Ставки единого налога в г. Харьков

от 05/01/2012 в Ставки единого налога - Комментарии выключены

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XII СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 23.12.2011 р. № 537/11

м. Харків

Про внесення змін до рішення 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011р. №126/11 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України»

Відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011р. № 126/11 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України» (із змінами та доповненнями) такі зміни:

1.1. Пункт 5 рішення викласти у такій редакції:

«5. Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата), у таких розмірах:

а) 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати – для першої групи платників єдиного податку, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках;

б) 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати – для другої групи платників єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, крім побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства;

в) згідно додатку № 6 до цього рішення – для першої групи платників єдиного податку, які провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та для другої групи платників єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг платникам єдиного податку та/або населенню.

5.1. Ставки єдиного податку, визначені відповідно до пункту 5 цього рішення, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

5.2. Відмітити, що згідно з нормами Податкового кодексу України:

- до першої групи суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відносяться фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

- до другої групи суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відносяться фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

5.3. Прийняти до уваги, що відповідно до норм Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку:

1) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

а) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

б) обмін іноземної валюти;

в) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

г) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

ґ) видобуток, реалізацію корисних копалин;

д) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу України;

е) діяльність з управління підприємствами;

є) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;

ж) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

з) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2) фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

3) фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

4) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

5) суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

6) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

7) фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

8) суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.4. Відмітити, що справляння єдиного податку здійснюється у відповідності до норм Податкового кодексу України».
1.2. Доповнити рішення додатком № 6 «Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які проводять господарську діяльність з надання побутових послуг» (додається).

1.3. Пункт 6 рішення викласти у такій редакції:

«6. Це рішення набирає чинності з 01.01.2011 року, крім:

- пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з 1 липня 2012 року;

- пункту 2 цього рішення, який набирає чинності з 1 січня 2012 року;

- пункту 4 цього рішення, який набирає чинності з 1 січня 2013 року».
1.4. Розділ 6 додатку № 1 до рішення доповнити пунктом 6.2. такого змісту:

«6.2. Ставки податку, визначені відповідно до пункту 6.1. цього Положення, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).».

1.5. У додатку №2 до рішення:

1) пункт 1.3. виключити;

2) пункт 2.1. після слова «які» доповнити словами «згідно з рішенням Харківської міської ради»;

3) пункт 4.2. викласти у такій редакції:

«4.2. До бази оподаткування не включається 20 відсотків площі земельної ділянки, відведеної для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», та швидкої медичної допомоги»;

4) пункт 6.1. викласти у такій редакції:

«6.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується до бюджету м.Харкова протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання квартальної податкової декларації».

1.6. Додаток № 3 до рішення викласти у новій редакції (додається).

1.7. У додатку №5 до рішення:

1) у пункті 2.2.:

підпункт «д» викласти у такій редакції:

«д) особи, які прибули за путівками та (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України»;

доповнити підпунктами «е» і «є» такого змісту:

«е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади».;

2) пункт 9.1. викласти у такій редакції:

«9.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується до бюджету м.Харкова протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання квартальної податкової декларації»

2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2012 року.

3. З набранням чинності цим рішенням вважати такими, що втратили чинність:

3.1. Рішення 6 сесії Харківської міської ради 3 скликання від 28.12.1998р. «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, суб’єктів малого підприємництва» (зі змінами та доповненнями).

3.2. Рішення 13 сесії Харківської міської ради 3 скликання від 24.02.2000р. «Про затвердження розміру фіксованого податку».

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                              Г.А. Кернес

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

до рішення 4 сесії Харківської міської ради          6 скликання від 12.01.2011р. №126/11

«Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України»

(в редакції рішення 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 4 сесії

Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011р. №126/11

«Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України»   23.12.2011р. № 537/11)

 

Фіксовані ставки

єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які провадять

господарську діяльність з надання побутових послуг

№ п/п

Вид господарської діяльності з надання побутових послуг

 

Ставка єдиного податку на місяць (відсотків від

мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

для першої групи платників єдиного податку

для другої групи платників єдиного податку

1

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

10

20

2

Послуги з ремонту взуття

10

20

3

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

4

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

10

20

5

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

10

20

6

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

10

20

7

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

10

20

8

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10

20

9

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

10

20

10

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів 

10

20

11

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

12

Послуги з ремонту трикотажних виробів

5

10

13

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

10

20

14

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

10

20

15

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

5

10

16

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

5

10

17

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

10

20

18

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

10

20

19

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

10

20

21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

5

10

22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

10

20

23

Послуги з ремонту годинників

5

10

24

Послуги з ремонту велосипедів

5

10

25

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

5

10

26

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

10

20

27

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

5

10

28

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

29

Послуги з ремонту ювелірних виробів

10

20

30

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

10

20

31

Послуги з виконання фоторобіт

10

20

32

Послуги з оброблення плівок

10

20

33

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

5

10

34

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

5

10

35

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

10

20

36

Послуги перукарень

10

20

37

Ритуальні послуги

10

20

38

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

10

20

39

Послуги домашньої прислуги

5

10

40

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

10

20

 

 

 

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева

Джерело: dpa.kharkov.ua

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Комментирование закрыто