мотоциклів, велосипедів (див. 31.61) 

 

 

31.62.3 

Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 

 

 

 

31.62.4 

Монтаж іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 

 

 

32 

 

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку 

32 

 

Цей розділ включає виробництво електро- та радіокомпонентів, передавальних і приймальних пристроїв, пристроїв для запису чи відтворення звуку та зображення. Розділ охоплює всю продукцію - від професійного устатковання до виробів масового вжитку. 

 

Цей розділ включає також діяльність з установлення і ремонту професійного устатковання. При цьому ремонт побутової техніки відноситься до 52.7 "Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку", а прокладання кабелів та встановлення антен чи пристроїв сигналізації - до 45.3 "Установлення інженерного устатковання будівель та споруд". 

 

32.1 

 

Виробництво електро- та радіокомпонентів 

321 

 

32.10 

32.10.0 

Виробництво електро- та радіокомпонентів 

3210 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладів з термоелектронним катодом, холодним катодом, фотокатодом: приймальних телевізійних трубок (кінескопів), передавальних телевізійних трубок, електронно-оптичних перетворювачів, підсилювачів зображення, приймально-підсилювальних ламп, приймальних електронно-променевих приладів тощо
- виробництво напівпровідникових приладів: діодів, транзисторів, фоточутливих напівпровідникових приладів (фотогальванічних елементів), індивідуальних сонячних елементів, складених п'єзоелектричних кристалів тощо
- виробництво монолітних (аналогових) інтегральних та гібридних інтегральних схем (у тому числі кредитних, телефонних та інших карток з інтегральними схемами), мікрозборок та мікромодулів тощо
- виробництво друкованих схем
- виробництво електричних конденсаторів: силових, постійної та змінної ємності
- виробництво резисторів, включаючи реостати та потенціометри
- виробництво вузлів та деталей до електро- та радіокомпонентів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво нагрівальних резисторів (нагрівачів опору) (див. 29.71)
- виробництво електричних трансформаторів (див. 31.10)
- виробництво перемикачів (див. 31.20) 

 

32.2 

 

Виробництво передавальної апаратури 

322 

 

32.20 

 

Виробництво передавальної апаратури 

3220 

 

 

32.20.1 

Виробництво передавальної апаратури 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво радіо- і телевізійної передавальної апаратури, включаючи ретрансляційні передавачі та телевізійні передавачі виробничого призначення
- виробництво телевізійних камер
- виробництво передавальної апаратури електрозв'язку: стаціонарних передавачів та приймачів, радіотелефонних пристроїв для транспортних засобів, радіотелефонів, ретрансляторів, телефонних апаратів, факсимільних апаратів, автоматичних та неавтоматичних телефонних станцій, телексної апаратури, телетайпів тощо
- виробництво устатковання для передачі даних: навігаторів, місткових схем, міжмережних переходів
- виробництво вузлів та деталей до передавальної апаратури 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво електро- та радіоелементів (див. 32.10)
- прокладення електричного кабелю (див. 45.31)
- ремонт мобільних телефонів (див. 52.74) 

 

 

32.20.2 

Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури 

 

 

Цей підклас включає:
- технічне обслуговування та ремонт професійної передавальної апаратури 

 

 

32.20.3 

Монтаж передавальної апаратури 

 

 

Цей підклас включає:
- монтаж професійної передавальної апаратури 

 

32.3 

 

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

323 

 

32.30 

 

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

3230 

 

 

32.30.1 

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво телевізійних приймачів, включаючи відеомонітори та відеопроектори
- виробництво апаратури для запису та відтворення звуку і зображення, в тому числі відеомагнітофонів, відеокамер, відтворювальних та записуючих пристроїв для цифрових відеодисків (DVD)
- виробництво цифрових фотоапаратів
- виробництво радіоприймачів
- виробництво магнітофонів та іншої апаратури для запису та відтворення звуку, включаючи телефонні відповідачі, касетні магнітофони тощо
- виробництво електропрогравачів грамплатівок, касетних програвачів, програвачів компакт-дисків, дисків системи DVD тощо
- виробництво мікрофонів, гучномовців, навушників, телефонів, пристосованих для одягання на голову, низькочастотних підсилювачів звукових частот (включаючи еквалайзери)
- виробництво вузлів до апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення: голівок звукознімачів, блоків з відтворення звуку, поворотних дисків для електропрогравачів, рекордерів для грамплатівок, антен, антенних рефлекторів, поворотних пристроїв для антен, кабельних конвертерів, телевізійних декодерів тощо 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво електроакустичної апаратури, включаючи переговорні пристрої, систем обслуговування синхронного перекладу, електронних систем голосування, устатковання для проведення конференцій, пейджерів, портативних звукопідсилювальних систем тощо 

 

Цей підклас не включає:
- видання та копіювання звуко- та відеозаписів на магнітних стрічках та компакт-дисках, дисках системи DVD (див. 22.14, 22.32, 92.11)
- виробництво готових незаписаних носіїв інформації (див. 24.65)
- установлення та ремонт антен на будинках (див. 45.31)
- установлення радіоприймачів на автотранспортних засобах (див. 52.45)
- ремонт апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення побутового призначення (див. 52.72.1) 

 

 

32.30.2 

Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

 

 

Цей підклас включає:
- технічне обслуговування і ремонт апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення професійного призначення 

 

 

32.30.3 

Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

 

 

Цей підклас включає:
- монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення професійного призначення 

 

33 

 

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників 

33 

 

Цей розділ включає як виробництво науково-технічних приладів (апаратури для отримання медичних знімків тощо), так і виробництво фото- та кіноапаратури, засобів автоматичного контролю технологічних процесів, виробів особистого користування (годинників, окулярів тощо). 

 

Цей розділ включає також послуги з установлення та ремонту промислового устатковання (крім ремонту побутових виробів - 52.7). 

 

33.1 

 

Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

331x
3311 

 

33.10 

 

Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

3311 

 

 

33.10.1 

Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво приладів, апаратів, устатковання та інструментів, які використовуються у загальній медичній, хірургічній, стоматологічній або ветеринарній практиці: електродіагностичних приладів, таких як електрокардіографи, ультразвукові діагностичні прилади, томографи, прилади, дія яких базується на явищі ядерного магнітного резонансу, бормашин, стерилізаторів, офтальмологічних приладів тощо
- виробництво шприців, медичних голок, дзеркал, рефлекторів, ендоскопів тощо
- виробництво приладів та апаратів, що засновані на використанні рентгенівського, альфа-, бета- та гамма-випромінювання та використовуються не тільки в медицині або ветеринарії: рентгенівських трубок, генераторів високого тиску, рентгенівських щитів та пультів керування, екранів тощо
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів: операційних столів, лікарняних ліжок з механічним пристосованням, зуболікарських крісел тощо
- виробництво фізіотерапевтичних апаратів, масажних апаратів, апаратів для психологічного тестування, для озонотерапії, кисневої терапії, штучного дихання, газових масок тощо
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-зубопротезистами, які самі їх не установлюють
- виробництво ортопедичних та інших пристосовань: милиць, хірургічних ременів та бандажів, шин, протезів кінцівок та інших протезів, ортопедичного взуття, слухових апаратів, кардіостимуляторів тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво стоматологічного цементу (див. 24.42)
- виробництво термометрів (див. 33.20)
- виробництво лінз для окулярів чи до оптичних мікроскопів, оправ до лінз (див. 33.40) 

 

 

33.10.2 

Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

 

 

 

33.10.3 

Ремонт і технічне облуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

 

 

33.2 

 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 

331x
3312 

 

33.20 

 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 

3312 

 

 

33.20.1 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво високочутливих лабораторних ваг
- виробництво інструментів для креслення, розмічування та вимірювання: мірних рейок та стрічок, рулеток, мікрометрів, штангенциркулів, калібрів, шаблонів тощо
- виробництво мікроскопів (крім оптичних) та дифракційних апаратів, спектральних приладів
- виробництво приладів для контролю та вимірювання електричних величин та іонізуючих випромінювань: осцилографів, аналізаторів спектру, вимірювачів завад, приладів для вимірювання електричного струму, напруги, опору, лічильників Гейгера, детекторів іонізуючих випромінювань та дозиметрів тощо
- виробництво приладів та устатковання для навігації, метеорологічних, геофізичних та подібних досліджень: геодезичних приладів, океанографічних або гідрологічних приладів, сейсмометрів, далекомірів, автопілотів, секстантів, ультразвукових зондувальних приладів, авіаційних бортових приладів та систем повітряної навігації, радіолокаційного устатковання, приладів дистанційного керування, радіонавігаційного устатковання
- виробництво електричних лічильників та лічильників споживання води, газу, бензину тощо
- виробництво машин та устатковання для випробування механічних властивостей матеріалів
- виробництво приладів та апаратури для проведення фізичних та хімічних досліджень: газо- чи димоаналізаторів, поляриметрів, фотометрів, рефрактометрів, колориметрів, спектрометрів, рН-метрів, віскозиметрів, тензодатчиків тощо
- виробництво приладів та апаратури для вимірювання та контролю витрат, рівня, тиску та інших характеристик рідин і газів: витратомірів, рівнемірів, манометрів тощо 
- виробництво інших контрольно-вимірювальних приладів та устатковання для випробування: ареометрів, термометрів, барометрів, тахометрів, крокомірів, таксометрів, балансувальних машин, випробних стендів, компараторів тощо
- виробництво вузлів та приладдя до контрольно-вимірювальних приладів 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво оптичних контрольно-вимірювальних приладів та устатковання 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво гідравлічних насосів, обладнаних вимірювальними приладами (див. 29.12)
- виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання (див. 33.10)
- виробництво оптичних приладів (див. 33.40)
- установлення лічильників споживання води, газу та електроенергії (див. 45.33) 

 

 

33.20.2 

Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів 

 

 

 

33.20.3 

Ремонт та технічне обслуговуванння контрольно-вимірювальних приладів 

 

 

33.3 

 

Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами 

331x
3313 

 

33.30 

33.30.0 

Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами 

3313 

 

 

 

Цей підклас включає:
- проектування та монтаж систем контролю та регулювання безперервних технологічних процесів
- проектування та монтаж централізованої системи керування для автоматизованих виробничих підприємств (цехів), обладнаних різними машинами, автоматичними транспортними та вантажно-розвантажувальними пристроями
- технічне обслуговування та ремонт систем керування технологічними процесами 

 

 

33.4 

 

Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання 

332 

 

33.40 

33.40.0 

Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання 

3320 

 

Цей підклас включає:
- виробництво оптичних елементів, змонтованих або незмонтованих: оптично оброблених скляних призм, лінз, оптичних дзеркал, кольорових світлофільтрів, поляризаційних елементів тощо зі скла або інших матеріалів, волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень (для ендоскопії, освітлення, отримання прямих зображень), лінз для окулярів та контактних лінз, оправ для окулярів, оправ із лінзами, оптичними або неоптичними (сонцезахисних окулярів та інших захисних, коригувальних окулярів) тощо
- виробництво оптичних приладів: мікроскопів, апаратури для мікрофільмування та мікропроекціювання, збільшувальних стекол, лінз, луп, біноклів, телескопів, оптичних прицілів, астрономічного устатковання, лазерів (крім лазерних діодів) тощо
- виробництво фото- та кіноапаратури: камер та фотоапаратів, проекторів, фотозбільшувачів, фотозменшувачів, електронних фотоспалахів багаторазової дії та інших фотоспалахів, апаратів та устатковання для фото- та кінолабораторій, проекційних екранів, фотоапаратів для підготування літографічних пластин та циліндрів тощо
- виробництво вузлів і приладдя до оптичних приладів та фотографічного устатковання
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт оптичних приладів та фотографічного устатковання 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво фотоматеріалів (див. 24.64)
- виробництво необроблених оптичних елементів зі скла (див. 26.15)
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних (див. 31.30)
- виробництво імпульсних ламп (див. 31.50)
- виробництво телевізійних камер (див. 32.20)
- виробництво мікроскопів, крім оптичних (див. 33.20)
- виробництво оптичних контрольно-вимірювальних приладів та устатковання (див. 33.20)
- ремонт окулярів, лінз, фото-, кіноапаратури та устатковання побутового призначення (див. 52.7) 

 

33.5 

 

Виробництво годинників 

333 

 

33.50 

33.50.0 

Виробництво годинників 

3330 

 

Цей підклас включає:
- виробництво наручних та інших годинників усіх видів, включаючи годинники для панелей приладів
- виробництво корпусів годинників, включаючи корпуси з дорогоцінних металів
- виробництво годинникових механізмів усіх видів
- виробництво приладів відліку часу: приладів для вимірювання, реєстрації або фіксації інтервалів часу, наприклад, лічильників часу паркування, датчиків часу тривання технологічних процесів, таймерів, реле часу тощо
- виробництво деталей для годинників, таких як пружини, камені, циферблати, стрілки тощо
- виробництво металевих браслетів та ремінців для наручних годинників
- монтаж, технічне обслуговування та ремонт приладів вимірювання часу промислового призначення 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво неметалевих ремінців для годинників (див. 19.20)
- ремонт наручних, кишенькових, настільних та настінних годинників (див. 52.73.1) 

 

Підсекція DM 

 

Виробництво транспортних засобів та устатковання 

 

34 

 

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 

34 

 

34.1 

 

Виробництво автомобілів 

341 

 

34.10 

34.10.0 

Виробництво автомобілів 

3410 

 

Цей підклас включає:
- виробництво легкових автомобілів
- виробництво вантажних автомобілів: автофургонів, вантажівок, тягачів для напівпричепів, позашляхових самоскидів тощо
- виробництво автобусів, в тому числі міжміських, та тролейбусів
- виробництво інших видів автомобілів: автокранів, автобурових платформ, снігоходів, гольфкартів, амфібій, пожежних машин, прибиральних машин, мобільних бібліотек та броньованих інкасаторських машин тощо
- виробництво автомобільних двигунів
- виробництво автомобільних шасі, обладнаних двигуном
- складання автомобілів з окремих збиральних модулів 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво двигунів для мотоциклів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво тракторів для сільського господарства (див. 29.31), добувної промисловості та будівництва (див. 29.52)
- виробництво електроустатковання для автомобілів (див. 31.61)
- виробництво автомобільних кузовів (див. 34.20)
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів (див. 34.30)
- виробництво частин двигунів для мотоциклів (див. 34.30)
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів, включаючи тролейбуси (див. 50.20) 

 

34.2 

 

Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів 

342 

 

34.20 

34.20.0 

Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів 

3420 

 

Цей підклас включає:
- виробництво кузовів, включаючи кабіни для водіїв
- виробництво причепів, напівпричепів та контейнерів: автоцистерн, житлових причепів тощо
- виробництво вантажних контейнерів для перевезення одним або кількома видами транспорту
- виробництво вузлів для причепів та напівпричепів
- ремонт та технічне обслуговування контейнерів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво причепів та напівпричепів для використання в сільському господарстві (див. 29.32) 

 

34.3 

 

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів 

343 

 

34.30 

34.30.0 

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів 

3430 

 

Цей підклас включає:
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів: гальм, коробок передач, осей, ходових коліс, амортизаторів підвіски, радіаторів, глушників, вихлопних труб, муфт зчеплень, кермових колес, кермових колонок, кермових приводів тощо
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для кузовів автомобілів: ременів безпеки, надувних подушок безпеки, дверцят, бамперів тощо
- складання механічного устатковання для автомобілів 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння
- виробництво частин двигунів для мотоциклів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво автомобільних акумуляторів (див. 31.40)
- виробництво електроустатковання для автомобілів (див. 31.61)
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів (див. 50.20) 

 

35 

 

Виробництво інших транспортних засобів 

35 

 

35.1 

 

Будування та ремонт суден 

351 

 

35.11 

35.11.0 

Будування та ремонт суден 

3511 

 

Цей підклас включає:
- будування транспортних суден: пасажирських суден, поромів, вантажних суден, включаючи танкери, тощо
- будування військових кораблів
- будування промислових суден 

 

Цей підклас включає також:
- будування суден на повітряних подушках
- будування плавучих та заглибних бурових платформ
- будування інших плавучих конструкцій та об'єктів: плавучих доків, понтонів, кесонів, кофердамів, дебаркадерів, буїв, резервуарів, барж, ліхтерів тощо
- ремонт, перебудування (модернізацію та реконструкцію) і обладнання суден 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво гребних ґвинтів (див. 28.75)
- виробництво суднових двигунів (див. 29.11)
- виробництво суднових навігаційних засобів (див. 33.20)
- виробництво амфібій (див. 34.10)
- виробництво надувних човнів та плотів (див. 35.12)
- ремонт, перебудування і обладнання спортивно-прогулянкових суден (див. 35.12)
- різання суден на металобрухт (див. 37.10) 

 

35.12 

35.12.0 

Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден 

3512 

 

Цей підклас включає:
- виробництво надувних човнів та плотів
- будування парусних суден із допоміжним двигуном або без нього
- будування моторних човнів
- будування інших спортивно-прогулянкових суден: каное, байдарок, каяків, академічних суден тощо
- ремонт, перебудування (модернізацію та реконструкцію) і обладнання спортивно-прогулянкових суден 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво суднових двигунів (див. 29.11)
- ремонт, перебудування та обладнання суден (див. 35.11)
- виробництво дощок для серфінгу та віндсерфінгу (див. 36.40) 

 

35.2 

 

Виробництво залізничного рухомого складу 

352 

 

35.20 

 

Виробництво залізничного рухомого складу 

3520 

 

 

35.20.1 

Виробництво залізничного рухомого складу 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво залізничних локомотивів: електровозів, тепловозів, паровозів, тендерів тощо
- виробництво самохідних вагонів для електропоїздів, метрополітену, залізничних, трамвайних вагонів, включаючи пасажирські та вантажні
- виробництво залізничних транспортних засобів для ремонту та технічного обслуговування колій: вагонів-майстерень, вагонів-кранів тощо
- виробництво пасажирських несамохідних вагонів (залізничних, трамвайних та для метрополітену), а також вагонів багажних та спеціального призначення
- виробництво залізничних вантажних несамохідних вагонів, в тому числі із пристосованням для саморозвантаження, вагонів-цистерн тощо
- виробництво вузлів та деталей до локомотивів залізничних, трамвайних та рейкового рухомого складу: візків, осей та коліс, гальм та частин гальм, гаків, пристроїв для автозчеплення, буферів та частин буферів, амортизаторів вагонних та локомотивних рам, корпусів, тамбурних з'єднань тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво рейок у незібраному вигляді (див. 27.10)
- виробництво двигунів та турбін (див. 29.11)
- виробництво електродвигунів (див. 31.10)
- виробництво електроустатковання для сигналізації, забезпечення безпеки та регулювання руху транспортних засобів (див. 31.62) 

 

 

35.20.2 

Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу 

 

 

Цей підклас включає:
- технічне обслуговування, ремонт, відновлення та обладнання локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу 

 

35.3 

 

Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 

353 

 

35.30 

35.30.0 

Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 

3530 

 

Цей підклас включає:
- виробництво літаків для перевезення вантажів та пасажирів, для використання у військових цілях, для спортивних та інших цілей
- виробництво гелікоптерів
- виробництво планерів, включаючи дельтаплани
- виробництво аеростатів, включаючи дирижаблі
- виробництво космічних апаратів та ракет-носіїв, супутників, автоматичних міжпланетних станцій (зондів), орбітальних станцій, космічних кораблів багаторазового використання
- виробництво частин та належностей літальних апаратів: основних вузлів, таких як фюзеляжі, крила, двері, рулі керування, шасі, паливні баки, гондоли тощо; повітряних ґвинтів, у тому числі для гелікоптерів, та їх лопат, авіаційних двигунів (у т. ч. турбореактивних та турбоґвинтових) та їх частин
- виробництво пристроїв для прискореного злету літаків (катапульт), палубних гальмуючих пристроїв (для посадки літаків на палубу авіаносця) тощо
- виробництво наземних тренажерів для пілотів
- технічне обслуговування, капітальний ремонт та переобладнання повітряних літальних апаратів, включаючи космічні 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво впускних та випускних клапанів до двигунів внутрішнього згоряння для літальних апаратів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво парашутів (див. 17.40)
- виробництво бойових балістичних ракет (див. 29.60)
- виробництво частин систем запалювання та інших електричних частин двигунів внутрішнього згоряння (див. 31.61)
- виробництво бортових авіаційних приладів (див. 33.20)
- виробництво систем повітряної навігації (див. 33.20)
- поточне технічне обслуговування і ремонт літальних апаратів службами аеропортів (див. 63.23) 

 

35.4 

 

Виробництво мотоциклів та велосипедів 

359x 

 

35.41 

35.41.0 

Виробництво мотоциклів 

3591 

 

Цей підклас включає:
- виробництво мотоциклів, мопедів та велосипедів, обладнаних допоміжним двигуном
- виробництво колясок для мотоциклів
- виробництво вузлів, деталей і приладдя для мотоциклів та мопедів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво двигунів для мотоциклів (див. 34.10) та частин до них (див. 34.30)
- виробництво велосипедів (див. 35.42)
- виробництво інвалідних колясок (див. 35.43)
- технічне обслуговування та ремонт мотоциклів та мопедів (див. 50.40.4) 

 

35.42 

35.42.0 

Виробництво велосипедів 

3592x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво безмоторних велосипедів та інших велосипедів, включаючи триколісні вантажні велосипеди
- виробництво вузлів та деталей до велосипедів 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів, обладнаних допоміжним двигуном (див. 35.41)
- виробництво дитячих велосипедів, крім двоколісних (див. 36.50)
- ремонт велосипедів (див. 52.74) 

 

35.43 

35.43.0 

Виробництво інвалідних колясок 

3592x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво інвалідних колясок з двигуном або без двигуна
- виробництво вузлів, деталей та приладдя до інвалідних колясок
- ремонт та обслуговування інвалідних колясок 

 

35.5 

 

Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г. 

359 

 

35.50 

35.50.0 

Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г. 

3599 

 

Цей підклас включає:
- виробництво тачок, вантажних візків, ручних візків тощо
- виробництво транспортних засобів із використанням живої тяги
- ремонт і обслуговування транспортних засобів, віднесених до цього підкласу 

 

Підсекція DN 

 

Інші галузі промисловості 

 

36 

 

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 

36 

 

Цей розділ включає виробництво всієї іншої продукції, не віднесеної до інших групувань. В розділі не дотримуються звичайних критеріїв для групування класів. Ремонт продукції, що класифікують у цьому розділі, відноситься, зазвичай, до групи 52.7 "Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку", за винятком ремонту меблів, музичних інструментів, спортивного приладдя професійного призначення, кегельбанів тощо. 

 

36.1 

 

Виробництво меблів 

361 

 

36.11 

36.11.0 

Виробництво меблів для сидіння 

3610x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво меблів для сидіння з будь-якого матеріалу для офісів, лабораторій, робочих та житлових приміщень, для театрів, кінотеатрів, для транспортних засобів: стільців, крісел, канапе, канапе-ліжок, диванів тощо
- виробництво частин меблів для сидіння
- ремонт та оздоблення (оббивання та набивання) стільців та інших меблів для сидіння 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво садових меблів для сидіння 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів (див. 33.10)
- ремонт автомобільних сидінь (див. 50.20) 

 

36.12 

36.12.0 

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі 

3610x

 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих та дерев'яних меблів для офісів
- виробництво спеціалізованих дерев'яних меблів для підприємств торгівлі: прилавків, вітрин, полиць тощо
- виробництво меблів для церков, шкіл, ресторанів тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво електричних світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів (див. 33.10)
- виробництво меблів для сидіння (див. 36.11)
- виробництво металевих та пластмасових меблів для підприємств торгівлі (див. 36.14) 

 

36.13 

36.13.0 

Виробництво кухонних меблів 

361

 

Цей підклас включає:
- виробництво кухонних меблів з будь-яких матеріалів 

 

Цей підклас не включає:
- монтаж кухонного устатковання та вбудованих шаф зі збірних елементів (див. 45.42) 

 

36.14 

36.14.0 

Виробництво інших меблів 

3610x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво меблів для спальних та житлових приміщень, для ванних кімнат тощо, садових та інших меблів, а також їх частин з дерева, пластмас та інших матеріалів
- виробництво металевих та пластмасових меблів для підприємств торгівлі
- виробництво меблів для суден, літаків тощо
- виробництво частин меблів, віднесених до цього підкласу
- ремонт і реставрація меблів, віднесених до цього підкласу 

 

Цей підклас включає також:
- пульверизаційне оброблення, лакування, полірування, золотіння, фарбування, драпірування тощо меблів у процесі їх виготовлення 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво електричних світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво та набивання меблів для сидіння (див. 36.11)
- виробництво офісних меблів (див. 36.12) 

 

36.15 

36.15.0 

Виробництво матраців 

3610x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво каркасів для матраців
- виробництво матраців пружинних, набивних та з внутрішнім каркасом із допоміжних матеріалів, необтягнутих матраців з пористої гуми або пінопласту 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво подушок, у тому числі диванних, пуфів, думок, стьобаних ковдр та покривал (див. 17.40)
- виробництво надувних гумових матраців (див. 25.13) 

 

36.2 

 

Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів 

369x
3691 

 

36.21 

36.21.0 

Виробництво монет та медалей 

3691x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво монет, включаючи монети, які використовуються в якості платіжних засобів, медалей та медальйонів з дорогоцінних та недорогоцінних металів 

 

36.22 

36.22.0 

Виробництво ювелірних виробів 

3691x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво оброблених перлів
- виробництво обробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, включаючи оброблення каміння промислового призначення, а також штучного та відновленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння
- виробництво оброблених алмазів
- отримання крихти та порошків природного або штучного дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння
- виробництво ювелірних виробів із дорогоцінних та недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами, з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, з дорогоцінних металів у сполученні із дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням або з іншими матеріалами
- виробництво предметів побуту з дорогоцінних металів або з недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами: столових приборів, дрібного та глибокого посуду, предметів туалету, декоративних виробів для бюро та офісів, виробів релігійного призначення тощо
- виробництво технічних виробів з платини 

 

Цей підклас включає також:
- гравірування за індивідуальним замовленням виробів з дорогоцінних металів виробниками 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з недорогоцінних металів з гальванічним покриттям з дорогоцінних металів (див. 28)
- виробництво корпусів годинників та металевих браслетів для годинників (див. 33.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
- виробництво оброблених коралів, бурштину, сепіоліту, гагату та виробів з них (див. 36.63) 

 

36.3 

 

Виробництво музичних інструментів 

369x
3692 

 

36.30 

 

Виробництво музичних інструментів 

3692 

 

 

36.30.1 

Виробництво музичних інструментів 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво струнних інструментів
- виробництво струнних клавішних інструментів (роялів, піаніно), включаючи автоматичні
- виробництво клавішних органів, фісгармоній та інших клавішних інструментів з металевими язичками
- виробництво акордеонів та подібних інструментів, включаючи губні гармоніки
- виробництво духових, ударних, електромузичних інструментів
- виробництво музичних шкатулок, шарманок, каліоп тощо
- виробництво музичних приладів: метрономів, камертонів, камертонів-дудок, музичних струн тощо
- виробництво вузлів та приладдя до музичних інструментів: перфокарт, дисків та валиків для механічних музичних інструментів, смичків, струн, дек, клавіш, металевих язичків тощо 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво свистків, ріжків та інших сигнальних інструментів 

 

Цей підклас не включає:
- видання та копіювання звуко- та відеозаписів на магнітних стрічках та компакт-дисках, дисках системи DVD (див. 22.14, 22.31, 22.32, 92.11)
- виробництво мікрофонів, підсилювачів, гучномовців, навушників та подібних приладів (див. 32.30)
- виробництво електропрогравачів, магнітофонів тощо (див. 32.30)
- виробництво іграшкових музичних інструментів (див. 36.50)
- послуги з настроювання фортепіано (див. 52.74) 

 

 

36.30.2 

Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів 

 

 

36.4 

 

Виробництво спортивних товарів 

369x
3693 

 

36.40 

36.40.0 

Виробництво спортивних товарів 

3693 

 

Цей підклас включає:
- виробництво інвентарю та устатковання для спорту, спортивних ігор в закритих приміщеннях та на відкритому повітрі: жорстких, м'яких та надувних м'ячів, ракеток, биток та ключок, лиж, кріплень та палиць до них, дощок для серфінгу та віндсерфінгу, водних лиж та іншого інвентарю для занять водним спортом, інвентарю для спортивного полювання та рибальства, альпінізму, боксу, кінного спорту, фехтування, важкої атлетики, гольфу, тенісу, хокею, футболу тощо; шкіряних спортивних рукавичок та головних уборів, плавальних басейнів, спортивних саней, ковзанів, включаючи роликові, луків та арбалетів, інвентарю для гімнастичних залів, оздоровчих та легкоатлетичних центрів тощо
- установлення, ремонт і обслуговування спортивного інвентарю 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво вітрил (див. 17.40)
- виробництво спортивного одягу (див. 18.24)
- виробництво лимарно-сідельних виробів (див. 19.20)
- виробництво спортивного взуття (див. 19.30)
- виробництво ґумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво зброї та боєприпасів (див. 29.60)
- виробництво спортивних транспортних засобів, крім тобоганів, саней тощо (див. 34.10, 35.41, 35.42)
- будування спортивно-прогулянкових суден (див. 35.12)
- виробництво столів для більярду та автоматичного устатковання для кегельбану (див. 36.50)
- виробництво хлистів та батогів для верхової їзди (див. 36.63) 

 

36.5 

 

Виробництво ігор та іграшок 

369x
3694 

 

36.50 

36.50.0 

Виробництво ігор та іграшок 

3694 

 

Цей підклас включає:
- виробництво ляльок, одягу та аксесуарів для ляльок, іграшкових тварин та інших істот, вузлів, деталей та приладдя до них
- виробництво іграшок на колесах, призначених для катання дітей, включаючи триколісні велосипеди
- виробництво іграшкових музичних інструментів
- виробництво виробів для розважальних ігор на відкритому повітрі, настільних або кімнатних ігор
- виробництво гральних карт
- виробництво автоматичних та механічних ігор, гральних автоматів, столів та приладдя для більярду, спеціальних столів для казино, автоматичного устатковання для кегельбану тощо
- виробництво електронних ігор, включаючи відеоігри з використанням телевізора
- виробництво мініатюрних моделей та подібних виробів, потягів (електричних та неелектричних), дитячих конструкторів, будівельних наборів тощо
- виробництво ігор-головоломок
- установлення, ремонт та обслуговування кегельбанів та інших ігор для масових розваг 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів (див. 35.42)
- виробництво виробів для проведення народних гулянь, карнавалів та інших розваг (див. 36.63)
- створення ігрових програм для комп'ютерів (див. 72.21) 
- експлуатацію ігрових грошових автоматів (див. 92.7) 

 

36.6 

 

Виробництво іншої продукції 

369x
3699 

 

36.61 

36.61.0 

Виробництво біжутерії 

369x
3694 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (див. 36.22) 

 

36.62 

36.62.0 

Виробництво мітел та щіток 

3699x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво мітел, пензлів та щіток, включаючи щітки, що є складовими частинами машин, ручних механічних щіток для підлоги, швабр, мітелок з пір'я, малярних пензлів, малярних валиків, ґумових шкребків, інших мітел, щіток тощо
- виробництво щіток для взуття та одягу 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво дорожніх наборів для особистої гігієни та для чищення одягу і взуття (див. 19.20)
- виробництво косметичних пухівок та тампонів (див. 36.63) 

 

36.63 

36.63.0 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. г. 

3699x 

 

Цей підклас включає:
- виробництво решти продукції, не класифікованої в інших групуваннях, наприклад: каруселей, устатковання для тирів та інших атракціонів; канцелярського приладдя, зокрема ручок та олівців усіх видів, механічних або немеханічних, стрижнів для кулькових ручок, фломастерів, крейди для малювання та для кравців, грифельних дощок; парасоль, тростин, ґудзиків, застібок-блискавок; лінолеуму; перук та інших виробів з волосу; сірників, люльок для паління, запальничок, газових балончиків для перезарядження запальничок; новорічних та різдвяних виробів, виробів для проведення свят, карнавалів та інших розваг; дитячих колясок; предметів туалету, таких як бігуді, заколки, шпильки, косметичні пухівки та тампони; апаратури, приладів, моделей, чучел виключно для демонстраційних цілей; свічок, штучних квітів, манекенів, сит та решіт, термосів, матеріалів та виробів рослинного, тваринного та мінерального походження (оброблених коралів, панцирів черепах, кістки, бурштину, сепіоліту, гагату і т. ін.) тощо 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво ґнотів для запальничок (див. 17.54)
- виробництво піротехнічних виробів, бенгальських сірників (див. 24.61)
- виробництво головних уборів зі штучних квітів (див. 18.24)
- виробництво балончиків з чорнилами для авторучок (див. 24.66)
- виробництво біжутерії (див. 36.61) 

 

37 

 

Оброблення відходів 

3699x 

 

Цей розділ включає оброблення відходів та брухту, що були або не були у використанні, з метою їх утилізації. Утилізація відходів - це використання відходів, як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Оброблення здійснюється відповідним механічним або хімічним способом.
З точки зору продукції, діяльність з оброблення відходів характеризується тим, що в результаті її здійснення вхідна продукція - відходи чи брухт, які були непридатними для подальшого безпосереднього промислового перероблення - стає придатною для використання в промисловому технологічному процесі. Вихідну продукцію - вторинну сировину - слід розглядати як проміжний продукт, що має вартість, але не є новим готовим продуктом. 

 

Цей розділ не включає:
- виробництво нових готових виробів з вторинної сировини (див. 14 - 36)
- оптову торгівлю відходами й брухтом, в т. ч. збирання, сортування, сепарацію, демонтаж відпрацьованих виробів з автомобілів для відбору деталей, що можуть бути використані повторно, приведення в робочий стан, складування та постачання, але без вторинного перероблення (див. 50, 51, 52)
- оптову та роздрібну торгівлю уживаними товарами (див. 50, 52.50)
- оброблення відходів з метою знищення, а не для вторинного використання в промисловому технологічному процесі (див. 90) 

 

37.1 

 

Оброблення металевих відходів та брухту 

371 

 

37.10 

37.10.0 

Оброблення металевих відходів та брухту 

3710 

 

Цей підклас включає:
- оброблення металевих відходів та брухту, а також металевих виробів, уживаних або неуживаних, з метою отримання вторинної сировини: подрібнення механічним способом металевих предметів, що вийшли з ладу, старих автомобілів, пральних машин, велосипедів тощо з подальшим сортуванням та сепарацією
- подрібнення механічними способами громіздких металевих предметів, наприклад, залізничних вагонів, транспортних засобів, інших металевих відходів, що вийшли з використання
- інші способи механічного оброблення, а саме різання та пресування для зменшення об'єму 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво нового металу або нової готової продукції з вторинної сировини, отриманої від власного або невласного виробництва (див. 27 - 28)
- оптову торгівлю відходами та брухтом, включаючи збирання, сортування, пакування, розподілення тощо, без оброблення та промислового перероблення (див. 51.57)
- торгівлю деталями та запчастинами, отриманими від розбирання автомобілів, машин, комп'ютерів тощо, які можуть бути використані повторно, в т. ч. торгівлю запасними частинами, що були у вжитку (див. 50, 51, 52)
- знищення уживаних товарів, наприклад, холодильників, знешкодження небезпечних відходів (див. 90) 

 

37.2 

 

Оброблення неметалевих відходів та брухту 

372 

 

37.20 

37.20.0 

Оброблення неметалевих відходів та брухту 

3720 

 

Цей підклас включає:
- оброблення неметалевих відходів та брухту, а також неметалевих виробів, уживаних або неуживаних з метою отримання вторинної сировини: утилізація гуми, наприклад, відпрацьованих покришок; сортування і пресування пластмас в таблетки для одержування вторинної сировини, придатної для виготовлення труб, квіткових горщиків, піддонів тощо; перероблення (очищення, плавлення, подрібнення) відходів пластмас та ґуми на гранули; отримання хімікатів з хімічних відходів; подрібнення, очищення та сортування скла та інших відходів для отримання вторинної сировини (наприклад, механічне подрібнення відходів будівництва, у тому числі деревини, асфальту тощо); перероблення відпрацьованих олій та харчових жирів у вторинну сировину для виробництва кормів для тварин; перероблення інших відходів і залишків харчових продуктів у вторинну сировину 

 

Цей підклас не включає:
- виробництво нових готових виробів з вторинної сировини, отриманої від власного або невласного виробництва, наприклад, пряжі з клоччя, виробництво паперової маси з паперових відходів або наварювання покришок (див. 14 - 36)
- оброблення відходів виробництва харчових продуктів для виробництва харчових продуктів, в т. ч. кормів для тварин (див. 15)
- оброблення відходів боєнь для виробництва кормів для тварин (див. 15.7)
- перероблення відпрацьованого ядерного палива (див. 23.30)
- виробництво компосту (див. 24.15)
- оптову торгівлю неметалевими відходами та брухтом, у т. ч. збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення (див. 51.57)
- оптову та роздрібну торгівлю уживаними товарами (див. 50, 51, 52.50)
- спалювання, вивезення на звалище, захоронення відходів (див. 90)
- оброблення та знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень (див. 90.02)
- оброблення, захоронення та зберігання радіоактивно зараженого обладнання, радіоактивних відходів (див. 90)
- оброблення та знищення заражених, токсичних відходів (див. 90)
- оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення та отримання похідного продукту (компосту) (див. 90.02) 

 

Секція E 

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

 

 

 

Ця секція включає виробництво та розподілення електричної енергії, газу та води засобами постійної інфраструктури (лініями електропередач, мережами кабелів, труб і трубопроводів). Розмір мережі не є визначальним для класифікації одиниць. Розподілення електроенергії, газу, пари та води може здійснюватись як на промислові об'єкти, так і для цілей житлового господарства.
Виробництво, управління інфраструктурою та розподілення кінцевим споживачам можуть здійснюватися як однією одиницею, так і різними одиницями. Одиниці, що здійснюють розподілення не одного, а двох чи більше видів продукції (наприклад, електроенергії та газу чи води одночасно), класифікують за основним видом діяльності. 

 

 

40 

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води 

40 

 

40.1 

 

Виробництво та розподілення електроенергії 

401 

 

40.11 

40.11.0 

Виробництво електроенергії 

4011 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електроенергії з використанням будь-яких джерел, включаючи теплову енергію, ядерну енергію, гідроенергію, енергію, яку отримують від поновлюваних джерел, електроенергію, яка виробляється газовими турбінами, дизельними станціями чи іншими поновлюваними джерелами 

 

40.12 

40.12.0 

Передача електроенергії 

40 

 

Цей підклас включає:
- експлуатацію магістральних електричних мереж, призначених для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) розподільних мереж 

 

40.13 

40.13.0 

Розподілення та постачання електроенергії 

401 

 

Цей підклас включає:
- постачання електроенергії споживачам - надання електроенергії за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електроенергії на підставі договору
- експлуатацію місцевих (локальних) мереж, призначених для передачі електроенергії від магістральної електромережі до споживача
- діяльність брокерів або агентів, що організують постачання електроенергії через мережі електропередач, які експлуатуються іншими особами 

 

40.2 

 

Виробництво та розподілення газу 

402 

 

40.21 

40.21.0 

Виробництво газу 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво газу із певною питомою теплотою згоряння з газу різного походження шляхом його очищення, змішування та інших процесів перероблення: вугільного, водяного, генераторного, природного газу, газу газових заводів тощо
- виробництво газу, що використовують для газопостачання, шляхом газифікації вугілля, використання побічних продуктів сільського господарства та відходів 

 

Цей підклас не включає:
- експлуатацію коксових печей (див. 23.10)
- виробництво газоподібних нафтопродуктів (див. 23.20)
- виробництво промислових газів (див. 24.11) 

 

40.22 

40.22.0 

Розподілення та постачання газу 

 

 

Цей підклас включає:
- постачання газу, що надходить по магістральних трубопроводах, споживачам системами місцевих (локальних) мереж газопостачання
- діяльність брокерів або агентів, що організують постачання газу місцевими (локальними) розподільними газопроводами, які експлуатуються іншими особами
- експлуатацію місцевих (локальних) мереж газопостачання 

 

Цей підклас не включає:
- торгівлю газом та його постачання в балонах (включаючи їх заправлення та продаж) (див. 51.12, 51.51, 52.48.9)
- транспортування газу магістральними трубопроводами (див. 60.30.2) 

 

40.3 

 

Постачання пари та гарячої води 

 

 

40.30 

40.30.0 

Постачання пари та гарячої води 

 

 

Цей підклас включає:
- виробництво, збирання та розподілення пари та гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей
- розподілення стисненого повітря по трубопроводах 

 

Цей підклас включає також:
- виробництво та розподілення охолодженої води або льоду для охолодження 

 

41 

 

Збирання, очищення та розподілення води 

 

 

41.0 

 

Збирання, очищення та розподілення води 

 

 

41.00 

41.00.0 

Збирання, очищення та розподілення води 

 

 

Цей підклас включає також:
- видобування, збір та очищення прісної води
- опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту
- розподілення питної та непитної води для промислових потреб, населенню тощо 

 

Цей підклас не включає:
- експлуатацію зрошувальних систем в сільському господарстві (див. 01.41)
- виробництво та розподілення охолодженої води або льоду для охолодження (див. 40.30)
- очищення стічних вод виключно з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища (див. 90.01) 

 

Секція F 

 

Будівництво 

 

Ця секція включає підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором. Секція включає нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів.
Загальне будівництво включає зведення закінчених будівель та споруд: житлових, адміністративних, громадських будинків, будівель спеціального призначення, сільськогосподарських будівель тощо, зведення шляхів, автострад, мостів, тунелів, залізниць, аеродромів, портів та інших морських та річкових об'єктів, іригаційних систем, санітарних систем, промислових об'єктів, трубопроводів, ліній електропередачі тощо. Ці роботи можуть виконуватися як для власних потреб, так і для третіх осіб.
Частина або практично всі роботи можуть передаватися на субпідряд.
Спеціалізоване будівництво включає зведення частин будівель чи інженерних споруд або підготовку до цих робіт.
Йдеться, зазвичай, про спеціалізовану в одному напрямку діяльність, яка є загальною для різних видів будинків та споруд і вимагає спеціальної кваліфікації та устатковання. Секція включає такі види робіт, як забивання паль, будівництво фундаментів, буріння свердловин для води, такі роботи, як бетонування, мурування, мостіння, монтаж риштовань, покрівельні роботи тощо.
Монтаж металевих конструкцій включається в секцію, якщо елементи конструкції невласного виробництва. Спеціалізовані будівельні роботи, зазвичай, виконуються субпідрядниками.
Роботи з облаштування будинків включають установлення різного роду зручностей, щоб надати будівлі функціональності. Такі роботи виконуються, зазвичай, на будівельному об'єкті, хоча деяка частина цих робіт може виконуватися в цехах. Сюди включаються сантехнічні роботи, установлення систем опалення та кондиціонування повітря, антен, систем сигналізації та інших електричних систем, систем автоматичного гасіння пожеж, ліфтів і механічних сходів тощо. 

 

Ця секція включає також роботи ізоляційні (гідроізоляція, термоізоляція, звукоізоляція), монтаж систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів, портів тощо, а також їх ремонт.
До робіт із завершення будівництва включають роботи, що сприяють завершенню чи оздобленню будівлі, такі як, скління, оздоблення стелі, фарбування і декоративні роботи, облицювання та покривання підлоги та стін іншими матеріалами, такими як паркет, килимові покриття, шпалери тощо; шліфування підлоги, оздоблювальні столярні роботи, акустичні роботи, чищення фасадів тощо, а також ремонт зазначених елементів.
До секції включають види діяльності, які інколи вважають переробними, але не класифікують як переробні. Наприклад, виготовлення конструкцій та операції з виготовлення, що виконуються на будівельному об'єкті. 

 

Ця секція не включає:
- облаштування та обслуговування (утримання) галявин і садів, роботи з догляду за деревами (див. 01.41)
- добування та виробництво будівельних матеріалів (див. секції C і D)
- будівельні роботи, пов'язані з добуванням нафти та природного газу (див. 11.20). При цьому зведення будівель, спорудження доріг тощо на гірничих об'єктах залишається в цій секції
- монтаж та установлення промислового устатковання, наприклад, монтаж промислових печей, турбін тощо (див. секцію D)
- монтаж цілих збірних будинків або конструкцій з елементів власного виробництва (класифікують у відповідному підкласі секції D залежно від основного матеріалу, що використовується, крім випадків, коли основним матеріалом є бетон, і в яких ця діяльність відноситься до цієї секції)
- монтаж риштовань і столярних виробів власного виробництва (класифікують у відповідному підкласі секції D і, залежно від основного матеріалу, що використовується, наприклад, виготовлення риштовань і столярних виробів - до сфери перероблення деревини (див. 20.30)
- монтаж металевих конструкцій з елементів власного виробництва (див. 28.11)
- архітектурно-проектні роботи (див. 74.20.1)
- будівельне проектування (див. 74.20.1)
- миття вікон, чищення димоходів, котлів, прибирання внутрішніх приміщень тощо (див. 74.70)
- організацію будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду (див. 70.11)
- купівлю та продаж власного нерухомого майна (див. 70.12)  

 

45 

 

Будівництво 

45 

 

45.1 

 

Підготовка будівельних ділянок 

451 

 

45.11 

45.11.0 

Розбирання та знесення будівель; земляні роботи 

4510x 

 

Цей підклас включає:
- розбирання або знесення будівель та споруд
- розчищення земельних ділянок під будівництво
- виконання земляних робіт: виймання ґрунту, відсипання ґрунту, вирівнювання та планування будівельних майданчиків і ділянок, копання траншей, видалення скельних порід, підривні роботи (включаючи послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності) тощо
- підготовку ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготування ділянок для добування корисних копалин 

 

Цей підклас включає також:
- дренажні роботи на будівельних ділянках
- дренажні роботи на лісових та сільськогосподарських ділянках 

 

45.12 

45.12.0 

Розвідувальне буріння 

4510x 

 

Цей підклас включає:
- розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних досліджень 

 

Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з добуванням нафти та газу (див. 11.20)
- буріння та будівництво водних колодязів, проходження шахтних стволів (див. 45.25.1)
- розвідку нафтових та газових родовищ, геофізичну, геологічну та сейсмічну розвідку (див. 74.20.2) 

 

45.2 

 

Будівництво будівель та споруд 

452 

 

45.21 

 

Загальнобудівельні роботи 

4520x 

 

Цей клас включає:
- будівництво всіх типів будівель та інженерних споруд 

 

Цей клас не включає:
- улаштування поверхні спортивних споруд (див. 45.23)
- установлення інженерного устатковання будівель (санітарно-технічні роботи) (див. 45.3)
- роботи з завершення будівництва в будівлях та спорудах (див. 45.4)
- діяльність в галузі архітектури та інженерних вишукувань (див. 74.20.1)
- управління будівельними проектами (див. 74.20.1) 

 

 

45.21.1 

Будівництво будівель 

 

 

Цей підклас включає:
- будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості
- будівництво індивідуальних будинків "під ключ"
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель  

 

Цей підклас не включає:
- будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (див. 45.21.5)
- монтаж і встановлення збірних будівель (див. 45.21.7) 

 

 

45.21.2 

Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену 

452 

 

Цей підклас включає:
- будівництво мостів, включаючи шляхопроводи для автомобільних доріг, віадуків, метро, тунелів, підземних переходів
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 

 

Цей підклас не включає:
- будівництво автострад (див. 45.23) 

 

 

45.21.3 

Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання 

4520x 

 

Цей підклас включає:
- будівництво магістральних трубопроводів, у тому числі газо-, нафто- та водопроводів
- будівництво магістральних наземних і підземних ліній електропередач, у тому числі для залізниць
- будівництво магістральних наземних та підземних комунікаційних ліній
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 

 

Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з добуванням нафти та газу (див. 11.20) 

 

 

45.21.4 

Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання 

 

- будівництво місцевих та міських трубопроводів, мереж зв'язку та електропередач, допоміжних інженерних споруд: водопровідних, теплових, каналізаційних і газопровідних мереж, включаючи вуличну розподільну мережу ліній електропередач, наземних і підземних місцевих телефонних та інших комунікаційних ліній
- роботи з монтажу технологічних трубопроводів
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 

 

 

45.21.5 

Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості 

 

 

Цей підклас включає:
- будівництво будівель та споруд підприємств енергетики, гірничодобувної та металургійної промисловості (доменних, коксових печей тощо)
- будівництво шахт
- роботи з демонтажу шахт
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 

 

Цей підклас не включає:
- монтаж металевих конструкцій для підприємств енергетики та споруд важкої промисловості (див. 45.25.4) 

 

 

45.21.6 

Будівництво інших споруд 

 

 

Цей підклас включає:
- будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних басейнів, інших спортивних та рекреаційних споруд
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 

 

Цей підклас не включає:
- обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків (див. 45.23)
- установлення приватних плавальних басейнів (див. 45.45) 

 

 

45.21.7 

Монтаж та встановлення збірних конструкцій 

 

 

Цей підклас включає:
- монтаж з готових елементів збірних будівельних конструкцій на будівельних майданчиках 

 

Цей підклас не включає:
- монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій (див. 45.22)
- монтаж будівель з металевих конструкцій (див. 45.25.4) 

 

45.22 

45.22.0 

Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель 

4520x 

 

Цей підклас включає:
- монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій
- улаштування кроквяних конструкцій покрівель з різних матеріалів (черепичних, металевих тощо), фарбування покрівель
- роботи з гідроізоляції
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 

 

Цей підклас не включає:
- просочування або дезинсекцію дерев'яних конструкцій (див. 20.10)
- монтаж ангарів та зерносховищ (див. 45.21.1)
- гідроізоляцію мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену (див. 45.21.2)
- монтаж металевих конструкцій (див. 45.25.4) 

 

45.23 

45.23.0 

Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд 

4520x 

 

Цей підклас включає:
- будівництво автострад, вулиць, шосе, інших доріг для автомобільного транспорту та пішоходів
- будівництво залізниць
- будівництво злітно-посадкових смуг
- розмітку фарбою поверхні доріг, автомобільних стоянок
- улаштування поверхні стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та інших спортивних споруд, крім будівництва будинків
- обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків
- установлення захисних стінок, шляхових знаків тощо
- ремонт та реконструкцію автомобільних та залізничних доріг, аеродромів та спортивних майданчиків 

 

Цей підклас не включає:
- попередні земляні роботи (див. 45.11)
- будівництво шляхових естакад (див. 45.21.2)
- експлуатацію, в тому числі поточний ремонт та утримання, автодоріг, мостів, тунелів тощо (див. 63.21.2) 

 

45.24 

45.24.0 

Будівництво водних споруд 

4520x 

 

Цей підклас включає:
- будівництво: водних шляхів, морських та річкових портових споруд, причалів для спортивно-прогулянкових суден, шлюзів, гребель та дамб тощо
- поглиблення дна
- підводні роботи
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 

 

45.25 

 

Інші будівельні роботи 

4520x 

 

Цей клас включає:
- спеціалізовану в одному напрямку будівельну діяльність загальну для різних видів будівель та споруд, яка потребує спеціальної кваліфікації та устатковання: роботи зі зневоложення будівель, видалення азбесту, підіймальні роботи, спеціалізовані роботи, які з причин доступу до об'єкта потребують навичок зі скелелазіння та використання особливої техніки (тобто робота на висоті на висотних конструкціях) 

 

 

45.25.1 

Інші спеціалізовані будівельні роботи 

 

 

Цей підклас включає:
- спорудження фундаменту, включаючи забивання паль
- буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів)
- мурування та кладку з цегли та іншого каменю, включаючи бруківку
- установлення та демонтаж риштовань та помостів, включаючи орендовані
- залізобетонні роботи та інші бетонні роботи
- будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей тощо
- монтаж та демонтаж рейок під баштові крани
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 

 

Цей підклас не включає:
- розвідувальне буріння (див. 45.12)
- оренду будівельних риштовань та помостів без установлення та демонтажу (див. 71.32) 

 

 

45.25.4 

Монтаж металевих конструкцій 

 

 

Цей підклас включає:
- монтаж металевих конструкцій невласного виробництва
- згинання елементів арматурних каркасів
- монтаж будівель з металевих конструкцій 

 

45.3 

 

Установлення інженерного устатковання будівель та споруд 

453 

 

45.31 

45.31.0 

Електромонтажні роботи 

4530x 

 

Цей підклас включає:
- монтаж в будинках та інших будівельних об'єктах електропроводки, електроарматури та електроприладів
- монтажні роботи, пов'язані з установленням систем телекомунікації
- установлення електроопалювального устатковання
- роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації, систем протизламної (охоронної) сигналізації, радіо- та телевізійних антен, громовідводів
- установлення в будинках та інших будівельних об'єктах ліфтів та ескалаторів тощо 

 

Цей підклас включає також:
- установлення та ремонт антен на будинках 

 

Цей підклас не включає:
- монтаж систем зв'язку (див. 32.20) 

 

45.32 

45.32.0 

Ізоляційні роботи 

4530x 

 

Цей підклас включає:
- улаштування в будинках та інших будівельних об'єктах теплової, звукової та вібраційної ізоляції 

 

Цей підклас не включає:
- забезпечення гідроізоляції (див. 45.22) 

 

45.33 

 

Санітарно-технічні роботи 

4530x 

 

 

45.33.1 

Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

 

 

Цей підклас включає:
- улаштування в будівлях та інших будівельних об'єктах опалювальних, вентиляційних, охолоджувальних систем та устатковання, систем кондиціонування повітря, неелектричних приймачів сонячної енергії
- установлення лічильників опалення 

 

 

Цей підклас не включає:
- установлення, обслуговування та ремонт водонагрівальних котлів центрального опалення промислового типу для опалення багатоквартирних житлових будинків дистанційного опалення (див. 28.22)
- установлення електроопалювального устатковання (див. 45.31)
- ремонт та технічне обслуговування побутового електричного холодильного та вентиляційного устатковання (див. 52.72.2) 

 

 

 

45.33.2 

Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи 

 

 

Цей підклас включає:
- улаштування водопровідних систем та санітарно-технічного устатковання
- улаштування внутрішньої каналізаційної системи
- улаштування систем автоматичного гасіння пожежі
- установлення лічильників води 

 

Цей підклас не включає:
- ремонт та технічне обслуговування лічильників води (див. 41) 

 

 

45.33.3 

Газопровідні роботи 

 

 

Цей підклас включає:
- улаштування газових систем та установлення газового устатковання, включаючи газові лічильники 

 

45.34 

45.34.0 

Інші монтажні роботи 

4530x 

 

Цей підклас включає:
- установлення систем освітлення та сигналізації для автомобільних доріг, залізниць, аеродромів та портів
- монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач
- установлення в будівлях та інших будівельних об'єктах арматури та устатковання (екранів (жалюзі), наметів, вивісок, в т. ч. світлових тощо), не віднесеного до інших групувань
- роботи з установлення огорож та ґрат
- загальний технічний ремонт та обслуговування устатковання будинків 

 

45.4 

 

Роботи з завершення будівництва 

454 

 

45.41 

45.41.0 

Штукатурні роботи 

4540x 

 

Цей підклас включає:
- зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, включаючи штукатурне ліплення 

 

45.42 

45.42.0 

Столярні та теслярські роботи 

4540x 

 

Цей підклас включає:
- установлення виробів та конструкцій невласного виробництва: дверних та віконних блоків та коробок, устатковання кухонь, сходів, устатковання магазинів тощо з дерева та інших матеріалів
- внутрішнє оздоблення приміщень, таке як улаштування стель, обшивка стін дерев'яними панелями, установлення пересувних перегородок тощо
- установлення броньованих дверей
- роботи з оновлення та ремонту 

 

Цей підклас не включає:
- улаштування паркетних та інших дерев'яних покриттів для підлоги (див. 45.43) 

 

45.43 

45.43.0 

Покриття підлог та облицювання стін 

4540x 

 

Цей підклас включає:
- облицювання стін та підлоги керамічними, бетонними та кам'яними плитами чи плиткою
- улаштування паркетних та інших дерев'яних покриттів для підлоги
- покривання підлоги килимами, лінолеумом, включаючи покриття з ґуми та пластмаси
- облицювання підлоги та стін тераццо, мармуром, гранітом, шифером тощо
- склеювання стін шпалерами
- внутрішні декоративні роботи
- роботи з оновлення та ремонту 

 

Цей підклас не включає:
- роботи декораторів інтер'єру (див. 74.87) 

 

45.44 

45.44.0 

Малярні роботи та скління 

4540x 

 

Цей підклас включає:
- фарбування будівель зовні та всередині
- фарбування інженерних споруд
- установлення скла, дзеркал тощо
- роботи з оновлення та ремонту 

 

Цей підклас не включає:
- установлення віконних блоків (див. 45.42) 

 

45.45 

45.45.0 

Інші роботи з завершення будівництва 

455 

 

Цей підклас включає:
- установлення приватних плавальних басейнів -пароструминне, піскоструминне та інше очищення фасадів будівель
- архітектурно-реставраційну діяльність
- інші оздоблювальні та завершальні роботи, не віднесені до інших групувань
- прибирання нових будівель після завершення їх будівництва 

 

Цей підклас не включає:
- прибирання внутрішніх приміщень у будівлях усіх типів, у тому числі в установах, закладах, підприємствах, в магазинах, а також у багатоквартирних житлових будинках тощо (див. 74.70) 

 

45.5 

 

Оренда будівельної техніки з оператором 

455 

 

45.50 

45.50.0 

Оренда будівельної техніки з оператором 

4550 

 

Цей підклас включає:
- оренду будівельних машин, механізмів та устатковання з операторами, включаючи самохідні крани 

 

Цей підклас не включає:
- оренду машин та устатковання для будівництва або знесення будівель без обслуговуючого персоналу (див. 71.32) 

 

Секція G 

 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

 

Ця секція включає перепродаж (продаж без перероблення) будь-яких товарів і надання послуг, пов'язаних з торгівлею товарами.
Ця секція включає також технічне обслуговування та ремонт автомобілів і мотоциклів; установлення і ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку.
Оптова торгівля - це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам, яка здійснюється оптовими торговцями, оптовими фірмами зі збуту промислових товарів, оптовими базами, оптовиками-заготівельниками, власниками складів, експортерами, імпортерами, кооперативними організаціями, які займаються заготівлею та збутом сільськогосподарської продукції тощо.
Класифікація оптової торгівлі (розділ 51) здійснюється за асортиментом товарів.
У секцію включено діяльність посередників, що зв'язують між собою покупців та продавців або здійснюють торгові операції від імені третіх осіб, у т. ч. через мережу Інтернет: торгових агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників. Посередників оптової торгівлі класифікують у групі 51.1. Посередників роздрібної торгівлі окремо не виділяють і класифікують у відповідному класі роздрібної торгівлі.
Роздрібна торгівля - це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів, призначених переважно для споживання приватними особами чи домашніми господарствами. Роздрібну торгівлю класифікують за місцем торгівлі - торгівля у магазинах, кіосках та з лотків, фірмах посилкової торгівлі, за допомогою рознощиків та вуличних торговців, споживчих кооперативів, аукціонних фірм тощо. Торгівлю у магазинах класифікують також за видами товарів - торгівля новими чи уживаними товарами, продаж у спеціалізованих чи неспеціалізованих магазинах та, якщо у спеціалізованих магазинах, то, крім того, за асортиментом товарів.
Більшість роздрібних торговців купують товари для продажу у власність, але деякі виступають посередниками основного торговця і продають товар на засадах консигнації чи комісії.
Торгівельна діяльність включає також здійснення поточних операцій: сортування крупних партій товарів, поділ або перефасування товару меншими партіями, перепакування, фасування та розлив у пляшки (з попереднім миттям пляшок або без нього), зберігання (у т. ч. заморожування та охолодження), очищення та сушіння сільськогосподарських продуктів, розрублення на частини закуплених у забійній вазі м'ясних туш, включаючи відруби, з яких видалені всі кістки, у торгівельній мережі, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі, складування, змішування фарб на замовлення, змішування вина, сортування відходів, розрізання металу чи дерев'яних панелей за замовленням покупця, модифікацію тої самої продукції, комплектацію та модернізацію комп'ютерів, доставку та установлення товарів за власний рахунок, рекламні акції на користь своїх клієнтів, розроблення етикеток тощо. 

 

50 

 

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 

50 

 

Цей розділ включає всі види діяльності (крім виробництва, оренди та прокату), пов'язані з автомобілями й мотоциклами (включаючи вантажні автомобілі та колісні тягачі):
- оптову та роздрібну торгівлю новими та уживаними автомобілями та мотоциклами
- технічне обслуговування та ремонт
- оптову та роздрібну торгівлю деталями, вузлами та належностями до автомобілів та мотоциклів
- діяльність посередників у оптовій та роздрібній торгівлі автомобілями та мотоциклами
- миття, полірування, буксирування тощо автомобілів та мотоциклів 

 

Цей розділ включає також роздрібну торгівлю пальним, оливами, мастилами та холодильними рідинами 

 

Цей розділ не включає:
- оренду та прокат автомобілів (див. 71.10)
- оренду та прокат мотоциклів (див. 71.21) 

 

50.1 

 

Торгівля автомобілями 

501 

 

50.10 

 

Торгівля автомобілями 

5010 

 

Цей клас включає:
- оптову та роздрібну торгівлю новими та уживаними автомобілями: пасажирськими автомобілями, включаючи спеціалізовані, такі як автомобілі швидкої допомоги, мікроавтобуси тощо; вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; туристичними транспортними засобами, такими як житлові автофургони та причепи
- аукціонну торгівлю автомобілями, у т. ч. через мережу Інтернет 

 

Цей клас включає також:
- оптову та роздрібну торгівлю автомобілями-всюдиходами (джипами) тощо
- оптову та роздрібну торгівлю через посередників 

 

Цей клас не включає:
- оптову та роздрібну торгівлю автомобільними деталями та приладдям (див. 50.30) 

 

 

50.10.1 

Оптова торгівля автомобілями 

 

 

 

50.10.2 

Роздрібна торгівля автомобілями 

 

 

 

50.10.3 

Посередництво в торгівлі автомобілями 

 

 

50.2 

 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

502 

 

50.20 

50.20.0 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

5020 

 

Цей підклас включає:
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів: механічний ремонт, ремонт двигунів, ремонт електроустатковання, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт частин автомобілів, полірування, фарбування, у тому числі розпиленням, ремонт вітрових стекол та вікон, ремонт електронних систем упорскування, ремонт сидінь автомобілів
- установлення деталей та приладдя
- антикорозійне оброблення 

 

Цей підклас включає також:
- технічне обслуговування та ремонт тролейбусів
- миття автомобілів та аналогічні послуги
- послуги аварійної дорожньої служби: буксирування, надання технічної допомоги в дорозі 

 

Цей підклас не включає:
- відновлення шин (див. 25.12)
- технічний огляд автомобілів без ремонту (діагностування) (див. 74.30) 

 

50.3 

 

Торгівля автомобільними деталями та приладдям 

503 

 

5030 

 

Торгівля автомобільними деталями та приладдям 

5030 

 

Цей клас включає також:
- установлення пневматичних автомобільних шин
- установлення простого автомобільного обладнання (допоміжних пристроїв, глушників тощо) 

 

 

50.30.1 

Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям 

 

 

 

50.30.2 

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям 

 

 

 

50.30.3 

Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям 

 

 

50.4 

 

Торгівля мотоциклами та їх ремонт 

504 

 

50.40 

 

Торгівля мотоциклами та їх ремонт 

5040 

 

Цей клас включає:
- оптову та роздрібну торгівлю мотоциклами, аеросанями, снігоходами, моторолерами, мопедами, деталями та приладдям до них
- технічне обслуговування та ремонт мотоциклів, аеросаней, снігоходів, моторолерів, мопедів 

 

Цей клас включає також:
- спеціалізовану технічну допомогу на дорогах 

 

Цей клас не включає:
- посередництво, оптову та роздрібну торгівлю велосипедами, їх деталями, вузлами та належностями, ремонт велосипедів (див. 51.18, 51.47.9, 52.48.9, 52.74) 

 

 

50.40.1 

Оптова торгівля мотоциклами 

 

 

 

50.40.2 

Роздрібна торгівля мотоциклами 

 

 

 

50.40.3 

Посередництво в торгівлі мотоциклами 

 

 

 

50.40.4 

Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів 

 

 

50.5 

 

Роздрібна торгівля пальним 

505 

 

50.50 

50.50.0 

Роздрібна торгівля пальним 

5050 

 

Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю моторним пальним (бензином, включаючи неетильований бензин вищої якості, газойлем, скрапленим нафтовим газом) для автомобілів, мотоциклів тощо 

 

Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю оливами, мастилами та холодильними рідинами для автомобілів, мотоциклів тощо 

 

Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю пальним (див. 51.51)
- роздрібну торгівлю паливом (див. 52.48.9) 

 

51 

 

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 

51 

 

Цей розділ включає оптову торгівлю - перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам, яка здійснюється оптовими торговцями, оптовими фірмами зі збуту промислових товарів, оптовими базами, власниками складів, експортерами, імпортерами, кооперативними організаціями, які займаються заготівлею та збутом сільськогосподарської продукції, іншими заготівельними організаціями тощо.
Посередників оптової торгівлі класифікують у групі 51.1.
Групи 51.2 - 51.7 включають тільки оптову торгівлю за власний рахунок.
Класифікація оптової торгівлі здійснюється за асортиментом товарів. 

 

Цей розділ включає також здійснення поточних операцій у сфері оптової торгівлі: сортування крупних партій товарів, поділ або перефасування товару меншими партіями, перепакування, фасування та розлив у пляшки (з попереднім миттям пляшок або без нього), зберігання (у т. ч. заморожування та охолодження), очищення та сушіння сільськогосподарських продуктів, складування, змішування вина, сортування відходів, комплектацію та модернізацію комп'ютерів, заправлення в балони газоподібних товарів включно зі змішуванням та фільтруванням, доставку товарів за власний рахунок, рекламні акції на користь своїх клієнтів, розроблення етикеток тощо. Ця діяльність розглядається як допоміжна торгівельна діяльність, здійснюється за власний рахунок та не підлягає окремому кодуванню. 

 

Цей розділ не включає:
- оптову торгівлю автомобілями, житловими автофургонами та причепами, мотоциклами тощо (див. 50.10.1, 50.40.1)
- оптову торгівлю деталями та приладдям для автомобілів і мотоциклів (див. 50.30.1, 50.40.1)
- оренду машин та устаткованая без обслуговуючого персоналу та прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку (див. 71)
- пакування твердих товарів і фасування рідких та газоподібних товарів, включаючи операції зі змішування і фільтрування, для третіх осіб на договірній основі або за винагороду (див. 74.82) 

 

51.1 

 

Посередництво в оптовій торгівлі 

511 

 

Ця група включає:
- діяльність агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників в оптовій торгівлі, які здійснюють торгівельні операції від імені або за рахунок інших осіб та фірм для третіх осіб, у т. ч. через мережу Інтернет
- діяльність, що пов'язана із зведенням продавців та покупців або здійсненням комерційних операцій від імені комітента (довірителя) 

 

Ця група включає також:
- діяльність оптових аукціонних торгових фірм, у т. ч. через мережу Інтернет 

 

Ця група не включає:
- оптову торгівлю від власного імені (див. 51.2 - 51.9)
- посередництво в роздрібній торгівлі (див. 52)
- діяльність страхових агентів (див. 67.20)
- діяльність агентств нерухомості (див. 70.31) 

 

51.11 

51.11.0 

Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 

5121 

 

51.12 

51.12.0 

Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами 

 

Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі добривами 

 

51.13 

51.13.0 

Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами 

 

51.14 

51.14.0 

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 

 

Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі сільськогосподарськими машинами
- посередництво в торгівлі офісним устаткованням 

 

Цей підклас не включає:
- посередництво в торгівлі автомобілями (див. 50.10.3) та мотоциклами (див. 50.40.3) 

 

51.15 

51.15.0 

Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами 

 

51.16 

51.16.0 

Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами 

 

Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі хутром та хутряними виробами 

 

51.17 

51.17.0 

Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

5122 

 

51.18 

51.18.0 

Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами 

 

Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі велосипедами 

 

51.19 

51.19.0 

Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 

 

51.2 

 

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами 

512x
5121 

 

51.21 

51.21.0 

Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин 

5121x 

 

Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю садивною картоплею
- оптову торгівлю сировиною, відходами та субпродуктами, що використовуються у виробництві кормів для тварин 

 

51.22 

51.22.0 

Оптова торгівля квітами та іншими рослинами 

5121x 

 

Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю бульбами і квітковими бульбами, саджанцями чи прищепами 

 

51.23 

51.23.0 

Оптова торгівля живими тваринами 

5121x 

 

51.24 

51.24.0 

Оптова торгівля шкурами та шкірою 

5121x 

 

51.25 

51.25.0 

Оптова торгівля необробленим тютюном 

5121x 

 

51.3 

 

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

512x
5122 

 

51.31 

51.31.0 

Оптова торгівля фруктами та овочами 

5122x 

 

Цей підклас включає:
- оптову торгівлю свіжими фруктами, овочами та картоплею 

 

51.32 

51.32.0 

Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами 

5122x 

 

Цей підклас включає:
- оптову торгівлю м'ясом, м'ясом свійської птиці, м'ясом дичини, переробленим м'ясом та м'ясопродуктами
- фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі 

 

51.33 

51.33.0 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами 

5122 

 

Цей підклас включає:
- оптову торгівлю молочними продуктами
- оптову торгівлю яйцями та продуктами з яєць
- оптову торгівлю олією, тваринним маслом та жирами 

 

Цей підклас включає також:
- закупівлю, очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам 

 

Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю ефірними оліями (див. 51.55) 

 

51.34 

51.34.0 

Оптова торгівля напоями 

5122x